Aktuality:

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 200411.1.2018

Program vyučování v nedělní škole na leden až červen 2018

Hodiny náboženství pro děti 7-12 let probíhají ve školním roce 2017-2018 formou "nedělní školy". Výuka probíhá převážně dvakrát měsíčně. Přesný rozvrh s termíny konání v 1. polovině roku 2018

První hodina v roce 2018 bude v neděli 21. ledna 2018 po svaté liturgii.

Náplň vyučování je zaměřena na pochopení základů pravoslavného náboženství, seznámení se s Božím zákonem, s textem Nového i Starého zákona, s životy svatých a hlavních církevních svátků.


9.1.2018

Zpráva o oslavách svátku Kristova narození (PDF)


2.1.2018

Program bohoslužeb na leden 2018 (PDF)


2.12.2017

Program bohoslužeb na prosinec 2017 (Html i PDF)


28.10.2017

Program bohoslužeb na listopad 2017 (Html i PDF)


3.9.2017

Krátký životopis sv. Mardaria Libertyvillského

Svatý Mardarij Libertyvillský je nedávno kanonizovaný srbský světec, který působil v Americe a jehož ostaky byly letos v květnu vyzdviženy a shledány nezetlenými.

Krátký životopis tohoto nového srbského světce, jehož část svatých ostatků máme nyní i v našem chrámu, si můžete přečíst


29.9.2017

Program bohoslužeb na říjen 2017 (Html i PDF)


3.9.2017

Pobožnost a požehnání dětem před začátkem školního roku

V hojném počtu se shromáždily děti z brněnské pravoslavné farnosti v předvečer zahájení školního roku v prostorách chrámu sv. Václava, aby se zúčastnily krátké pobožnosti a obdržely požehnání k jejich dobrému prospívání nejen ve škole. Otec Josef vykonal tento obřad a požehnal dětem, které poklekly před svatým evangeliem, jehož slova pronikala do jejich Krista milujících srdcí. Na závěr otec Josef popřál všem dětem, aby byly vždy „ke slávě našeho Tvůrce, rodičům svým k radosti a Církvi i vlasti k prospěchu” a aby nezapomínaly ani na duchovní vzdělávání se ve víře a ve zbožnosti.

Program náboženství na první pololetí tohoto školního roku je

Zveme srdečně všechny děti školou povinn k hodinám náboženství, které probíhají ob týden vždy po svaté liturgii v neděli dopoledne. Pozvánka


3.9.2017

Návštěva vladyky Paisije (Martyniuka) v brněnské farnosti sv. Václava

V 13. neděli po svaté Padesátnici, 3. září 2017, navštívil naši církevní obec Jeho Přeosvícenost vladyka Paisij (Martyniuk), biskup Przemyský a Gorlický. Svatou archijerejskou liturgii pak sloužil spolu s vladykou z Polské pravoslavné církve také náš vladyka Izaiáš, biskup Šumperský.

Przemyská a Gorlická eparchie (polsky Diecezja przemysko-gorlicka), odkud k nám vladyka Paisij zavítal, je eparchií Polské pravoslavné církve, v níž mají početné zastoupení především Rusíni – tzv. Lemkové. Centrum eparchie se nachází v polském městě Gorlice. Územně se tato eparchie nachází na hranicích Podkarpatského a Malopolského vojvodství.

Nedělní kázání pronesl vladyka Paisij a zaměřil se na evangelní čtení o zhoubě nepoctivých vinařů (Mat 21, 33-42). Vladyka, byť hovořící svým rusínským nářečím, oslovil svým krásným a rétoricky brilantním přednesem všechny přítomné, kteří pochopili základní myšlenky, jež byly soustředěny na vyznavačském a mučednickém charakteru naší svaté pravoslavné víry, „kterou jsme povoláni nést jako dávní svatí pevně a neochvějně“. Vladyka Paisij připomněl, že oním vinohradem je zahrada naší duše, o níž je každý z nás povinen se dobře starat, abychom se, až přijde čas vínobraní, neukázali jako nepoctiví vinaři. Vladyka Paisij neopomenul také názorně propojit hlavní nosnou myšlenku z evangelního čtení s často tragickými událostmi, jež se dějí v dnešním světě a jimiž jsme nezřídka očitými svědky. Dotkl se také bolestného a tragického osudu svých krajanů v poválečném Polsku (viz Akce Visla z r. 1947) a dodal, že jediné, co nám dává pravou svobodu a sílu k překonání všemožných protivenství, je láska Kristova, neboť ta osvobozuje každého člověka, a není nic na tomto světě, co by nás od této lásky mohlo odloučit.

„Zůstaňme proto věrni Kristu, jeho svaté Církvi, svému vlastnímu národu tak, jak se kdysi se ctí zachovali velcí vyznavači a mučedníci našich bratrských církví: svt. Gorazd II. a sv. muč. Maxim (Sandovič) Gorlický z Polské pravoslavné církve, abychom pak ve všem slavně zvítězili mocí Toho, který si nás zamiloval (Řím. 8, 37).“

Na konci svaté liturgie bylo proneseno mnoholetí představitelům našich pravoslavných církví, metropolitovi Rostislavovi a metropolitovi Sávovi, a bylo také vysloveno přání o dalším pokračování ve vzájemných přátelských návštěvách obou eparchií i do budoucna.


2.9.2017

Slavnostní archijerejská liturgie v monastýru v Hrubé Vrbce

V sobotu 2. září se v Hrubé Vrbce, v rodišti svt. Gorazda (Pavlíka), konala sváteční archijerejská liturgie při příležitosti 75. výročí mučednické smrti obnovitele svatého pravoslaví u nás.

Svaté liturgie se zúčastnil velký počet duchovenstva ze všech eparchií naší místní pravoslavné církve. Kromě vladyků z Olomoucko-brněnské eparchie arcibiskupa Simeona a biskupa Izaiáše se liturgie zúčastnil také Jeho Vysokopřesovícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, dále pak jako vzácní hosté – vladykové z Polské pravoslavné církve. Byli jimi jeho Vysokopřeosvícenost Abel (Popławski), arcibiskup Lubelski a Chelmski, a jeho Přeosvícenost vladyka Paisij (Martyniuk), biskup Przemyský a Gorlický.

Kázání po svatém evangeliu přednesl vladyka Simeon, a připomněl v něm zcela výjimečnou a nesamozřejmou oběť vladyky mučedníka. Především pak to, že ona bolest, kterou sv. muč. Gorazd II. při svém mučení prožíval, byla bolest opravdová, při níž vladyka Gorazd pamatoval na slova evangelisty Jana: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele (Jan 15, 13). Přijetím mučení a utrpení totiž sv. Gorazd dosvědčil a potvrdil oběť Kristovu a platnost jeho přikázání, které nám zanechal – abychom se milovali navzájem, jako On miluje nás. Vladyka Gorazd ještě před svojí mučednickou smrtí obětoval a oddal vše Kristu; nebylo nic, co by si ponechal pro sebe. A jako korunu všeho přijal nakonec i mučednickou smrt. A my v něm – skrze jeho svědectví mučedníka – máme věčného přímluvce za nás a naše bližní před Bohem.

Po svaté liturgii byl vykonán kolem stěn monastýru průvod s ikonou svatého Gorazda se čtením evangelií. Po skončení slavnostní liturgie a průvodu bylo připraveno společné pohoštění pro poutníky.


31.8.2017

Program bohoslužeb na září 2017 (Html i PDF)


29.7.2017

Program bohoslužeb na srpen 2017 (Html i PDF)


27.6.2017

Program bohoslužeb na červenec 2017 (Html i PDF)


27.5.2017

Program bohoslužeb na červen 2017 (Html i PDF)


5.5.2017

Program bohoslužeb na květen 2017 (Html i PDF)


23.3.2017

Program bohoslužeb na duben 2017 (Html i PDF)


1.3.2017

Kopie ikony Boží Matky „Rychle slyšící a pomáhající“ v našem chrámu

Divotvorná ikona Boží Matky „Rychle slyšící a pomáhající“, řecky „Gorgoepikoos“ (Γοργοεπήκοος), se nachází na Svaté Hoře Athos v Řecku, v monastýru Dochiar¹. Ikona byla napsána v 9. – 10. století, dle monastýrské tradice v době života ctihodného Neofita², představeného monastýru. Umístěna je napravo od vchodu do trapezy³, ve zvlášť postavené kapli.

Do roku 1664 se však ikona nacházela ve zvlášť pro ni postaveném výklenku, přiléhajícím k vnější straně stěny, před vchodem do monastýrské trapézy. Jednou, když mnich jménem Nil, který se staral o trapézu, procházel kolem ikony, prošel kolem ní tak blízko, že saze ze zapálené louče světla dopadly na tvář Matky Boží. V tom okamžiku Nil uslyšel hlas, který řekl: Příště už sem nechoď se zapálenou loučí a nešpiň sazemi Můj obraz.

Když to Nil uslyšel, sám se uklidňoval, že si to jen někdo z bratří tropí smích a nyní už naschvál loučí očoudil tvář na ikoně. Tehdy uslyšel hlas: Mnichu, který nejsi hoden toho jména, dlouho-li budeš takto lehkovážně a beze studu špinit můj obraz? Načež v tom okamžiku Nil oslepl. Až potom pochopil, od koho doopravdy pocházel ten neznámý hlas, ale protože byl mnichem, přijal svůj trest jako zasloužený.


24.2.2017

Program bohoslužeb na březen 2017 (Html i PDF)


30.1.2017

Program bohoslužeb na únor 2017 (Html i PDF)


5.1.2017

Vánoční pozdrav duchovního správce

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí věřící naší brněnské církevní obce,

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – „Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ – „Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Dovolte mi, abych Vás v tomto božskou radostí naplněném období co nejsrdečněji pozdravil a popřál Vám v duchu tohoto tradičního pravoslavného pozdravu (Kristus se rodí! – Oslavujte Ho!) hojnost Boží blahodati.

Vždy během svých poutních cest do Svaté Země, které se díky velkému zájmu znovu a znovu opakují, a zejména pak při návštěvě Betlémské jeskyně na místě skutečného Kristova narození, moje srdce zaplesá radostí a naplní se nesmírnou vděčností našemu Spasiteli, který nás učinil už po tolikáté hodnými prožít tuto významnou událost naší spásy a modlit se za Vás za všechny, za celou naši církevní obec, na posvátných místech naší víry, která jsou současně i kolébkou naší naděje a spásy.

Přeji proto Vám všem, abyste mohli prožít svátky Kristova narození se stejnou radostí, neboť se nám nabízí jedinečná příležitost prohlubovat naši pravoslavnou víru, chránit naši starobylou tradici a navazovat na ni mimo jiné také zpěvem překrásných koled vyjadřujících naši radost a duchovní bohatství svátku Narození.

Nemohu také nepoděkovat Vám všem za Vaši celoroční obětavou práci a lásku věnovanou pravoslavné Církvi a naší církevní obci v Brně, k níž náležíte, kterou pravidelně navštěvujete a k níž Vás pojí, jak věřím, vzácné osobní pouto.

Do nového roku Vám pak na závěr přeji, ať Vám všem Hospodin daruje pevné zdraví, štěstí a své nebeské požehnání.

Váš duchovní otec
Jozef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce
25.12.2016

Program bohoslužeb na leden 2017 (Html i PDF)


22.12.2016

Program vyučování v nedělní škole na leden až červen 2017

Hodiny náboženství pro děti 7-12 let probíhají ve školním roce 2016-2017 formou "nedělní školy". Výuka probíhá převážně dvakrát měsíčně. Přesný rozvrh s termíny konání v 1. polovině roku 2017

První hodina v roce 2017 bude v neděli 15. ledna 2017 po svaté liturgii.

Náplň vyučování je zaměřena na pochopení základů pravoslavného náboženství, seznámení se s Božím zákonem, s textem Nového i Starého zákona, s životy svatých a hlavních církevních svátků.


25.11.2016

Program bohoslužeb na prosinec 2016 (Html i PDF)


3.11.2016

Program bohoslužeb na listopad 2016 (Html i PDF)


21.10.2016

Pozvánka - Πρόσκληση

Pozvánka k setkání s řeckými a kyperskými věřícími města Brna při příležitosti řeckého národního svátku .
Πρόσκληση σε συνάντηση με τους Έλληνες και Κύπριους πιστούς του Μπρνού επι της ευκαιρίας της Εθνικής .


30.9.2016

Program bohoslužeb na říjen 2016 (Html i PDF)


23.8.2016

Program bohoslužeb na září 2016 (Html i PDF)


18.8.2016

Pozvánka na „Hodiny náboženství v nedělní škole“

Hodiny náboženství pro děti 7-12 let budou probíhat ve školním roce 2016-2017 opět formou "nedělní školy". Výuka bude probíhat převážně dvakrát měsíčně a je upřesněna

První hodina bude v neděli 4. září 2016 po svaté liturgii.

Náplň vyučování bude zaměřena na pochopení základů pravoslavného náboženství, seznámení se s Božím zákonem, s textem Nového i Starého zákona, s životy svatých a hlavních církevních svátků.


4.8.2016

Divotvorná ikona Boží Matky „Královna všech“

Divotvorná ikona Boží Matky „Královna všech“, řecky „Pantanassa“ (Παντάνασσα), se nachází na Svaté Hoře Athos v Řecku, v hlavním chrámu monastýru Vatoped. Je svými rozměry neveliká, napsaná v 17. stol., a podle tradice byla darována starcem Josefem Hesychastou jako požehnání jeho učedníkům.

Divotvorný obraz Matky Boží „Královna všech“ je uctíván jak na Athosu, tak i daleko za jeho hranicemi. „Královna všech“ má blahodať uzdravovat nemocné rakovinou – jednu z nejstrašnějších nemocí současného lidstva.

Do brněnského chrámu svatého Václava doputovala kopie ikony Boží Matky „Královna všech“ 24. července 2016 spolu s poutníky, kteří si ji přivezli ze své cesty na Svatou Horu. Tam, v Monastýru Vatoped, byla tato zakoupená kopie přiložena k jejímu divotvornému originálu a také k říze Boží Matky, která je v tomto řeckém monastýru uchovávána jako velká svatyně. První akathist byl v Brně sloužen 31. července 2016, ihned po svaté liturgii.


30.7.2016

Program bohoslužeb na srpen 2016 (Html i PDF)


30.6.2016

Program bohoslužeb na červenec 2016 (Html i PDF)


8.6.2016

DIVOTVORNÁ, MYROTOČIVÁ IKONA „OBMĚKČENÍ ZLÝCH SRDCÍ“ OPĚT V BRNĚ

Milí bratři a sestry v Kristu!
Drazí věřící naší pravoslavné církevní obce v Brně!

Z Boží milosti nás a naši pravoslavnou farnost při chrámu sv. Václava navštívila i letos divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“.

Tato dnes již proslulá a v našem pravoslavném prostředí dobře známá ikona, která každoročně navštěvuje pravoslavné chrámy naší vlasti, bude v České republice od 8. do 21. června 2016.

Již tradičně se bude nacházet převážně v brněnské pravoslavné farnosti, ale během svého přebývání v České republice navštíví i některé další chrámy a farnosti.

Využijme proto této vzácné a drahocenné příležitosti, dokud je ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ s námi, učiňme si pro ni čas a obnovme svůj duchovní život ve víře, naději a lásce, abychom mohli ještě opravdověji následovat svaté evangelní učení, které vede k věčnému životu, k Božímu království.

„Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, zármutek náš v radost proměňující!“

Váš duchovní otec
prot. Josef Fejsak


6.6.2016

Program bohoslužeb na červen 2016 (Html i PDF)


13.5.2016

Program bohoslužeb na květen 2016 (Html i PDF)


30.4.2016

Vzkříšení Kristovo spatřivše,
pokloňme se svatému Pánu Ježíši!

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí věřící brněnské pravoslavné farnosti!
Kristus vstal z mrtvých!

Dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v těchto svatých a spasitelných dnech oním věčně živým velikonočním pozdravem: „Kristus vstal z mrtvých“, neboť všichni pravoslavní křesťané na celém světě právě dnes oslavují slavné Kristovo Vítězství, které podle svatých Otců znamená vítězství nad hříchem, smrtí a rozkladem.

Poslechněme, co o budoucím Vzkříšení, které bude následovat poté, co byl Vzkříšen Kristus jako prvotina dokonalého vzkříšení, říká sv. Jan Damašský.

„Vstaneme tudíž z mrtvých a naše duše se opět spojí s těly již nepomíjejícími, neboť budou osvobozena z moci rozkladu, a tak staneme před strašnou soudnou stolicí Kristovou. Ti, kteří činili dobro, zazáří jako slunce spolu s anděly ve věčném životě s Pánem naším Ježíšem Kristem. Na něho budou patřit a on na ně, a budou z něho čerpat neustálou radost, velebíce ho spolu s Otcem i Svatým Duchem po nekonečné věky věků. Amen.“ (Svatý Jan z Damašku: O pravé víře)

Děkuji Hospodinu, že mi každoročně umožňuje modlit se u svatého Kristova Hrobu, kde poklekám s modlitbou za vás za všechny, za celou naši rozrůstající se farnost.

Přeji vám i vašim rodinám, nechť tato velikonoční, paschální radost přebývá ve vašich srdcích, vašich rodinách i domovech co možná nejdéle.

Kéž blahodať, která díky Pánovu Vzkříšení proniká také do hlubin našich myslí, zůstává s Vámi se všemi po celý rok, od letošní Paschy až do té nadcházející.

„Kristus vstal z mrtvých!“ − „Христос Воскресе!“ − „Χριστός ανέστη!“ – „Christos a înviat!“

S otcovskou láskou váš duchovní otec
prot. Josef Fejsak


20.4.2016

Program bohoslužeb na strastný týden a Paschu 2016 (Html i PDF)


30.3.2016

Program bohoslužeb na duben 2016 (Html i PDF)


27.2.2016

Program bohoslužeb na březen 2016 (Html i PDF)


18.2.2016

Nová publikace o svatém Nektáriovi, eginském divotvůrci

Pravoslavná církevní obec v Brně vydává svou další publikaci v rámci cyklu "Pravoslavná spiritualita", tématicky zaměřenou na osobnost svatého Nektária Eginského, jenž se stal "nově rozzářenou hvězdou Pravoslaví" a "nově zbudovanou hradbou Církve". Nabízí se nám tak možnost ještě dokonaleji poznat osobnost tohoto velkého všepravoslavného světce, který naplnil své nitro nektarem Ducha Svatého a který "skýtá uzdravení všem", kteří volají "Raduj se, Otče Nektárie!"

Svatý Nektários z Eginy (zvaný „Eginský“), občanským jménem Anastásios Kefalas, divotvůrce a jeden z nejoblíbenějších pravoslavných světců naší doby se ve svaté Kristově Církvi zjevil jako horlivý milovník Nejsvětější Trojice a srdečný opěvovatel Přesvaté Bohorodice. Stal se věrným napodobitelem pokorného Ježíše a příkladným duchovním otcem, jakož i obětavým pravoslavným pastýřem svého početného duchovního stádce, laiků i mnichů, neboť se prakticky zasloužil o obnovu požehnané tradice pravo­slavného mnišství.


14.2.2016

Významné životní jubileum našeho vladyky Simeona a slavnostní archijerejská liturgie v chrámu sv. Václava v Brně

Již 37. neděli po svaté Padesátnici, která připadla na 14. února 2016, při níž zazněla vzpomínka na evangelní příběh o Zacheovi, byla v našem chrámu sloužena slavnostní archijerejská liturgie. Současně jsme si v tento den připomínali a slavili významné životní jubileum našeho vladyky – Vysokopřeosvíceného Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, který se 12. února tohoto roku dožil svých 90 let.

Slavnostní archijerejskou liturgii sloužil Jeho Blaženost Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska, vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, vysokopřeosvícený Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, vysokopřeosvícený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický a přeosvícený Izaiáš, vikární biskup šumperský. Na liturgii přijal také účast, přeosvícený Irenej, biskup rigijský, který našemu vladykovi pogratuloval k jeho významnému životnímu jubileu jménem Jeho Všesvatosti Bartoloměje, arcibiskupa konstantinopolského a ekumenického patriarchy, jehož osobní Poslání sám v závěru liturgie přečetl a následně předal i patriarší dar – archijerejskou panagii.

Svaté liturgie se v tento den zúčastnilo mnoho věřících a duchovenstva jednak z naší olomoucko-brněnské eparchie, tak i z dalších eparchií naší místní Církve: pražské, prešovské a michalovsko-košické. Před začátkem liturgie uvítali naši věřící Jeho Blaženost Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých zemí a Slovenska, před naším chrámem tradičně chlebem a solí a naše děti mu předaly květiny. V chrámu pak Jeho Blaženost Rastislava uvítal s požehnáním vysokopřeosvíceného Simeona a jeho jménem i vladyka Izaiáš.

Vladyka Simeon navázal ve svém kázání tematicky na evangelní čtení o příchodu Spasitele do Jericha, kde ho toužil spatřit Zacheus, jenž byl mužem bohatým a současně místním celníkem. Vladyka Simeon připomněl, že i my se musíme odpoutat od tohoto pozemského života (a nejlépe vystoupat po žebříku našich ctností), chceme-li i my spatřit Krista a připodobnit se Zacheovi v jeho dobré touze uvidět Spasitele. A podobni Zacheovi bychom i my měli dát Kristu Spasiteli vše, aby se nám dostalo spasení, neboť proto přišel Pán Ježíš mezi nás, aby hledal a spasil, co zahynulo (Lk 19, 10).

V závěru liturgie byla ještě pronesena blahopřání vysokopřeosvícenému vladykovi Simeonovi k jeho devadesátiletému životnímu jubileu, které přednesl nejprve Jeho Blaženost Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska, a následně přeosvícený Irenej, biskup rigijský jménem Jeho Všesvatosti Bartoloměje, patriarchy konstantinopolského, dále vysokopřeosvícený Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, a konečně i sám představený našeho chrámu – mitroforní protojerej otec Jozef Fejsak, který našemu vladykovi daroval ikony Spasitele a Matky Boží.

Každé jednotlivé blahopřání a gratulaci k životnímu výročí vladyky Simeona doprovázelo chrámovým sborem zvučně zpívané přání „Na mnohá a blahá léta!“

Mnohá a blahá léta, Vaše vysokopřeosvícenosti, drahý vladyko Simeone!

Ispola Eti Despota!


8.2.2016

Program bohoslužeb na únor 2016 (Html i PDF)


6.1.2015

Oslavy svátku Kristova narození v brněnské farnosti sv. Václava

Oslavy svátku Narození našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista patří k těm nejvýznamnějším a současně nejradostnějším svátkům, které nám církevní rok přináší. Mnozí je právem považují za svátky rodiny, kterou Kristus požehnal. Také letos v Brně připomínal náš chrám jednu velkou rodinu se spoustou Božích dětí. Bylo zde přitom místo pro každého, jak malého, tak velkého, děti, matky, otce, starce, babičky a dědečky, ale rovněž nově příchozí.

V naplněném chrámu sv. Václava byly již v předvečer svátku slouženy sváteční bohoslužby Velkého povečeří a vánoční Jitřní.

Přesto, že bohoslužby trvají obzvlášť v těchto svatých dnech mnoho hodin, přišly v hojném počtu i ti nejmenší, naše děti, které považují svátky Narození za vůbec nejbližší a nejdražší. Přivítal je vánočními jedličkami ozdobený chrám a krásný tradiční betlém zobrazující slavnou událost Kristova narození s postavami v téměř životních velikostech.

Brněnští skauti předali ještě před započetím Povečeří otci představenému vzácné betlémské Světlo, jež bylo zažehnuto nad místem pravého Kristova narození v Betlémě ve Svaté zemi.

Celá bohoslužba Velkého povečeří i Jitřní byla doprovázena krásným zpěvem našeho chrámového sboru pod vedením místních zkušených dirigentů. Oslavy pravoslavných Vánoc vyvrcholily následný den - 25. prosince (7. ledna) - a po skončení svaté Liturgie pozdravily všechny děti přítomné věřící svými nacvičenými koledami pronesenými v různých jazycích, za což sklidily zasloužený potlesk.

Stejný den svátku, již v odpoledních hodinách, proběhla nejprve Večerní bohoslužba, po níž již následoval tradiční Farní večer se zpěvem koled v Kulturním centru radnice Brno-střed na Dominikánské ulici, kde kromě chrámového sboru svatého Václava vystoupil rovněž dětský sbor s přednesem koled a soubor Brněnská Camerata pod vedením pana učitele Petra Zapletala ze Svatováclavské hudební školy. Na závěr byly děti jako každoročně obdarovány drobnými dárky, a poté již následovaly neformální rozhovory mezi přítomnými, pro něž bylo připraveno chutné pohoštění.

Kristus se rodí! Oslavujte Ho!


5.1.2016

Vánoční pozdrav duchovního správce

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí věřící naší brněnské církevní obce,

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – „Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ – „Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Bohoslužebné texty pravoslavné Církve jsou věčně živým a zářivým poselstvím o velikém a nepochopitelném tajemství Narození našeho Spasitele, jež se událo v kdysi nepatrném judském městě Betlémě. Díky těmto posvátným textům může každý křesťan lépe chápat smysl daného svátku, což plně platí i pro radostný svátek Kristova Narození. Hluboké a přece prosté texty liturgických knih jsou naplněny Bohem inspirovanými významy, jakými jsou jeskyně, v níž se Kristus usídlil; jesle, které ho přijaly; pastýři a mudrci, kteří se mu poklonili, či andělské mocnosti, které se při pohledu na boholidské Dítě, zavinuté v plenkách, divili, volajíce a pravíce přitom: „Sláva sestoupení tvému, jediný Lidumile!“

Všichni se nyní, v těchto vskutku svatých dnech, chystáme velebit Krista jako Dárce života, který se pro nás tělesně narodil z neporušené a přečisté Panny Marie, a přitom jsme tolik obtěžkáni vnějšími starostmi a péčí o věci druhořadé. Pokud chceme spolu s prorokem spatřit a pochopit ono „nepochopitelné a divné tajemství“, uvidět jeskyni, která místo nebe do sebe pojímá toho, Jenž se předvěčně narodil z Otce a nyní tělesně z Panny; chceme-li duchovně zřít Pannu, která nahrazuje malému Kristu cherubínský prestol, jehož byl jako Vládce veškerenstva hoden, pak si představme, že stojíme spolu s pastýři a jsouce zaskočeni náhlým zjevením, pospícháme tam, kam nám andělé ukazují: do Betléma, města Davidova, k pramenu věčného života. „Sláva na výsostech Bohu!“ To je první a velké poselství. Dobrá zpráva o Narození zaslíbeného Spasitele je tak doprovázena náležitou úctou, kterou stvoření prokazuje svému Tvůrci. „A na zemi pokoj, lidem dobrá vůle!“ V tomto andělské přání je naopak cítit všudypřítomnou a snad by se dalo říci i „nepohnutelnou“ jistotu, s níž spoléháme na Boží milosrdenství, které se rozlévá na nás, Boží lid.

Tam, kde Bůh chce, může měnit i zákony přirozenosti... Ano, my, pravoslavní věřící, dobře víme, že když se hovoří o Panně, která má porodit, tam umlká každá mysl, každý jazyk, neboť v tomto podivuhodném narození spatřujeme vítězství nad běžnými zákony přirozenosti a zákonitostmi věcí. Svatý Řehoř Divotvůrce hovoří o tom, že „Bůh se chtěl stát viditelným v těle proto, aby mohl zahnat jakékoli pochybnosti..., Bůh se chtěl stát viditelným, aby jej mohli spatřit všichni tělesní.“ Své zamyšlení ke svátku Narození sv. Řehoř Divotvůrce zakončuje konstatováním: „Díky tomu, že Bůh sestoupil na zemi, bylo celé lidstvo pozdvihnuto na Nebesa.“

Drazí bratři a sestry v Kristu, oslovuji Vás touto cestou, abych vyjádřil svou neskonalou vděčnost za to, že se mohu každoročně modlit na posvátných místech ve Svaté zemi, kudy kráčel náš Spasitel; a být přítomen na místech, kde se On narodil, kde hlásal svoji „blahou zvěst“, kde trpěl za celé lidstvo a kde také překonal moc smrti a hříchu svým slavným Vzkříšením.

Když se ocitám v betlémské jeskyni, chtě nechtě zůstávám dojat velikou Boží milostí, skrze niž rok co rok čerpám blahodatné dary vyvěrající z betlémské hvězdy, která nám všem připomíná naše pozemské putování za Božím mládencem Kristem, v Jehož tváři spatřujeme Spasitele a Vykupitele celého světa.

Dovolte, abych Vám do nového roku popřál, aby pro nás jednou a provždy narozený Spasitel zahrnul celé lidstvo svojí láskou, jíž se nám, lidem, tolik nedostává.

Ať se radost z Kristova narození rozleje do Vašich srdcí a přebývá v nich po celý nadcházející rok.

Váš duchovní otec
Jozef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce28.12.2015

Program bohoslužeb na leden 2016 (Html i PDF)


28.12.2015

Termíny poutí do Sv. Země v roce 2016:

21. 2. - 29.2. 2016

10. 5. - 18.5. 2016

5. 9. - 13.9. 2016

17. 10. - 25.10. 2016

Zájemci se mohou informovat na farním úřadě, tel: 542 214 030 nebo 736 227 040.


3.12.2015

Program bohoslužeb na prosinec 2015, (Html i PDF)


26.11.2015

Pozvánka na koncert „Barvy pravoslavné hudby“

Brněnská PCO vás srdečně zve na koncert „Barvy pravoslavné hudby“ - procházka slovanskými i neslovanskými národními tradicemi pravoslavného bohoslužebného zpěvu.

Ženský pěvecký sbor Gloria Brunensis diriguje Natalia Chirilenco. Mužský pěvecky sbor Láska opravdivá diriguje Jan Špaček.

Koncert se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 18:00 vpravoslavném chrámu sv. Václava, Gorazdova 8, Brno.


1.11.2015

Program bohoslužeb na listopad 2015, (Html i PDF)


28.10.2015

Setkání s řeckými a kyperskými věřícími - (Den Ochi - Επέτειος του „'Οχι“)

Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi - Επέτειος του „'Οχι“)

V prostorách Farního úřadu Pravoslavné církevní obce při chrámu svatého Václava v Brně se dne 28. října uskutečnilo avizované setkání duchovního správce farnosti s řeckými a kyperskými věřícími Brna. Tohoto setkání se zúčastnily necelé dvě desítky věřících pocházejících z různých míst Řecka a Kypru. Za Řecko-českou komoru se sídlem v Athénách přijal účast Aristidis Franc, Lyceum Řekyň ČR zastupovala jeho předsedkyně Eva Lioliou a účast Nadačního fondu Hellenika osobně zaštítil jeho předseda Vangelis Liolios.

Setkání, které začalo krátce po završení nedělní bohoslužby, spojené se vzpomínkou na duše všech zesnulých, bylo zahájeno uvítacím proslovem otce prot. Jozefa Fejsaka, který pozdravil všechny přítomné a připomněl oboustranné výročí, které si v tento den dlouhodobě připomínají jak Češi, tak i Řekové. Oba národní svátky navíc doplňuje také církevní oslava svatého knížete Rostislava, který se zasloužil o pozvání svatých soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a který byl kanonizován v roce 1994 (30.10.) v brněnském chrámu sv. Václava.

Na historický úvod, v němž zazněla krátká ukázka z knihy o. Dionýsia Tatsi „Απομνημονεύματα του Ιλία Ι. Γερασούλη“ (Vzpomínky na řecko-italskou válku z prostředí řeckého Epiru), navázal vzájemný dialog, při němž byly zodpovězeny některé praktické otázky řecké komunity týkající se např. problematiky svatby, uzavření církevního manželství, křtu dětí apod.

Závěr již patřil volné diskuzi všech přítomných a dobrému pohoštění, které připravila mátuška Fejsaková, jakož i sami věřící, přičemž nechyběla ani dorta se symbolikou řeckého svátku „Ochi“ a s řeckou vlajkou, kterou za Řeckou obec Brno daroval pan Filip Georgiu.

Všichni účastníci tohoto příjemného setkání vyjádřili naději, že k podobným akcím bude docházet častěji a že by mohly být do budoucna spojeny i s občasnou návštěvou řeckého pravoslavného duchovenstva, které se ve středoevropském prostoru duchovně stará o řecké pravoslavné věřící žijící v diaspoře.

Za brněnskou Pravoslavnou církevní obec

prot. Jozef Fejsak, duchovní správce


11.10.2015

Oslava památky svatého Václava

Na říjnovou neděli s datem 11. 10. připadla podle pravoslavného kalendáře památka svatého mučedníka Václava, knížete českého. Svatou liturgii v brněnském chrámu, který je zasvěcen tomuto světci, při této příležitosti sloužil Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, vikární biskup šumperský. Jako host s ním sloužil i mitr. prot. Jan Novák z pražské eparchie. Po archijerejské liturgii byl vykonán průvod kolem chrámu se čtením svatého Evangelia.

Památka svatého Václava je pro nás důležitá zejména proto, že tento světec je patronem naší země, k němuž se obracíme v těžkých okamžicích našeho života a našich dějin, a hledáme u něj útěchu, tak jak to známe a vyznáváme ve Svatováclavském chorálu:

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.

Památka našeho národního světce a patrona našeho chrámu k nám však promlouvá zejména jako aktuální výzva k obrácení našich životů k Hospodinu, neboť nám v osobě tohoto zbožného a ušlechtilého panovníka dává dobrý příklad k následování. Vždyť svatý mučedník a bohabojný kníže Václav, a zejména jeho krátký, avšak na převratné události bohatý život, jsou naplněním slov apoštola Pavla (2Kor 9,6–11), která se čtou v den památky svatého Václava, kdy nás apoštol Pavel vyzývá ke štědrosti a pomoci druhým: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Celým svým životem svatý Václav svědčil o této velké ctnosti a stal se zářným a sebe obětujícím se příkladem pomoci a dobrodiní konaného pro své bližní.

Osobnost svatého Václava je nám také připomenutím toho, co říká svatý evangelista Lukáš o tom, kdo usiluje o dosažení svatosti (Lk 5,1–11). Že není možné spoléhat sám na sebe, na své vlastní síly, ale předně na Spasitelovo slovo, který vyzývá každého z nás, abychom zanechali všeho a vydali se po jeho stopách. Při vyslechnutí této výzvy poznáváme naši vlastní nemohoucnost, když se pokoušíme dosáhnout něčeho bez Boží pomoci, a současně také cítíme rychlou pomoc od Hospodina, která se dostavuje ve chvíli, kdy již sami začínáme pochybovat…

Pán Ježíš Kristus nás neopomněl ujistit, že Jeho vlastní jho, pokud jej bereme na svá bedra, čili spasitelný kříž naší víry, že toto Jeho jho netlačí a břemeno netíží, neboť On každému, kdo se namáhá, dává náležité odpočinutí: Zanechávám vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já vám dávám, ne jako dává svět. Ať se vaše srdce nermoutí ani nestrachuje. (Jn 14,27)

Svatý Václav uposlechl slova Spasitele, která řekl Šimonu Petrovi: Neboj se. (Lk 5,10) A sám velký přímluvce země české, svatý kníže Václav, se nebál podstoupit vlastní oběť, kterou nám křesťanům ukládá zákon Boží lásky, protože ani v pýše, ani v uspokojení žádostí těla ani v uspokojení touhy nenajdeme pravé štěstí, nýbrž toliko a jedině v Lásce – v Kristu a jeho boholidské osobě.

A díky tomu zůstává svatý Václav naším stálým a věrným přímluvcem u našeho Spasitele.


2.10.2015

Program bohoslužeb na říjen 2015, (Html i PDF)


31.8.2015

Program bohoslužeb na září 2015, (Html i PDF)


29.8.2015

Pozvánka na „Hodiny náboženství v nedělní škole“

Hodiny náboženství pro děti 7-12 let budou probíhat ve školním roce 2015-2016 formou "nedělní školy", vždy jednou za 14 dní v neděli po sv. liturgii na faře. První hodina bude v neděli 13. září 2015 po svaté liturgii.


16.8.2015

Láska k pravdě a duchovní zápasy starce Georgia Grigoriatského

Rovněž velké zápasy starce Georgia ve věci věroučných témat se vždy děly z lásky k Bohu a z lásky k jeho bratrům v Kristu, jejichž spása byla v ohrožení. Nečinil tak, aby budil dojem, ani aby psal jen pro psaní samotné. Neustále však prosil o Boží osvícení a pokorně očekával, aby (nejprve) promluvili ostatní. Jestliže se tak nedělo (a ostatní mlčeli), pak promluvil on sám, což se přirozeně dělo z poslušnosti. Blažený starec Paisij (Svatohorec) ho k tomu sám a často podněcoval.

Bůh jej pozvedl do výše igumenské hodnosti v Monastýru ctih. Řehoře na Svaté Hoře, odkud – jako svítilna „ozařující všechny přebývající v domě“ – poukazoval svým příkladem a svými poučeními na stejnou (duchovní) cestu: tedy na pravdivou a nezištnou lásku k Bohu i k lidem.


11.8.2015

Osobní svědectví o starci Paisijovi
Starec Georgios Grigoriatský, bývalý igumen Monastýru sv. Grigoria na Sv. Hoře Athos

Starec Paisij nepotřebuje ani naše pochvalná slova ani další zvláštní uvedení jeho osobnosti. Ve své Kristu-podobné lásce upokojil jak Boha, tak lidi, a tudíž jeho chvála v Boží Církvi je již dostatečná.

Starec Paisij měl vzácné charisma – umění upokojit člověka bez ohledu na jeho charakter, vzdělání či duchovní stav. Vybavuji si jednu událost, kdy po své návštěvě starce Paisije procházel kolem našeho monastýru jeden psychiatr-psychoanalytik. Nejenže byl sám vnitřně zklidněn, ale rovněž mi tehdy sdělil, že to, co mu řekl starec Paisij, bylo vyjádřením nejmodernější psychiatrie. Je přitom známo, že starec Paisij nečetl jiné knihy než (svaté) Evangelium a Avvu Izáka Syrského.


10.8.2015

Bedlivá péče starce Georgia Grigoriatského
o monastýr a misijní záležitosti

Jednou se stalo, že jeden bratr za přispění ďábla opustil náš monastýr bez požehnání svého starce. Starce (Georgia) opanoval velký zármutek a vnitřní bolest, která se vepsala do jeho tváře a činů. Starec tehdy okamžitě vyslal několik otců, aby šli a pátrali po tomto bratrovi v blízkosti monastýru, jiné pak poslal do vzdálenější oblasti. Ostatním nařídil, aby sloužili prosebné modlitby (tzv. Moleben) k ikoně Přesvaté Bohorodice (Panagie) Rychle slyšící.

Tehdejší noc byla pro starce bezesná. Říkal nám: „To dítě může být v ohrožení. Cožpak mohu spát?“ Následujícího dne ráno si během bohoslužby ani nestoupl na místo určené pro igumena monastýru, ale zůstal v chrámové předsíni. Poté si zavolal mnichy nosící velkou schimu a řekl jim: „Prožíváme velkou zkoušku. Všichni musíme být opatrní, protože všichni jsme v nebezpečí. Jestliže máte nějaké myšlenky, řekněte je okamžitě. Nyní musíme všichni činit modlitbu za našeho bratra. Jakmile dokončíte své (mnišské) pravidlo, všichni pronášejte modlitbu za tohoto bratra.“


1.8.2015

Zářivé odrazy „lásky v Kristu“ starce Georgia Grigoriatského

Jeden vážený biskup z řecké eparchie Kastoria napsal o starci (Georgiovi Kapsanisovi), bývalém a dnes již zesnulém igumenovi svatohorského monastýru Grigoriat, že byl „ozdoben ctnostnou šlechetností“.

„A tato šlechetnost, kterou byl starec ozdoben a která vycházela z prostoru jeho duše, nebyla pouze projevem dobrého chování..., ale mnohem spíše plodem Ducha Svatého. Byl to vnitřní stav, za nějž vděčil přítomnosti Parakléta čili Utěšitele (Ducha Svatého), jenž byl usídlen v prostorách jeho duše... Ušlechtilý je ten..., jehož duše hledá způsoby a příležitosti k tomu, aby prokázal úctu a projevil lásku ve vztahu k druhé osobě, neboť ve tváři druhého člověka se setkává s Kristem... A vězme, že tato úcta není pokrytecká, nýbrž spontánní a pravdivá.“ Biskup kastorijský Serafim o starci Georgovi také jednou řekl, že „to byl člověk, který dokázal ctít, respektovat a milovat i toho nejmenšího, nejnuznějšího a nejchudšího (spolubratra)“.

A také my, kteří jsme měli to požehnání a stali se jeho poslušníky, jsme se mohli těšit z jeho šlechetnosti a z lásky, kterou velkoryse rozdával nejen svým mnichům, ale rovněž každému člověku, malému či velkému, osobě významné anebo prosté, a kterou vydával ze své lásky k Bohu.

Častokrát říkával: „Jsme slabí a hříšní. Nemůžeme nic udělat. Projevme proto alespoň nepatrnou lásku vůči našim bratrům.“ Vzpomínám si, že jednou, když (jsem) s někým hovořil, současně jsem splétal komboskini. (Starec) si mne kvůli tomu zavolal a řekl mi: „To, co děláš, není správné. Věnuješ svou pozornost svému dílu, a nikoli Božímu obrazu, tedy člověku, s nímž hovoříš.“


1.8.2015

Dopis ctihodného Paisije (Svatohorce) na téma duchovního života

Monastýr Stavronikita, Sv. Hora Athos, 18-11-1968
Bratře v Kristu N., buď pozdraven v Pánu a vždy se v Něm raduj!

Obdržel jsem i váš druhý dopis, který ještě zdvojnásobil moji radost. Žádám vás o odpuštění, že jsem vám bohužel nemohl dříve odpovědět. Sláva Bohu, neboť i já se pomalu uzdravuji. Nerad bych vás unavoval svou mnohomluvností, protože jste jistě toto téma diskutoval již s otcem B. A proto se nyní dostávám k tomu, abych takto přímo vyjádřil svůj názor na vaši záležitost. Aby se mohl kdokoli z nás vyvarovat emocí, musí se nejprve snažit, jak je to jen možné, vystříhat se změkčilosti. A aby se mohl někdo vyhnout osobám (tj. lidem), musí nejprve přilnout k věcem nebeským a nehmotným. Co může velmi pomoci, je, když se někdo dokáže osvobodit, jak jen to je v jeho silách, od hmotných věcí. Hmotné věci s sebou nesou vždy i hmotné (tj. materiální) nároky.


1.8.2015

Program bohoslužeb na srpen 2015, (Html i PDF)


27.6.2015

Program bohoslužeb na červenec 2015, (Html i PDF)


26.5.2015

Přesvatá Bohorodice, spasiž nás!

V úterý 26. května byla do brněnské farnosti přivezena divotvorná a současně myrotočivá¹ ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“, jinak též „Sedmibolestná“. Kolem šesté hodiny večer byl před ikonou odsloužen Akathist, po jehož závěru měli věřící možnost poklonit se před svatou ikonou a vznést k Přesvaté Bohorodici své osobní modlitby. V samém závěru večerních modliteb přijali věřící pomazání myrem, které vychází z této ikony.

V pátek 29. května 2015 bude opět ikona slavnostně přivítána před naším chrámem, již kolem 18.00 hod. Poté se bude na její počest sloužit tzv. Všenoční bdění s Akathistem. Ve stejnou dobu proběhne akce „Noc kostelů“, v rámci které bude náš chrám otevřen pro návštěvníky, jak během, tak po skončení večerní bohoslužby.

Ikona navštíví s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala rovněž pražskou eparchii. V Brně se ikona bude nacházet od pátku 29. května až do neděle 31. května, na kdy letos připadá svátek Seslání Svatého Ducha čili Svatá Padesátnice.

Od pondělí se bude ikona nacházet opět v pražské eparchii, konkrétně v Monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích u Berouna. V úterý 2. června bude v přítomnosti ikony sloužit svatou archijerejskou liturgii arcibiskup pražský Michal.

„Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, zármutek náš v radost proměňující.“

_______________________________________

¹ Pojem „myrotočivá“ pochází z církevněslovanského „мироточивая“ a znamená „vydávající myro“. Slovo „myro“ pak vychází z řeckého „μύρον“, tj. olej. Ve Sv. Písmu není žádná zmínka o vydávání či vycházení myra. Přesto je tento zázrak předáván odnepaměti svatou tradicí jako něco svébytného a specifického pro naši křesťanskou tradici.

K nejranějším zprávám o vydávání myra patří tyto události:

- blaze vonící myro z hrobu svatého apoštola Jana Teologa, jež vytéká opakovaně každým rokem;

- myro, jež vydávaly ostatky sv. apoštola Filipa podle apokryfu s názvem „Skutky apoštola Filipa“ z 2.-3. stol.);

- mučednictví sv. Theodota (3. stol.), v jehož záznamu je popsáno vytékání myra z mučedníkových svatých ostatků;

- nespočetná svědectví o velkém vytékání myra z ostatků sv. velkomučedníka Dimitria Soluňského;

- a rovněž dávná i současná svědectví o vytékání myra z ostatků svatého Mikuláše, které se od 9. května roku 1087 nacházejí v italském městě Bari, v kryptě baziliky tohoto světce.


25.5.2015

Program bohoslužeb na červen 2015, (Html i PDF)


3.5.2015

Slavnostní velikonoční koncert v brněnském chrámu

Radostným zpěvem troparu Vstal Kristus z mrtvých! a mnoha dalších paschálních skladeb se v neděli 3. května ve večerních hodinách rozezněl brněnský pravoslavný chrám sv. Václava. Ke společnému koncertu tu spojily síly hned tři sbory: kromě chrámového smíšeného sboru vystoupil také místní soubor dívčí a jako host mužský pěvecký sbor Láska opravdivá, který pracuje při Ústavu hudební vědy na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (www.laskaopravdiva.cz). V úvodu koncertu promluvila ke zpěvákům a posluchačům vzácná návštěva – náměstek primátora statutárního města Brna Matěj Hollan, někdejší žák Svatováclavské hudební školy a rovněž emeritní člen sboru Láska opravdivá.

Výše zmíněný paschální tropar zazněl toho večera v mnoha národních jazycích: vedle tradiční češtiny a církevní slovanštiny byl zpíván řecky, latinsky, rumunsky, francouzsky, anglicky, ba dokonce gruzínsky. Podobně rozmanité bylo i jeho hudební zpracování, jež sahalo od prostého byzantského jednohlasu až ke koncertní variantě Alexandra Kastalského. Z dalších provedených skladeb stojí za připomínku kompletní verze irmosů paschálního kánonu Artěmije Veděla (smíšený sbor), vpravdě andělské Angel vopijaše Milije Balakirieva (dívčí sbor) či majestátní hymnus Těbe, Boga, chvalim Dmitrije Bortňanského (Láska opravdivá).

Ke sváteční atmosféře koncertu přispěl krásný sólový baryton Sergeje Derdy, člena operního souboru Národního divadla v Brně, i procítěná recitace Michala Zavadila, který přednesl velikonoční texty svatých otců a reportáž o každoročním zázraku v jeruzalémském chrámu Vzkříšení – sestoupení Svatého ohně. U dirigentského pultu se střídali stálí regenti svatováclavského chrámu Xenie a Jaroslav Černočtí.

V závěru slavnostního večera předal představený chrámu o. Josef Fejsak panu náměstku Hollanovi vzácný obraz Božího Hrobu. Při následném „mnoholetí“ se pan náměstek jako zkušený druhý tenor s nadšením připojil ke zpěvu všech tří zúčastněných sborů. Přibližně stovka pozorných a vděčných posluchačů, kteří hodinovému koncertu přihlíželi, svědčila o tom, že mezi brněnskou kulturní veřejností roste zájem jak o pravoslavnou duchovní hudbu, tak o celý duchovní svět Pravoslaví.

Videonahrávky koncertních skladeb jsou přístupné


30.4.2015

Program bohoslužeb na květen 2015, (Html i PDF)


19.4.2015

Tomášova neděle

Druhou neděli po Pasše - Tomášovu neděli, byla v Chrámu sv. Václava sloužena archijerejská liturgie za účasti vysokopřeosvíceného vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, a přeosvíceného vladyky Izaiáše, vikárního biskupa šumperského.

Při slavnostní bohoslužbě, vladyka Simeon ve svém kázání připomněl památku a osobnost sv. apoštola Tomáše, když vyzdvihl především apoštolovu lásku a věrnost ke Kristu, pro nějž byl sv. Tomáš, jak víme ze svatého evangelia, připraven i zemřít. „Pojďme i my, abychom zemřeli s ním.“ (Jan 11, 7 - 16) Vladyka Simeon také poukázal na to, že apoštol Tomáš svoji víru v Krista chápal upřímně a opravdově, neboť sám dobře věděl, že když Kristus vstal z mrtvých, tak vše se na světě změnilo, zvítězila láska, a nikoli nenávist. Věděl také, že po Vzkříšení lidé budou žít jednou pro vždy v novém světě, protože Bůh vpravdě přišel na tento svět a proměnil jej na věčný život…

Tomášova pevná víra, která toužila po dokázání slyšeného slova o Vzkříšeném Spasiteli, byla potvrzena i Jeho viděním, když Tomáš spatřil ukřižovaného Pána již ve slávě Vzkříšení. Poté již neváhal ani na chvíli a poklonil se mu, pronášeje své závěrečné vítězné svědectví: Pán můj a Bůh můj! Podobně i my jsme vyzváni, abychom vyznali svoji víru ve vzkříšení našeho Spasitele, ačkoli jsme fyzicky při těch dávných, ale skutečných událostech nebyli. Můžeme tak ale učinit na základě osobní zkušenosti a prožitku velkého tajemství Pánova Zmrtvýchvstání. Vždyť blahoslavení jsou ti, „kteříž neviděli, a uvěřili,“ jak praví sám Ježíš Kristus. Toto je vyznání, jehož se žádá od našeho života, kamkoli bychom v něm měli dojít…

Vladyka Simeon také neopomněl připomenout, že svátek Kristova vzkříšení, z nějž se nyní radujeme a který stále ještě v těchto dnech oslavujeme, mimo jiné opakováním slov „Kristus vstal z mrtvých! – Vpravdě vstal z mrtvých!“, se přitom nevztahuje pouze na toto paschální období. Je tomu tak proto, že Kristovo Vzkříšení se odehrává uvnitř každého z nás, v našem nitru, a sice neustále, jsme-li v obecenství s naším Pánem skrze svaté tajiny. Děje se tak tehdy, když svůj život proměňujeme skrze lásku Vzkříšeného Krista k nám, a naopak když skrze naše životy předáváme tuto lásku dál, našim bližním, a vlastně i všem lidem.

Na závěr svaté liturgie poblahopřál vladyka Simeon ještě jednou otci Jozefovi k jeho kulatému jubileu, které prakticky oslavoval až nyní, v tuto neděli, neboť jeho 60. narozeniny připadly na dobu postní. Sám otec Jozef proto s ohledem na svaté dny půstu raději oslavil své narozeniny po skončení svatého půstu a oslav svaté Paschy. Gratulace přijal otec Jozef také od chrámového sboru, přítomných věřících a ode všech pozvaných hostů.

Odpoledne pak proběhlo v prostorách Kulturního centra Radnice Brno – střed slavnostní pohoštění. S blahopřáním zde otci Jozefovi vystoupil chrámový sbor sv. Václava, hudební soubor Brněnská Cameratta a také mužský pěvecký sbor při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Láska opravdivá.


11.4.2015

Jest vzkříšení den, povznesme se slavností a druh druha obejměme!
Říkejme „bratří“ také těm, kdož nás nenávidí,
odpusťme vše pro vzkříšení a takto zvolejme:

Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal!


Drazí bratři a sestry v Kristu, milí farníci brněnské pravoslavné církevní obce!

I letos, v dalším pohnutém roce našeho života, který přinesl mnohou radost, ale - jak to již bývá - i zármutek, Vás co nejsrdečněji zdravím se svátky svatého slavného Kristova Vzkříšení. Pro nás, věřící, jde bezesporu o „strašné a přeslavné tajemství“, neboť „celé stvoření změnilo se strachem, když Tě, Kriste, vidělo viset na Kříži. Slunce se zatmělo a země se třásla ve svých základech. Vesmír trpěl s tebou, (Ty) jenž jsi všecko stvořil. (Píseň z Večerní Velkého pátku) Třetí den po Pánově ukřižování a smrti na Kříži však nastává neděle – den Vítězství života nad smrtí – den Vzkříšení, a spolu s ním i radost, světlo, boholidská oslava života, kterou čerpáme ze vzácného pramene neporušitelnosti, kterým se stal Kristův Hrob. A ten je v tuto chvíli již zcela naplněn Svatým světlem, Boží blahodatí. A zde, v předsíni svatého Hrobu, sedí Anděl Páně, aby nás povzbudil, „neboť vstal z mrtvých Kristus, jako všemocný“.

Věčně živá radost z Kristova vzkříšení ať proto vždy přebývá ve vašich srdcích, vašich rodinách i domovech. Vždyť i svatý apoštol Pavel praví: Pokud nevstal z mrtvých Kristus, marné je naše kázání, a marná je i vaše víra. (1Kor 15,14)

Drazí věřící, Bůh mi daroval velikou milost, že mohu každoročně sloužit sv. liturgii na Přesvatém Kristově hrobě v Jeruzalémě a modlit se za vás a za všechen mi od Boha svěřený Boží lid, za farnost, o niž duchovně pečuji. Modlete se, prosím, aby toto požehnání, kterého se mi od Pána dostalo, trvalo i nadále.

Přeji vám i vašim rodinám, nechť blahodať Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele, pro nás a naši spásu vstavšího z mrtvých, přebývá se všemi vámi.

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH!“ – „XРИСТОС ВОСКРЕСЕ!“ − „ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!“

S otcovskou láskou váš duchovní otec
prot. Josef Fejsak


31.3.2015

Program bohoslužeb na duben 2015, (Html i PDF)


22.3.2015

Čtvrtá neděle Velkého půstu

Čtvrtá neděle Velkého půstu je zasvěcena památce ctih. Jana Lestvičníka – Klimaka, igumena monastýru na Sinajské hoře a autora knihy Žebřík, řecky: Κλίμαξ – Žebřík. Rajský žebřík představuje ve své knižní podobě návod k neustálému duchovnímu zdokonalování, konkrétně pomocí 30 stupňů, schodů, které začínají duchovním zápasem se světskou marností a shonem a končí dostižením svazku tří hlavních ctností: víry, naděje a lásky.

Tuto další velkopostní neděli sloužil v našem chrámu archijerejskou svatou liturgii (sv. Basila Velikého) vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, a spolu s ním také přeosvícený Izaiáš, vikární biskup šumperský.

Vladyka Simeon ve svém kázání naznačil, že v den památky ctih. Jana Lestvičníka, jehož přízvisko evokuje jeho krásnou knihu, je dobré si připomenout i předobraz samotného výstupu do nebe - onoho žebříku, který je převzat ze Starého zákona, kde je popsáno vidění Jákobova žebříku, po němž andělé Boží vstupovali a sestupovali (Gen 28, 12). Je dobré na tyto události vzpomenout právě v době Velkého půstu, zejména na Hospodinova slova, která pronesl k Jákobovi: Hle, já jsem s tebou! Budu tě chránit, kamkoli půjdeš… Neopustím tě…, a také na to co řekl Jákob, když se probudil: Na tomto místě je opravdu Hospodin - a já jsem to nevěděl! Je dobré nezapomínat, že Hospodin je stále s námi, že nás chrání a opatruje, a že jen jedno je zapotřebí, a sice vědět o tom, uvědomovat si to ve svém srdci a skrze to i své srdce očišťovat a chránit od zlého. Jedině tak můžeme postoupit o další stupínek i během dalších nedělí svatého a velkého půstu, jako po stupních Janova žebříku, a směřovat až ke svátku Světlého Kristova Vzkříšení, které může osvítit každého, kdo v něho ve svém srdci neochvějně věří.

Před koncem svaté liturgie byla tradičně odsloužena panychida za zesnulé, kterou vedl vladyka Izaiáš, neboť tato sobota byla další zádušní sobotou v řadě, a ne všichni věřící mohli přijít v sobotní den do chrámu, aby vzpomněli v modlitbách na své zesnulé příbuzné.

Na konci svaté liturgie pak ještě oba archijerejové, vladykové Simeon a Izaiáš, popřáli otci Josefovi Fejsakovi, představenému našeho chrámu, k jeho životnímu jubileu - krásným šedesátinám, kterých se v těchto dnech dožívá. Svatováclavský sbor mu pak zapěl slavnostní „Mnoholetí“, které se rozeznělo celým chrámem, neboť přání „blahého a pokojného života na mnohá a blahá léta“ ve svém srdci našemu drahému duchovnímu otci Josefovi přál každý přítomný věřící!


2.3.2015

Program bohoslužeb na březen 2015, (Html i PDF)


22.2.2015

Slavnostní archijerejská liturgie v Brně

V Neděli Syropustní, 22. února 2015, byla v našem chrámu sloužena významná slavnostní archijerejská liturgie. Ještě před jejím zahájením se uskutečnilo vyznání svaté pravoslavné víry archimandrity Izaiáše, který byl 15. listopadu minulého roku zvolen na Eparchiálním shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie novým vikárním biskupem. Poté již započala vlastní archijerejská liturgie, kterou sloužil Vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko – brněnský, a spolu s ním i Přeosvícený Tichon, emeritní biskup komárenský. Po zpěvu Trojsvaté písně byl do oltáře skrze Královské dveře za doprovodu duchovenstva přiveden otec archimandrita Izaiáš, který pak následoval vladyky Simeona a Tichona, jimiž byl veden od Královských dveří dále až ke svatému Prestolu. Následovalo rukopoložení archimandrity Izaiáše na vikárního biskupa šumperského. Nově rukopoložený vladyka Izaiáš poté přijal od obou archijerejů požehnání ke každému dílu biskupského oblečení, do nějž se postupně oblékl.

V neděli, které v souladu s posvátnou Tradicí říkáme „syropustní“, ale rovněž „všeobecného smíření“, se četla perikopa z Matoušova evangelia, konkrétně šestá kapitola, počínaje veršem čtrnáctým… V souladu s jejím obsahem připomněl vladyka Simeon tři základní předpoklady, na nichž máme jako pravoslavní křesťané v právě započavší velkopostní době stavět náš duchovní život.

Prvním z nich je odpuštění, jehož praktické uplatnění Spasitel zcela jednoznačně formuloval následovně: Odpustíte-li lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Druhým předpokladem je skrytý půst, kterým se nechlubíme a nedáváme ho na odiv, ale který je znám především našemu nebeskému Otci. Třetím předpokladem pro náš duchovní život je budování našeho skutečného bohatství v Kristu, jež má duchovní význam. V souladu s ním není třeba hromadit si a ukládat poklady zde na zemi, ale spíše je ukládat v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Abychom v nadcházející době velkopostní dosáhli skutečného duchovního užitku, je třeba pracovat na těchto předpokladech, které vedou k očištění našeho srdce, jež je podle svatých Otců skutečným centrem a nitrem našeho života, na jehož kvalitě (dobrotě a čistotě) nejvíce záleží, budeme-li nakonec spaseni, nebo zatraceni. Po zakončení slavnostní archijerejské liturgie obdržel nově vysvěcený vladyka Izaiáš biskupské žezlo a vzápětí pak udělil věřícím své první archijerejské požehnání. Představený našeho chrámu, otec Josef, ještě pozdravil na závěr i vladyku Simeona, aby mu před shromážděním věřících popřál k jeho nedávnému životnímu jubileu, neboť vladyka Simeon oslavil 12. února své 89. narozeniny.

Závěrečné „Mnoholetí“ patřilo nejen duchovním, ale i všem pravoslavným křesťanům, aby Hospodin svůj lid požehnal a daroval mu mnohá a blahá léta, ve zdraví a spasení.


21.2.2015

Třetí setkání pravoslavné mládeže

V sobotu 21. února se po pobožnosti, sloužené dle Gorazdova sborníku, uskutečnilo v chrámu sv. Václava již třetí setkání pravoslavné mládeže. Hlavním tématem tohoto setkání byl Velký půst.

Po společné modlitbě následovala dle Programu přednáška o Velkém půstu. V ní bylo řečeno v krátkosti to nejpodstatnější o půstu jako takovém, o kalendáři a bohoslužbách Velkého půstu, jakož i o jednotlivých nedělích Velkého půstu, jeho zrodu a ustanovení v rané Církvi.

Po této přednášce následoval malý test o Velkém půstu s vyhodnocením, který všichni zvládli velmi dobře. Potom organizátoři přistoupili k praktické soutěži, která spočívala ve smažení palačinek, kdy hlavním cílem pro dvě zúčastněná družstva byla příprava 25 palačinek, včetně jejich ozdobení a servírování. Soutěž dopadla velmi dobře, ačkoli předem daný počet palačinek dokázalo připravit pouze jedno z obou družstev. Za podstatné však považovali všichni přítomní spíše dobrý pocit z vaření i z férového zápolení: chuť ze společného pokrmu nakonec všechny dobře stmelila. Závěr setkání pak patřil podobně jako minule společenským hrám, které opět pobavily. Posledním bodem programu byla závěrečná modlitba k Přesvaté Bohorodici a společný úklid prostor Svatováclavské hudební školy, která se velmi dobře osvědčila jako místo pro setkání pravoslavné mládeže. Velký dík patří zejména bratru Davidovi a sestře Olze.


1.2.2015

Program bohoslužeb na únor 2015, (Html i PDF)


6.1.2015

Oslava Kristova Narození v naší církevní obci

Již tradičně 6. ledna, tedy v den, na nějž dle starobylého a stále v Pravoslaví užívaného juliánského církevního kalendáře připadá 24. prosinec, započaly v naší brněnské obci oslavy svátku Kristova narození.

Před zahájením Velkého povečeří a Jitřní bohoslužby, vážících se k tomuto svátku, nám brněnští skauti přinesli do chrámu sv. Václava Betlémské světlo, jež bylo zapáleno od neuhasínající lampády zavěšené nad místem, kde se náš Spasitel narodil. Toto světlo, každoročně přinášené jako drahocenná svatyně do různých měst a obcí světa, připomíná velmi výstižně slova první kapitoly Janova evangelia: To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (Jn 1, 5). Poté již začala slavnostní vánoční bohoslužba.

V samotný den svátku byla sloužena archijerejská svatá Liturgie. Po přečtení svátečního Evangelia se slova ujal Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup Olomoucko-brněnský, a připomněl v tomto svátečním období neustále pronášená slova: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle (Lk 2, 14). Tato slova andělské písně, kterými nebeské zástupy oslavovaly Boha, nám připomínají jejich vděčnost a současně i radost nad tím, že my, žijící zde na zemi, jsme takto zachráněni. Tyto nebeské zástupy zpívaly: Sláva na výsostech Bohu, což nám má připomínat, že za vše je potřebné vzdávat díky Bohu. Na druhou stranu zbylá slova verše: Na zemi pokoj znamenají vše to, oč bychom měli vždy usilovat, neboť na zemi se pro nás zjevil Syn Boží – pravý mír a pokoj naším duším, tedy Ten, který přemohl svět (Jn 16, 33). Tato slova písně nebeských zástupů jsou určena pro každého z nás, a jako taková představují svého druhu modlitbu, provázející nás přes všechny těžkosti každodenního života.

Na konci svaté Liturgie přistoupily k našemu chrámovému betlému ve velkém počtu i ti nejmenší a přispěly krásně přednesenými koledami k oslavě Narození našeho Spasitele.

Odpoledne po večerní bohoslužbě se jako již tradičně konal Farní večer se zpěvem koled v Kulturním centru radnice Brno-střed. Na úvod uvedl všechny přítomné do slavnostní a současně radostné duchovní atmosféry náš chrámový sbor, po němž si svůj hlas vzal nejprve dívčí sbor a pak již naše děti. Na úplný závěr první části večera vystoupil soubor „Brněnská Camerata“ pod vedením pana učitele Petra Zapletala ze Svatováclavské hudební školy.


5.1.2015

Vánoční pozdrav duchovního správce

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí věřící naší brněnské církevní obce,

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – „Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ – „Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Inspirován tímto věčně živým a duchovně hlubokým vánočním pozdravem Vás srdečně zdravím a přeji Vám požehnané prožití svátků Kristova narození v souladu s naším tradičním juliánským kalendářem.

První zvěst o Kristově slavném Narození nám přinesli Andělé, kteří zvolali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ Ať proto nebeský pokoj zavládne i v našich srdcích, které pro tuto chvíli nahradí „betlémskou jeskyni“, aby do sebe vměstnala tajemství veliké a nepostižitelné. Bůh se stává člověkem, aby se člověk stal bohem, jak se o této významné události mnohokrát vyslovili velcí teologové a světci naší Církve, počínaje svatým Athanásiem Velikým. Pokořme se tedy maličko, připodobněme se v jejich pokoře a čistotě dětem, abychom i my mohli být učiněni hodnými a důstojnými nazývat se Boží děti.

Děkuji Vám, drazí bratři a sestry v Kristu, za Vaši věrnost Hospodinu, jakož i za Vaši oddanost naší svaté Pravoslavné církvi. Vaše celoroční účast na svatých bohoslužbách přináší radost nejen našemu Spasiteli, ale rovněž nám, Jeho pastýřům, když spatřujeme tolik věrných křesťanů, tísnících se v přeplněném Božím chrámu, jak přivádějí své krásné ratolesti a vedou je ke svaté tajině Eucharistie. Sám Pán Ježíš pravil, aby nikdo nebránil dětem, které k němu přistupovaly, „neboť takovýchť jest nebeské Království“ (Mt 19,14).

Dovolte, abych Vám do nového roku popřál mnoho zdraví, Boží pomoc ve Vašem osobním i rodinném životě a ve Vašem usilovném duchovním snažení vždy vytoužený úspěch.

Závěrem připojuji svoji pokornou modlitbu za duše všech věřících, které si k sobě Hospodin povolal do věčnosti, aby jim sám, dle své lidumilnosti, daroval své nebeské Království.

Ať radost z Kristova narození přebývá ve Vašich srdcích po celý nadcházející rok.

Váš duchovní otec
Jozef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce30.12.2014

Program bohoslužeb na leden 2015, (Html i PDF)


14.12.2014

Archijerejská liturgie

Druhou prosincovou neděli (14. 12. 2014) sloužil v našem chrámu archijerejskou liturgii Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský.

Při čtení nedělního evangelia se připomínal evangelní příběh o mladém muži, který chtěl dosáhnout dokonalosti, a proto přistoupil ke Spasiteli, aby jím byl poučen. Konkrétně se Ježíše Krista otázal na to, co má učinit, aby měl podíl na věčném životě (Lk 18,18). Vladyka Simeon ve svém kázání zdůraznil, že každý z nás na tomto světě prožíváme různá pokušení, a onen muž z evangelního příběhu byl postižen pokušením pramenícím z nadměrného bohatství. Spasitel mu tudíž nejprve zopakoval přikázání z Mojžíšova zákona, které mladý muž podle svých slov znal a také naplňoval. Když mu ale Ježíš pravil, aby se bohatství vzdal ve prospěch chudých, tedy aby se stal skutečně dokonalým, v tu chvíli se onen mladík zarmoutil, neboť byl velmi bohatý, a se svým bohatstvím se nemohl jen tak snadno rozloučit.

Vladyka naznačil, že nikdo z nás neví, zda onen muž, zarmoucený odpovědí Spasitele, někdy poté své bohatství rozdal, či nikoli, nebo zda si někdy později třebas jen vzpomenul na svou pošetilost, kdy se chtěl stát dokonalým, ale stálo mu v cestě jeho velké bohatství. To, co víme jasně, je skutečnost, že nyní v předvánoční postní době, kdy je nám Nebe tak blízké, neboť budeme znovu prožívat tajemství Narození našeho Spasitele, bychom měli mít jeden k druhému blíž než kdykoli jindy. Vždyť i dary, kterými se obdarováváme, nám připomínají velmi cennou hodnotu, a sice že jsme ochotni vzdát se něčeho vlastního a obdarovat tím našeho bližního. Tyto tradice nám připomínají, že není třeba se nechat zarmucovat bohatstvím tohoto světa, protože pro nás se v Betlémě rodí náš Spasitel, skrz nějž máme život věčný, a to je tím největším a nejdražším Bohatstvím z pohledu věčného života. A i když se nám mnohdy zdá, že je náš život naplněn různými strastmi a pokušeními a že je tuze těžký, nesmíme zapomínat na to, že co je nemožné u lidí, je možné u Boha… (Lk 18, 27).

Mnoho věřících přistoupilo v tento nedělní den vánočního půstu po svaté zpovědi ke svatému přijímání, nejprve dlouhá řada těch nejmenších, které následovali ti starší.

Na závěr svaté liturgie požehnal vladyka všem přítomným a spolu s dalšími čtyřmi sloužícími duchovními otci popřál všem věřícím v zaplněném chrámu vše dobré do nadcházejícího postního období a zazpíval Mnohá a blahá léta, prožitá ve zdraví a spasení.


13.12.2014

Druhé setkání pravoslavné mládeže

V sobotu 13. prosince se po krátké pobožnosti dle Gorazdova sborníku v našem chrámu uskutečnilo již druhé setkání pravoslavné mládeže. Hlavním tématem byl blížící se svátek velkého pravoslavného světce svt. Mikuláše, arcibiskupa Myr Lykejských.

Dle programu sobotního setkání a po završení společné modlitby přišla jako první na řadu přednáška o životě a zázracích sv. Mikuláše, po níž přítomná pravoslavná mládež odzkoušela přednes troparu tomuto světci jak církevně slovansky, tak česky. Program společného setkání přerušilo příjemné postní občerstvení, kde jedním z chodů byl svěží ovocný nápoj, a ten byl pojat soutěžně. Smyslem bylo přijít na jeho složení. Účastníci této dovednostní soutěže byli nejprve rozděleni do dvou družstev a v nich se pak snažili přijít na pravé složení nápoje, který také měli následně zhotovit. Dostatečně osvěžena a odpočata, vrhla se tato mladá generace našich věřících do zkoušky krátké hry ze života svt. Mikuláše, jež byla přijata s nadšením, přicházejícím jak z vlastních řad, tak ze strany přihlížejících diváků. Krátce před začátkem večerní bohoslužby zbyla ještě chvíle i na příjemnou společenskou hru, při níž se všichni dobře bavili. Po závěrečné společné modlitbě a úklidu prostor Svatováclavské hudební školy, kterou dal, laskavě k dispozici otec prot. Josef Fejsak, představený chrámu sv. Václava, se účastníci setkání ještě společně odebrali do chrámu, kde se zúčastnili večerní bohoslužby.

Velký dík patří zejména bratru Davidovi a sestře Olze.


5.12.2014

Svatí andělé

V dalším zamyšlení v řadě na téma pravoslavné spirituality přinášíme příspěvek o svatých andělech a arch. Michaelovi. Svatý Nikolaj Velimirovič učí, že „Andělské mocnosti (δυνάμεις) byly stvořeny dříve než člověk, také proto je nazýváme našimi staršími bratry (πρεσβύτεροι αδελφοί).“ „Andělé jsou beztělesní a ve svém důsledku před naším přirozeným zrakem neviditelní.“ Jelikož nemají tělo, jsou zbaveni tělesných potřeb, žádostí a vášní, aniž mají touhu po rození dětí. Nežení se, nemají starost o budoucnost, ani se nebojí smrti. Nestárnou. Jsou navždy a nezměnitelně mladí, nádherní a silní. Jsou nesmrtelní, nevedou zápas za svou spásu, jsou již navždy dobří a svatí, jak je stvořil Bůh. Podobně jako lidé mají andělé svá jména, pocity, rozum, svobodnou vůli a tvořivou schopnost. Prvotní Církev ustanovila, aby bylo každé pondělí zasvěceno památce svatých andělů...


28.11.2014

Program bohoslužeb na prosinec 2014, (Html i PDF)


30.10.2014

20 let od zesnutí starce Paisije Svatohorce

Starec Paisij Svatohorec (1924-1994) patří v současnosti bezesporu k nejznámějším osobnostem spjatých se Svatou Horou Athos, se svatohorským mnišstvím a s Pravoslavím obecně. O jeho životě byly napsány desítky knih a publikací, obsahujících četná svědectví osob z řad pravoslavného duchovenstva a veřejnosti. Jak o něm svědčí sami Svatohorci, starec Paisij patří k řadě blahodatných obyvatel Svaté Hory Athos, které i pro naši dobu zjevil sám Kristus a Panagie jako velké dobrodiní dnešnímu člověku. Jeho rady a duchovní útěcha byly a stále jsou velmi potřebné všem, kteří hledají správné nasměrování pro svůj duchovní život. Osobnost starce Paisije je třeba považovat za zcela mimořádný projev Boží blahodati vůči Jeho Církvi, neboť skrze něj se lidé setkávají s reálnou svatostí, a ta posvěcuje jak myšlenky, tak slova i skutky. Pravoslavný zbožný lid dnes již zcela otevřeně, ač prozatím bez oficiální kanonizace, uznává starce Paisije jako člověka Božího, naplněného mnohými duchovními dary...


21.10.2014

Program bohoslužeb na listopad 2014, (Html i PDF)


3.10.2014

300 let od narození sv. Kosmy Etolského

Výročí 300 let od narození svatého novomučedníka Kosmy Etolského s sebou přináší vskutku cennou příležitost zamyslet se nejen nad osobností tohoto velkého světce Pravoslavné církve, ale rovněž přiblížit se ke zcela reálným a dosud stále živým obrazům z jeho života, k poučením o praktických aspektech víry, k jeho proroctvím a zázrakům. Předkládaná přednáška o sv. Kosmovi nepostihuje zdaleka všechny tyto aspekty (tj. ani zázraky ani proroctví) z jeho mnohostranné osobnosti a díla, ale spíše jen uvádí do problematiky; dotýká se některých zásadních faktů ze života a misijního působení sv. Kosmy Etolského a podává základní obraz doby, v níž sv. Kosma žil.

Smyslem tohoto příspěvku je spíše probudit zájem každého křesťana o dílo své spásy; a toho, kdo vědomě touží „znásobit svoji hřivnu od Hospodina“, toho pak vybízí k uvědomělé práci pro blaho svého bližního. Neboť sám Pán Ježíš Kristus praví: „Větší lásky nemá žádný, než kdo duši svou položí za své přátele.“ (Jn 15,13) Rovněž sv. apoštol Pavel vybízí Galatské věřící, aby „nesli břemena druhých“, neboť tak „naplní zákon Kristův“ (viz Gal 6,2). Jaká břemena musel na svých bedrech nést a jaká protivenství vytrpět sv. Kosma? Nespočetná, nesmírně obtížná a jistě i nebezpečná. Ve všem jej ale posiloval sám Kristus. Sv. Kosmu lze proto bez nadsázky, po vzoru Spasitele, nazvat „rozsévačem“, rozsévačem Ducha, neboť i on rozséval věci duchovní (srov. Gal 6,8), a z těchto duchovních věcí, z duchovního hodnot, pro něž se namáhal a obětoval, z nich pak žil, ba žije dál dodnes – v nebeském Království, které získal skrze Boží blahodať. Slovy apoštola Pavla, opět se obracejícího ke křesťanům z Galatské církevní obce, uzavíráme toto uvozující slovo a máme naději, že příklady ze života sv. Kosmy pomohou každému z nás v jeho osobním duchovním zápasu za zachování „víry, naděje a lásky“: „A tak tedy, pokud čas máme, čiňme dobré všechněm, zvláště pak domácím víry.“ (Gal 6, 10)


1.10.2014

Program bohoslužeb na říjen 2014, (Html i PDF)


7.9.2014

Archijerejská liturgie v našem chrámu

V první neděli měsíce září a také již 13. neděli po svaté Padesátnici sloužil v našem chrámu Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský.

V evangelním čtení, připadajícím na tuto neděli, jsme si připomněli podobenství z Matoušova evangelia – O zhoubě nepoctivých vinařů (Mt 21, 33–42). Vladyka Simeon po přečtení svatého evangelia připomněl především to, k čemu jsme v souladu s tímto podobenstvím vyzýváni: k zachování podobné, ne-li stejné trpělivosti a blahosklonnosti, kterou projevil onen hospodář, který vysázel vinici. Každý z nás totiž na sobě někdy pocítil to, co bylo učiněno tomuto hospodáři z podobenství. Když i navzdory naší trpělivosti a blahosklonnosti, kdy se k našim bližním chováme s láskou, která je v křesťanském chápání jejího smyslu vždy sebe obětující se, jsme někdy zrazeni nebo podvedeni a musíme, chtě nechtě, přestože nás to zraňuje, být stejně trpělivými jako onen hospodář. Nezapomínejte totiž, že stejně blahosklonně, milostivě a trpělivě se Hospodin chová i k nám.

Vladyka Simeon také připomněl, že ke každému z nás se přibližuje den, kdy předstoupíme před Hospodina s tím, co jsme učinili na našem vlastním vinohradu, který nám Hospodin svěřil; a my věříme, že nám jej svěřil. A když takto věříme, musíme podle naší víry také konat, abychom nepropadli záhubě jako ti, kteří se ukázali být nepoctivými vinaři.

Na závěr svaté liturgie popřál otec Josef, duchovní správce farnosti, vladykovi Simeonovi pevné zdraví a Boží milost a spolu s celým chrámem zapěl vladykovi upřímné Mnohaletí. Také vladyka Simeon ve svém následném proslovu popřál všem brněnským věřícím, a zejména těm, kteří přistoupili ke svatému Přijímání, aby v sobě co nejdéle uchovávali ony osvěcující a posvěcující plameny Boží lásky. „Na mnohá a blahá léta!“


31.8.2014

Program bohoslužeb na září 2014, (Html i PDF)


31.7.2014

Program bohoslužeb na srpen 2014, (Html i PDF)


24.6.2014

Program bohoslužeb na červenec 2014, (Html i PDF)


18.6.2014

Přenesení ostatků ctihodného otce Justýna Ćelijského

V sobotu 14. června, v den památky sv. muč. Justýna Filosofa a také ctih. Justýna Nového, Ćelijského (Popoviće), byla v ženském monastýru svatých Archandělů v Ćelije, ve Valjevské eparchii Srbské pravoslavné církve, sloužena slavnostní archijerejská liturgie.

Hlavním důvodem pro tuto bohoslužbu byly dvě významná jubilea Valjevské eparchie Srbské pravoslavné církve a Pravoslavné církve jako takové, neboť v tomto roce jsme si připomněli 120 let od narození a 35 let od blaženého zesnutí ctih. Justýna Nového, Ćelijského (Popoviće), jednoho z nepracovitějších a nejučenějších křesťanských misionářů naší doby.

Svaté ostatky světce, který byl svatořečen a proslaven v zástupu svatých na společné svaté archijerejské Liturgii v neděli 2. května 2010 v chrámu svatého Sávy na Vračaru v Bělehradě, byly vyzdviženy z hrobu při monastýrském chrámu svatých Archandělů, kde spočívaly po dobu 35 let, a následně uloženy do hlavního chrámu monastýru v Ćelije.


14.6.2014

V blaženém zesnutí odešel k Pánu otec archim. Georgios (Kapsanis)

V blaženém zesnutí odešel k Pánu otec archim. Georgios (Kapsanis), bývalý igumen Monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Archim. Georgios (Kapsanis), bývalý igumen Monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos, zesnul po dlouhodobých zdravotních komplikacích v den svátku zrodu novozákonní Církve Kristovy čili v den Svaté Padesátnice. Stalo se tak mimo Svatou Horu Athos a Zaupokojná liturgie, jíž předsedal metropolita larisský, vladyka Ignátios, byla sloužena 8. června v Metochiu monastýru sv. Řehoře ve čtvrti Stavroupoli v Soluni. Mezi spolusloužícími byli i další řečtí metropolité a zbožný lid. Samotný pohřeb a uložení do hrobu proběhlo na druhý den (9. června) již na Svaté Hoře, kam byly ostatky archim. Georgia následně přeneseny. Tam se za ním přišli rozloučit jak mniši, tak představení všech svatohorských monastýrů, ale i řada poutníků. Metropolita larisský Ignátios, jenž byl duchovním dítětem otce archim. Georgia, s dojetím ve tváři pronesl tato památná slova: „Kam odcházíš, náš starče, Ty, který jsi byl útěchou pro náš lid, horlivý zastánce naší víry a duchovního zápasu.“


4.6.2014

Program bohoslužeb na červen 2014, (Html i PDF)


25.5.2014

Výročí vysvěcení našeho chrámu

6. neděli po Pasše (Neděle o slepém), která letos připadla na 25. květen, jsme si v naší farnosti připomněli „již“ 83. výročí vysvěcení našeho chrámu. I v tento pro naši místní pravoslavnou obec významný den byl mezi námi přítomen Jeho vysokopřeosvícenost Simeon, který spolu s duchovními a věřícími sloužil archijerejskou svatou liturgii, při níž byly vzpomenuty začátky naší farnosti, historické svěcení základního kamene i dokončení stavby chrámu, který Brnu i našemu moravskému lidu připomíná přítomnost pravoslavného křesťanství a spolu s ním i ono pevné, autentické pouto se svatými apoštolům rovnými bratřími ze Soluně – Cyrilem a Metodějem.

Historického svěcení chrámu se v roce 1931 účastnili celkem tři archijerejové, dvacet pět duchovních a stovky věřících. Také při 83. výročí této události byl náš chrám a jeho blízké okolí zaplněno věřícími, kteří přišli, aby v slzách přinesli Bohu své starosti, ale také aby vzdali chválu a čest našemu Hospodinu a současně milujícímu Otci, který nezapomíná na žádného ze svých věrných dítek.

Na závěr svaté liturgie připomněl otec Josef Fejsak nezištnost jedné z největších osobností naší brněnské pravoslavné církevní obce, Pravomily Studené, která z velké části sama zaplatila náklady na vybudování našeho chrámu a také iniciovala stavbu tohoto chrámu, v němž se můžeme dodnes díky její štědrosti a dobrotivosti společně modlit. Mezi jinými byly vzpomenuty i další významné osobnosti tehdejšího církevního života, kteří se svěcení našeho brněnského chrámu před 83. lety účastnily. Byli jimi světitel a nový mučedník Gorazd (Pavlík), ctihodný Justýn, archimandrita Čelijský, ctihodný Alexij Karpatoruský (Kabaljuk) a dále vladyka Sergij (Korolev), tehdejší arcibiskup pražský, a také metropolita Josif (Cvijović) Bitolský. Ti všichni byli neúnavnými organizátory církevního života v tehdejším Československu. K historii počátků naší církevní obce a výstavby chrámu patří neodmyslitelně také osobnost vladyky Dositeje (Vasiće), metropolity záhřebského, který byl nejbližším spolupracovníkem a rádcem svatého vl. Gorazda.

Za všechno toto velké dobrodiní, jehož plody naše generace dnes zakouší, musíme my všichni, věřící naší církevní obce, cítit velkou vděčnost. Nezapomínejme proto a neustále vznášejme slova díků za naše duchovní předky! Celým chrámem i v jeho okolí proto zazníval opakovaně radostný paschální tropar „Vstal z mrtvých Kristus!“, který nás ještě stále, v době Triodu květného, naplňuje velkou duchovní radostí ze svátku svaté Paschy – Kristova světlého Vzkříšení.


19.-24.5.2014

Návštěva ikony Matky Boží, Noc kostelů

Tohoto roku již po osmé zavítala do našeho chrámu divotvorná, myrotočivá ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ (tzv. „Sedmibolestná“).

Od pondělí 19. května do soboty 24. května byl každý den, vždy na večer, před ikonou sloužen Akathist k mnohobolestné Matce Boží, a sice církevněslovansky i česky. Od úterý 20. května až do soboty 24. května byla pak v chrámu každé ráno sloužena svatá liturgie.

V pátek 23. května proběhla v našem chrámu jako každoročně Noc kostelů, během níž se sloužilo Všenoční bdění na počest ikony Bohorodice „Sedmibolestné“.

V sobotu 24. května zavítal do našeho chrámu sv. Václava Jeho vysokopřeosvícenost Simeon, aby spolu s duchovními otci naší farnosti a přítomnými věřícími vedl svatou archijerejskou liturgii. Vladyka Simeon pak spolu s věřícími po skončení liturgie doprovodil ikonu Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ na brněnské letiště, kde byl odsloužen ještě jednou Akathist k Matce Boží, krátce před tím než ikona odletěla do své vlasti.

Po celou dobu přítomnosti divotvorné ikony v našem chrámu věřící cítili, jak mocným způsobem se Boží milost skrze tuto posvátnou ikonu projevuje v srdcích každého člověka, který doufá v přímluvu Boží Matky u Krista za nás nehodné. Každý věřící mohl přistoupit s modlitbou k této ikoně a prosit z celého srdce, aby Matka Boží obměkčila naše srdce, ochránila naše město a utěšila každý zármutek i bolest, neboť podle slov Akathistu Mnohobolestná Matka Boží proměňuje v radost každý náš zármutek, když k ní přicházíme s čistou vírou.

Přesvatá Bohorodice, spasiž nás!


21.5.2014

Upřesněný program bohoslužeb v týdnu do 24.5.2014, (PDF)


20.5.2014

Návštěva divotvorné ikony Přesvaté Bohorodice
„Obměkčení zlých srdcí“ v Brně

Milí bratři a sestry v Kristu,

„Kristus vstal z mrtvých!“ – „Christos voskrese!“ – „Christos anésti!“ – „Christos a înviat!“

S radostí v srdci Vám oznamuji, že naši farnost i naše město stejně jako v minulosti poctila i v těchto dnech svojí návštěvou vzácná a vskutku divotvorná ikona Přesv. Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“.

Divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice bude v naší farnosti přítomna až do soboty 24.5., kdy bude sloužena svatá archijerejská liturgie, po jejímž konci proběhne na brněnském letišti v Tuřanech ve 12 hod Akathist a následné rozloučení s ikonou.

Prosme z celého srdce i my, aby Boží Matka obměkčila naše srdce, chránila naše město i jeho lid a utěšila každý zármutek i bolest, neboť Přesvatá Bohorodice nenechá bez odezvy úpěnlivé volání těch, kteří „doufají v její nevýslovné milosrdenství“.

Přeji Vám požehnané dny, duchovní obnovu a radost ze Vzkříšení!

Váš duchovní otec Josef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce


6.5.2014

Program bohoslužeb na květen 2014, (Html i PDF)


19.4.2014

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí farníci brněnské pravoslavné církevní obce!

Nyní, v den slavného Pánova Vzkříšení, se z naší mysli již zcela vytrácejí vzpomínky na nespravedlivé Kristovo ponížení, na Jeho zármutek, který cítil, když pravil: „Lide můj, co učinil jsem tobě nebo v čem jsem tebe zarmoutil? Slepcům tvým navracel jsem světlo, očišťoval jsem Tvé malomocné, nemocné jsem pozdvihoval s lůžka, a co jsi mi za to vrátil? Za manu žluč, za vodu ocet, místo lásky dali jste mi kříž...“ (Modlitební píseň velkopáteční, hlas 8.) Nyní je naopak naše srdce schopno odpuštění vůči všem, kteří se nespravedlivě zachovali vůči našemu Spasiteli, ale i vůči nám a našim bližním. Také proto ke konci paschální jitřní voláme: „Druh druha obejměme! Říkejme “bratři“ také těm, kdož nás nenávidí, odpusťme vše pro vzkříšení.“ A na důkaz toho se vzájemně se všemi přítomnými zdravíme, s upřímnou radostí na rtech i v duši, se slovy: „Kristus vstal z mrtvých!“ - „Vpravdě vstal z mrtvých!“ Tento paschální pozdrav nás vrací k duchovnímu prožitku svatých apoštolů, v němž jeden druhému sdělovali s nadšením a překvapením zvěst o Kristově vzkříšení. Vzájemné paschální políbení je také výrazem lásky a smíření na památku všeobecného odpuštění a našeho smíření s Bohem, jež se uskutečnilo skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista.

Dovolte, abych nyní, pří této krásné církevní oslavě, „svátku všech svátků“, popřál Vám i Vašim rodinám hojnost velikonoční duchovní radosti, pevné zdraví a mnoho Boží milosti od našeho zmrtvýchvstalého Spasitele Ježíše Krista.

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH!“ – „XРИСТОС ВОСКРЕСЕ!“ − „ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!“

S otcovskou láskou váš duchovní otec
prot. Josef Fejsak


1.4.2014

Program bohoslužeb na duben 2014, (Html i PDF)


16.3.2014

Neděle zasvěcená svatému Řehoři Palamovi (2. Neděle Velkopostní)

Druhá neděle Velkého půstu je zasvěcena památce svt. Řehoře Palamy, arcibiskupa soluňského, významného byzantského teologa a obhájce hesychastického hnutí, které se zformovalo na Svaté Hoře Athos v Řecku. Svt. Řehoř Palama ve své době vedl významnou teologickou při s heretikem Varlaamem, v níž mu nakonec dala Církev plně za pravdu a potvrdila jeho učení o nestvořených Božích energiích. Již během svého života byl Řehoř ctěn jako velký teolog, asketa, hierarcha a velký divotvůrce, po svém zesnutí se pak stal velkým Božím světcem, nebeským přímluvcem za svůj lid.

Tuto druhou neděli velkopostní byla v našem chrámu sloužena archijerejská Liturgie svatého Basila Velikého, kterou vedl vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko–brněnský. Při čtení svatého Evangelia jsme zaslechli o událostech spojených s uzdravením ochrnutého, kterého ke Kristu přinesli jeho čtyři přátelé. Ti se však pro velký zástup lidí nemohli ke Kristu přiblížit, a tak museli v domě, kde Kristus tehdy přebýval, rozebrat střechu a jejím otvorem spustit ochrnutého až k Jeho nohám. Kristus nakonec ochrnutého uzdravil, mocí svého slova, takže uzdravený k úžasu všech mohl odejít domů sám, odnášeje si své lůžko s sebou.

Vladyka Simeon ve svém kázání připomněl zejména tu skutečnost, že i nám, když nás něco trápí a chceme být uzdraveni, tak i nám musejí pomoci čtyři naši věrní „přátelé“, kteří by nás přenesli až ke Kristu. Těmito našimi přáteli jsou: půst, modlitba, svatá zpověď a svaté přijímání. Když budeme skrze ně přicházet ke Kristu, i my uslyšíme slova našeho Spasitele: Odpouštějí se ti hříchy, tedy to, k čemu máme směřovat v čase Velkého půstu, tak abychom mohli radostně oslavit i svátek Kristova Vzkříšení.

Před koncem svaté liturgie byla tradičně odsloužena panychida za zesnulé, neboť tato sobota byla sobotou zádušní, a ne všichni věřící mohli přijít v sobotní den do chrámu, aby vzpomínali v modlitbách na své již zesnulé příbuzné.

Na konci svaté liturgie se za hojné účasti věřících celý chrám rozezněl slavnostním „Mnoholetím“ – přáním „blahého a pokojného života na mnohá a blahá léta“!28.2.2014

Program bohoslužeb na březen 2014, (Html i PDF)


23.2.2014

Neděle Masopustní

Poslední únorová neděle byla zároveň třetí přípravnou nedělí před Velkým půstem. Nedělí, která je v pravoslavné tradici nazývána „masopustní“, neboť po uplynutí této neděle se již zříkáme požívání masa ve svých pokrmech. Současně je tato neděle nazývána také „Nedělí strašného soudu“, neboť během svaté liturgie zaznívá úryvek ze Spasitelova kázání o strašném soudu, jak jej zaznamenal sv. apoštol Matouš: Když pak přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni svatí andělé, tehdy se posadí na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Potom král řekne těm po své pravici: Pojďte vy, kdo jste požehnaní od mého Otce, přijměte za své dědictví to království, které je pro vás připraveno od založení světa. (Mat 25, 31 - 46)

Tuto neděli naši farnost obdařil svou návštěvou a společnou bohoslužbou Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko – brněnský.

Jelikož si Církev připomněla předcházející den „sobotu zádušní“, byla po svaté liturgii v neděli odsloužena společná panychida za naše zesnulé. Při panychidě byli vzpomenuti kromě jiných i všichni naši bratři a sestry v Kristu, kteří zesnuli během nedávných nešťastných událostí na Ukrajině.

Vysokopřeosvícený vladyka Simeon ve svém kázání upozornil především na to, že dnešním evangelním čtením je nám připomínáno, abychom oddali naše srdce zejména laskavosti a lásce Boží.  Abychom, když uslyšíme hlas našeho srdce, byli připraveni každý podle svých možností, v souladu se slovy svatého evangelia: dát najíst každému, kdo hladoví, dát napít tomu, kdo žízní, přijmout člověka, který k nám přichází jako cizinec, obléci toho, kdo je nahý, navštívit nemocného, navštívit toho, kdo strádá ve vězení, neboť potom budeme pozváni přijmout dědictví Království nebeského, které je pro nás připraveno od stvoření světa. Stane se tak přesně i v souladu s učením svatého apoštola Pavla, který praví: Zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. Láska nikdy nezanikne. A k tomuto velkému cíli duchovního života, k dosažení laskavosti, čisté a pravé lásky, která je od Boha, neboť „Bůh je láska“(1 Jan, 4,8), máme všichni směřovat.

Na samý závěr pak duchovní správce naší farnosti poděkoval vladykovi Simeonovi a jeho doprovodu za společně prožité chvíle strávené v modlitbě, jakož i přání, abychom sami sebe i naše bližní a celý náš život poroučeli Kristu Bohu. Nechť se tak stane. Amen.1.2.2013

Program bohoslužeb na únor 2014, (Html i PDF)


6.-7.1.2014

Oslava Kristova Narození

Letošní oslava Kristova Narození v naší brněnské církevní obci začala, jako již tradičně, v pondělí večer 6. ledna 2014. Před započetím Velkého povečeří se v brněnském chrámu, rozzářilo Betlémské světlo, přinesené brněnskými skauty. Na svatý oltář Světlo z Kristova rodiště umístil otec Josef, který je od skautů před tím slavnostně převzal. Na oltáři pak Světlo hořelo po celou dobu večerní bohoslužby.

Toto požehnané Světlo bývá každoročně zažehnuto od lampády umístěné nad místem Kristova narození v Betlémě ve Svaté Zemi, aby nám všem připomínalo slova z vánočního troparu: „/Narození tvé, Kriste Bože náš, zjevilo světu Světlo poznání…“./ Toto Světlo nás také vede k zamyšlení, že se stáváme součástí nekonečného řetězce domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků – nadpřirozeného Kristova Narození.

V den svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista, v úterý 7. ledna, byla následně sloužena slavnostní svatá archijerejská liturgie, kterou za hojné účasti věřících vedl Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský.

Ve svém kázání proneseném na motivy svátečního úryvku z Evangelia vladyka Simeon zdůraznil, co pro nás Spasitelovo narození znamená především, a sice že v něm oslavujeme počátek spásy lidského rodu. Vladyka se zmínil rovněž o pozadí příchodu tří učenců – mudrců z Východu, kteří přišli, aby nalezli Marii s dítětem v betlémské jeskyni, tam, kde jim ukázala hvězda, a aby se poklonili Dítěti. Jemu především vzdali nikoli obyčejnou, nýbrž tu nejhlubší úctu, a poté mu věnovali drahocenné dary. Prvním z darů bylo zlato jako dar hodný Krále králů. Druhým z darů bylo vonné kadidlo darované mu jako Bohu a posledním vonná myrha určená k Jeho pomazání.

A přestože to byly drahocenné a skvostné dary pro dítě, které se narodilo v prostém chlévě, ten největší dar jsme v tento den dostali my, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista jako našeho Spasitele. Tímto darem je však především Boží láska, odpuštění a spása, jimiž jsme byli jako lidstvo v tento den společně obdarováni. Ve srovnání s tímto Darem jsou všechny ostatní poklady světa nicotné, neboť Boží láska je skutečným darem, předrahým, nejdražším, nedocenitelným.

Vladyka Simeon také zdůraznil častý omyl, a sice že se mnozí domníváme, že díky tomu, že jsme věřícími a navštěvujeme svaté bohoslužby, měli bychom prožívat jen samou radost, mít v životě jen úspěch. Život věrného křesťana je však daleko více a daleko častěji naplněn mnoha těžkostmi. Někteří z nás se proto cítí dotčeni. Je ale zapotřebí vědět, že jestliže žijeme v těžkostech, je to tak proto, že i sám Ježíš zažíval ve svém životě těžkosti.

Nejprve jsme, pravda, spatřili Boží děťátko, šťastně narozené v betlémském chlévě, jak se vroucně obrací ke své mamince, k ovečkám, k pastýřům, kteří jej obklopují, a vztahuje své ruce také k těm, kteří se mu přišli poklonit jako Králi. Avšak ve stejnou dobu, kdy se Božské dítě narodilo v Betlémě, pro něj a jeho život začíná strastiplná cesta, osud naplněný protivenstvím. Ihned poté musel malý Ježíš spolu s rodiči utéci před zlobným císařem…, dokud nenastal čas jeho návratu z Egypta, jak také předpověděl prorok Jeremiáš.

Přestože již jako malé Dítě musel snášet protivenství, a také později prožíval nelehký život, náš Spasitel vždy vůči všem, ať dobrým či zlým, konal jen dobro.

A tak se dnes radujeme: z Jeho příchodu, z té blízkosti Nebe, které se nám dnes dostalo; radujeme se z toho, že se můžeme mít rádi, přestože jsme jako lidé schopni mnohé zloby a hněvu, ale nejvíce ze své schopnosti milovat a radovat se z lásky, která je silnější než zlo. Neboť pravá láska není omezena bohatstvím, radovat se z lásky může každý z nás: bohatý i chudý, mladý i starý, zdravý i ten, který je stižen nějakou nemocí. Každý se může z lásky radovat. A jestliže není nikoho z lidí, s kým bychom se o tuto lásku rozdělili, pak vězme, že je zde vždy milující Bůh, který nás vede do své milující náruče. Bůh, který, ač nepřestal být tím, kým byl od počátku (souvěčným s Bohem Otcem), ponížil se kvůli nám, stal se pro nás někým, kým nebyl: člověkem, aby nás povznesl do nebeských výšin. Pro Jeho nezměrnou lásku k nám mu náleží věčná Sláva. Veselme se proto a radujme se v této božské lásce, oslavujme Jeho nevýslovné početí i narození, oslavujme Jej jako našeho Krále a Boha po všechny dny našeho života.

V odpoledních hodinách téhož dne pak využili mnozí věřící příležitosti ke společnému setkání na vánočním večeru, který se uskutečnil jako každoročně v Kulturním centru radnice Brno – střed. Tento večer provázel bohatý program. V úvodu zazpíval smíšený chrámový pěvecký sbor tropar svátku Kristova narození, jakož i několik nejznámějších koled. Poté zazněly koledy též v podání nejprve mužského a pak dívčího a nakonec i ženského sboru. Celé představení uzavřel velmi úspěšným vystoupením soubor „Brněnská Camerata“ pod vedením pana učitele Petra Zapletala ze Svatováclavské hudební školy. Na závěr vánočního večera obdržely všechny děti drobné dárky se sladkostmi.

5.1.2014

Vánoční pozdrav duchovního správce

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí věřící naší brněnské církevní obce,

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – „Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ Rok co rok naplňuje tento vánoční pozdrav každé křesťanské srdce duchovní radostí pramenící z Kristova narození v betlémské jeskyni. Tuto velikou událost jako první zvěstovali Andělé svým zpěvem „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ Díky nim můžeme i my, po více než dvou tisících let, pocítit každoročně v našich chrámech ono radostné opojení při účasti na duchovně povznášejících bohoslužbách, zaposloucháni do zpěvu koled, které podle pravoslavných národních tradic oslavují Kristovo narození.

Nezapomínejme však, že i v případě slavného a nadpřirozeného Spasitelova narození máme zůstat neskonale vděčni především Jeho přečisté Matce – Přesvaté Bohorodici, „z níž Bůh se vtělil a dítětem se stal před věky jsoucí Bůh náš...“. Všechno stvoření, andělský sbor i my lidé se radujeme z Tebe, milostiplná.

Ať radost z Kristova narození přebývá ve Vašich srdcích po celý nadcházející rok a ať jste spolu s Vašimi rodinami obdarováni hojnou Boží milostí.

Váš duchovní otec
Jozef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce27.12.2013

Program bohoslužeb na leden 2014, (Html i PDF)


1.12.2013

První prosincová neděle ve znamení archijerejské liturgie
jeho vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona v Brně

V první prosincovou neděli sloužil v našem brněnském chrámu slavnostní archijerejskou liturgii náš eparchiální archijerej - vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský a současně metropolitní správce naší místní církve.

Tuto neděli, zaznělo z církevního ambonu evangelní čtení, O pošetilém boháči podle svatého evangelisty Lukáše (Luk 12, 16 - 21). Vladyka Simeon, po přečtení svatého evangelia, nejprve zmínil obdobný příběh ze sbírky K. J. Erbena „Kytice“ - Poklad, který vypráví o jedné ženě, která pro svoji nepozornost a pošetilost nejprve přichází o své dítě, které se jí však jako pravý poklad nakonec vrací zpět. Vladyka Simeon následně poukázal na pošetilost a chyby onoho bohatého člověka z Kristova podobenství, když se zmínil o těch zásadních omylech (chybách), kterých se boháč dopustil.

První chybou bylo, když si myslel, že to, co se mu na poli urodilo navíc, urodilo se jen díky jeho zásluhám. Vladyka Simeon na tomto místě zdůraznil, že i my, podobně jako onen boháč, máme v takovém případě myslet na ty, kteří nemají nic, neboť jen tak může tato hojná úroda dojít ke kýženému užitku.

Druhou chybou onoho boháče bylo, že se obracel ke své duši se slovy: Duše, máš mnoho zásob na spoustu let, odpočívej, jez, pij, užívej, měj dobrou vůli. Jako kdyby se naše duše mohla něčím takto materiálním nasytit. Tato myšlenka je přirozeně nerozumná. A také proto byl boháč v podobenství nazván bláznem, přestože v dnešní době každý, kdo získává nějaké bohatství, je spíše lidmi ctěn a oslavován.

Třetí chybou boháče bylo jeho pošetilé uvažování, když si myslel, že takovéto bohatství může nasytit naši duši, že takto nasycená duše může dojít odpočinku.

Vladyka Simeon poukázal především na tu skutečnost, že jedině tehdy, když na poli naší duše budeme zasévat lásku, lásku k Bohu, lásku k našim bližním, lásku ke všem lidem, že jedině tehdy můžeme také sklízet i skutečnou, hojnou úrodu, která nasytí naši duši a my již nebude v očích našeho Spasitele pošetilými ani blázny.

Protože je zapotřebí myslet na slova apoštola Pavla: Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska.(1Kor 13, 13), nesmíme se nechat oklamat tímto světem, ve kterém žijeme, jako tento boháč, ale v každém okamžiku našeho života naopak usilovat a získávat Boží blahodať, přiblížit se k Bohu a nechat jej přebývat v našich srdcích.

Svatého přijímání – Eucharistie, které je duchovním středobodem a vrcholem svaté liturgie, se účastnilo mnoho malých i velkých věřících, kterým pak vladyka Simeon na závěr svaté liturgie popřál mnoho dobrého s přijetím této svaté Tajiny. Vladyka Simeon neopomněl připomenout, aby se věřící, přistoupivší ke svatému Přijímání, co nejdéle střežili od všeho zlého a aby co nejdéle v sobě uchovávali ony osvěcující a posvěcující plameny Boží lásky. Vladyka Simeon také poděkoval za četná a vždy vřelá přijetí ze strany brněnské pravoslavné obce, vedené otcem Josefem Fejsákem, na což bylo odpovězeno sborovým zpěvem celého chrámu „Na mnohá a blahá léta“!29.11.2013

Program bohoslužeb na prosinec 2013, (Html i PDF)


29.10.2013

Program bohoslužeb na listopad 2013, (Html i PDF)


26.9.2013

Program bohoslužeb na říjen 2013, (Html i PDF)


28.8.2013

Program bohoslužeb na září 2013, (Html i PDF)


2.8.2013

Program bohoslužeb na srpen 2013, (Html i PDF)


30.6.2013

Program bohoslužeb na červenec 2013, (Html i PDF)


1.6.2013

Program bohoslužeb na červen 2013, (Html i PDF)


24.-25.5.2013

Návštěva ekumenického patriarchy Bartoloměje, Noc kostelů a Jubilejní cyrilometodějské oslavy 2013

Na tento rok připadlo 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

V pátek 24. května, v den kdy si podle církevního kalendáře připomínáme památku svatých Cyrila a Metoděje, byla v chrámu sv. Václava sloužena archijerejská liturgie, kterou vedli dva zahraniční biskupové: přeosvícený Atanasije, vikární biskup chvostanský ze Srbské pravoslavné církve, a přeosvícený Silouan, biskup Rumunské pravoslavné církve v Maďarsku. Během liturgie byli rovněž přítomni: exarcha Jižní Afriky – vysokopřeosvícený vladyka Serafim, metropolita Zimbabwe a Angoly, dále pak archimandrita Kosma z Albánské pravoslavné církve a také duchovní z naší místní Pravoslavné církve.

V pátek večer proběhla jako každoročně Noc kostelů, během níž bylo v našem chrámu slouženo Všenoční bdění na počest ikony Přesvaté Bohorodice „Sedmibolestné“.

Při příležitosti letošních cyrilometodějských oslav navštívil v tento den náš chrám i Jeho Všesvatost Bartoloměj, arcibiskup Konstantinopole, Nového Říma a ekumenický patriarcha, spolu s dalšími představiteli pravoslavných církví z celého světa. Kromě patriarchy konstantinopolského navštívil chrám sv. Václava také vysokopřeosvícený vladyka Chrysostomos, metropolita myrlicejský, rovněž z konstantinopolského patriarchátu, a dále exarcha Jižní Afriky - vysokopřeosvícený vladyka Serafim, metropolita Zimbabwe a Angoly (Alexandrijský patriarchát), vysokopřeosvícený Timotheos, metropolita Bosry (Jeruzalémský patriarchát), přeosvícený Sergij, biskup kamensko-alapajevský (Ruská pravoslavná církev), přeosvícený Atanasije, vikární biskup chvostanský (Srbská pravoslavná církev), přeosvícený Silouan, biskup Rumunské pravoslavné církve v Maďarsku, vysokopřeosvícený Gavriil, metropolita lovčanský (Bulharská pravoslavná církev), vysokopřeosvícený Jan, metropolita langadský, přeosvícený Paisij, biskup gorlický (Polská pravoslavná církev), vysokopřeosvícený Georgij, arcibiskup Winnipegu a metropolita Kanady (Ukrajinská pravoslavná církev při Konstantinopolském patriarchátu), a konečně vysokopřeosvícený Jiří, arcibiskup michalovsko-košický.

Patriarcha Bartoloměj pozdravil věřící s výročím příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, poté všem požehnal a krátkým proslovem zahájil letošní Noc kostelů. Našemu chrámu, zastoupeném otcem Josefem Fejsákem, daroval patriarcha krásnou lampádu. Otec Josef, na oplátku, věnoval patriarchovi velké skleněné, okrasné vejce zelené barvy jako připomínku jeho péče o životní prostředí a šíření myšlenky na jeho ochranu mezi věřícími. Z rukou představeného našeho chrámu přijal patriarcha také ikonu Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí - Sedmibolestné“.

Následujícího dne, v sobotu 25. května, byla sloužena slavnostní archijerejská liturgie pod širým nebem na místě bývalého velkomoravského hradiště v Mikulčicích. Liturgie byla přenášena přímými přenosy, jak televizí, tak i rozhlasem. Svatou liturgii v Mikulčicích sloužili spolu s ekumenickým patriarchou archijerejové z pravoslavných patriarchátů Jeruzaléma, Alexandrie, Ruska, Bulharska, Srbska a Rumunska, jakož i zástupci ostatních místních pravoslavných církví: kyperské, řecké, albánské a polské. Přítomen byl rovněž velký počet duchovních a věřících naší místní Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Svatou liturgii svým zpěvem v první polovině doprovodil i náš brněnský chrámový sbor společně s Metropolitním vzdělávacím chorom Pravoslavnej církvi sv. Sofie, Viery, Naděždy a Lubvi pod vedením dirigenta Jaroslava Černockého.


Výročí, které si připomínáme, vede nás a naše církve k tomu, abychom se stále hlouběji ponořovali do studia osobností Cyrila a Metoděje, duchovních rodičů českého, moravského a slovenského národa a slovanského světa. Oni nejsou pouze místními světci, ale i výjimečnými postavami v dějinách celého křesťanského světa…

Zveme tedy všechny: zůstávejte vždy v Pánu, vy, kdo jste dědici života a díla Cyrila a Metoděje a spoludědicové slávy v Kristu Ježíši. Amen.

Jeho Všesvatost Bartoloměj, arcibiskup města Konstantinopole, Nového Říma a ekumenický patriarcha

Mikulčice 2013

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.20.5.2013

Program bohoslužeb po dobu návštěvy zázračné ikony Matky Boží – „Obměkčení kamenných srdcí“, (Html i PDF)


18.-28.5.2013

Již sedmá návštěva ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“ v Brně

Již posedmé se nejen věřícím naší farnosti dostalo velké milosti, kdy nás navštívila divotvorná, myrotočivá ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí - Sedmibolestná“.

Divotvorná ikona Matky Boží spolu s jejím průvodcem panem Sergejem Fominem zavítala do našeho chrámu v sobotu 18. května 2013, kdy byla přivítána na brněnském letišti a poté převezena do chrámu sv. Václava, kde byl sloužen krátký moleben.

Během následujícího týdne ikona navštěvovala každý den různé církevní obce naší místní Pravoslavné církve.

Každý večer v týdnu po dobu jejího přebývání v naší vlasti byl v brněnském chrámu sloužen Akathist k ikoně Matky Boží, a sice střídavě církevněslovansky a další den česky, Právě česká verze Akathistu byla k velké radosti všech věřících vydána naší farností již minulý rok.

V pátek 24. května proběhla jako každoročně Noc kostelů, během níž se v našem chrámu sloužilo Všenoční bdění na počest ikony Bohorodice „Sedmibolestné“. Tento rok však Všenoční bdění proběhlo ještě o něco slavnostněji, neboť v tento den, při příležitosti probíhajících cyrilometodějských oslav, navštívil náš chrám Jeho Všesvatost Bartoloměj, arcibiskup konstantinopolský a ekumenický patriarcha. Tento páteční den hostil brněnský pravoslavný chrám svatého Václava věřící, vzácné hosty a návštěvníky od šesté hodiny večerní až do jedné hodiny ranní.

I v následujících dnech se ikona Matky Boží nacházela v Brně. V neděli 26. Května sloužil v našem chrámu archijerejskou liturgii vysokopřeosvícený vladyka Gavril, metropolita lovčanský, z Bulharské pravoslavné církve.

V pondělí večer a v úterý ráno byly slouženy ještě poslední Akathisty před divotvornou ikonou a v úterý 28. května po jedné hodině odpolední odletěla divotvorná, myrotočivá ikona Přesvaté Bohorodice „Mnohobolestná - Obměkčení zlých srdcí“ z Brna do Ruska.

Velké poděkování patří všem, kteří se nezištně starali, aby v celém průběhu návštěvy divotvorné ikony Boží Matky proběhlo vše důstojně a slavnostně. Během návštěvy panovala za přítomnosti divotvorné ikony Matky Boží poklidná a modlitební atmosféra.

Ještě jednou všem děkujeme!

Přesvatá Bohorodice, spasiž nás!

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


3.-5.5.2013

Fotogalerie z Bohoslužeb Velkého pátku, soboty a z Paschální jitřní


Program bohoslužeb na paschální období 2013, (PDF)


2.5.2013

Program bohoslužeb na květen 2013, (Html i PDF)


Program bohoslužeb na paschální období 2013, (PDF)


1.5.2013

Velikonoční pozdrav duchovního správce

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Všechno stvoření se dnes raduje a veselí ze Vzkříšení, a proto i já, dojat touto všudypřítomnou radostí, srdečně zdravím všechny vás, věřící, oním radostným a věčně živým pozdravem:

Kristus vstal z mrtvých!

Christos voskrese!

Christos anesti!

Christos ainviat!

Děkujeme Bohu, že máme každý rok příležitost navštívit Svatou zemi, poklonit se zde životodárnému Hrobu našeho Spasitele Pána Ježíše Krista a sloužit svatou liturgii za vás za všechny.

I v tomto roce plánujeme vykonat několik svatých poutí, k nimž jsme obdrželi archijerejské požehnání našeho vladyky Simeona.

Ať Hospodin žehná vaše rodiny a daruje vám velkou duchovní radost ze svátku svaté Paschy – Kristova světlého Vzkříšení.

Pascha Kristova, r. 2013
Váš duchovní otec Jozef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce


4.4.2013

Program bohoslužeb na duben 2013, (Html i PDF)


23.2.2013

Program bohoslužeb na březen 2013, (Html i PDF)


2.2.2013

Program bohoslužeb na únor 2013, (Html i PDF)


5.1.2013

Vánoční pozdrav duchovního správce

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Dovolte mi, abych vás v tyto radostné dny co nejsrdečněji pozdravil u příležitosti svátku Kristova narození.

Svátky Kristova narození nám přinášejí „blahou zvěst“ o tom, že právě Spasitelovo „Narození“ nás vysvobodilo ze zajetí prarodičovského hříchu, kterého se Adam a Eva, naši prarodiče, dopustili v Ráji. První zvěstování o Spasitelově narození pak bylo dáno prostým betlémským pastýřům, když jim anděl z nebe pravil: Nebojte se; neboť aj, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. Neboť narodil se vám dnes Spasitel, který jest Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,10-11)

Rád bych rovněž, pevně věřím, že za nás za všechny, vyjádřil všeobecně sdílenou vděčnost Bohu, že jsme prostřednictvím našich poutí mohli i v roce 2012 navštívit svatá místa v kolébce křesťanství a poklonit se zde mimo jiným též místu Kristova narození v městě Betlémě, kde jsme se účastnili svaté liturgie v samotné jeskyni pod bazilikou Narození.

V předvečer svátku Narození, kterému předcházela dlouhá, ale požehnaná cesta čtyřicetidenního postu a odříkání, cítím milou povinnost poděkovat vám všem za váš aktivní duchovní život, kterým přispíváte k duchovnímu růstu a společnému křesťanskému životu, který se podle svatých Otců plně realizuje právě v obecenství mezi lidmi s Bohem.

Neméně významnou skutečností je, že se účastníte posvátných bohoslužeb i s Vašimi rodinami včetně dětí; že se obětujete nejen péčí o chrám a chod naší farnosti, ale rovněž skrze Vaše obětavé skutky ve vašich osobních životech, ve vztahu k vašim bližním…, neboť to vše poukazuje na to, jak vzornými a příkladnými pravoslavnými křesťany jste a jak dobře zachováváte naši svatou víru v Trojjediného Boha.

Přeji vám i vašim rodinám hojnost Boží pomoci, duchovní radost, pevné zdraví a zvláště nebeské požehnání od Hospodina.

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – „Christos raždajetsja, slavite Jeho!“

Váš duchovní otec
Jozef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce28.12.2012

Program bohoslužeb na leden 2013, (Html i PDF)


16.12.2012

Archijerejská liturgie

Třetí prosincovou neděli (16. 12.) poctil náš chrám svou návštěvou přeosvícený vladyka Jáchym, biskup hodonínský, který v Brně sloužil archijerejskou svatou liturgii. Chrám svatého Václava, i přes nepřízeň počasí, byl zcela zaplněn věřícími, z nichž mnozí, mladí i ti dospělí, v tento den přijali svaté Kristovy Tajiny.

Z nedělního čtení svatého Evangelia zazněla slova o tom, jak (každý) bohatý nesnadně vchází do Království Božího (Lk 18,18–27). Vladyka Jáchym proto ve svém kázání připomněl, že muž, o němž byla v evangelním čtení řeč, se Spasitele zeptal, co má udělat, aby se stal dědicem věčného života… Ptal se Spasitele i přesto, že On sám před tím zdůraznil, aby lidé nebránili dětem k němu přicházet, neboť takovým patří Království Boží (Lk 18, 16) a že kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde (Lk 18, 17).

Spasitel tohoto muže vyzval, aby plnil přikázání, ale on odvětil, že to vše plní od svého mládí. Nakonec jej Spasitel vyzval, aby prodal vše, co má, a aby výtěžek rozdělil mezi chudé…, teprve potom že bude mít poklad v nebi. Tímto jej Spasitel vybídl k následování. To se však muži nezamlouvalo, neboť byl velmi bohatý.

Vladyka Jáchym podotkl, že podobně jako se to přihodilo muži z evangelního čtení, i nám se stává zatěžko vzdát se našeho bohatství; neboť i my, spoléháme-li na světská blaha a bohatství, které hromadíme, cítíme ve svých duších stejné znepokojení. I my se začínáme rmoutit tak, jak se rmoutil onen bohatý muž. Spasitel nám, nicméně, dává naději, podobnou té, kterou udílel svým apoštolům, kteří, když slyšeli Spasitelova slova o obtížném vcházení boháčů do Božího království, se ho ptali: Kdo tedy může být spasen? On jim odpověděl: Co je nemožné u lidí, je možné u Boha.

V závěru archijerejské liturgie vladyka Jáchym připomněl novou událost v naší místní církvi, kterou se stalo vysvěcení vysokopřeosvíceného Rostislava (Gonta), arcibiskupa prešovského, a také velké historické výročí, které připadá na příští rok a kterým je 1150 let od příchodu svatých apoštolům rovných Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.8.12.2012

Program bohoslužeb na prosinec 2012, (Html i PDF)


25.11.2012

Archijerejská liturgie

V neděli 25. listopadu proběhla v našem chrámu slavnostní archijerejská liturgie, kterou sloužil vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský. Na tento nedělní den připadlo 30. výročí kněžského svěcení představeného našeho chrámu a duchovního otce prot. Jozefa Fejsaka.

Kázání vladyky Simeona bylo v tento den plně zaměřeno na výklad Kristova podobenství ze svatého Evangelia, které pojednávalo o milosrdném Samaritánovi. Vladyka Simeon se nejprve zmínil o původu Samaritánů a poté vyzdvihl hlavní podstatu tohoto podobenství, v jehož souladu máme milovat Hospodina celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí a bližního svého jako sama sebe. Vladyka mimo jiné vyzval věřící, aby byli i v dnešním světě podobni milosrdnému Samaritánovi, a to všude, vždy a pro všechny, neboť jen takovéto milosrdenství nám může pomoci, abychom vždy zůstávali v Kristu.

Vladyka Simeon na závěr svaté liturgie rovněž poděkoval otci Jozefovi za usilovnou práci duchovního pastýře a mnohá a vřelá přijetí, kterých se mu v naší církevní obci po dobu jeho archijerejské služby dostalo a stále dostává.

Po slovech vladyky Simeona vyjádřil otec Jozef slova díků a neopomněl ani připomenout životní jubileum naší sestry Jaroslavy Špakové, dlouholeté členky a opory našeho chrámového sboru.25.11.2012

Panychida za oběti hladomoru na Ukrajině

V neděli 25. listopadu byla v chrámu svatého Václava odsloužena panychida za oběti hladomoru na Ukrajině z let 1932 až 1933. Za oběti hladomoru na Ukrajině se koná v našem chrámu v měsíci listopadu každoroční panychida. Věčná památka všem obětem!31.10.2012

Program bohoslužeb na listopad, (Html i PDF)


28.10.2012

Památka svatého a bohabojného Rostislava, knížete velkomoravského

V neděli, 28. října, kdy si naše místní pravoslavná církev připomněla každoroční památku svatého a bohabojného Rostislava, knížete velkomoravského, sloužil v našem chrámu svatou liturgii jeho vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský.

Kázání vladyky Simeona k tomuto významnému svátku vyslechl zaplněný brněnský chrám a vladyka ve své řeči neopomenul připomenout nejen osobnost svatého knížete Rostislava, ale zejména jeho iniciativu ve formě poslání ke konstantinopolskému císaři Michalovi III.: „Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme takového učitele, který by nám pravou křesťanskou víru vyložil, aby též jiné kraje nás napodobily. Pošli nám tedy, pane, takového biskupa a učitele, neboť od vás se vždy dobrý zákon šíří do všech krajů.“

Poté se vladyka obrátil k významu evangelních čtení, která připadla na tento den, a sice Spasitelovo podobenství O rozsévači a rozličné půdě… a Spasitelova slova: Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Vladyka velmi výstižně připomněl, že evangelní slova byla vlastní i svatému knížeti Rostislavovi. Ve svém kázání kladl vladyka Simeon důraz zejména na čtení Božího slova z Evangelií, která jsou právě těmito semínky, které Spasitel jako rozsévač dodnes rozsévá. Podle vladyky Simeona musíme sami sebe připravit k tomu, aby se v nás tato semínka uchytila a vydala dobrý plod. Nebylo jistě náhodou, že jsme si tato slova připomínali v den svátku svatého knížete Rostislava, který sám dbal na to, aby svaté Evangelium čili Boží slovo nacházelo cestu až k našim duším, srdcím i myslím. Svatý kníže Rostislav jednal přesně tak, jak sám hluboce věřil.

Na konci svaté liturgie vladyka Simeon poděkoval za pozvání brněnské farnosti ke společné Boží službě, načež představený našeho chrámu, prot. Jozef Fejsak, rovněž poděkoval vysokopřeosvícenému vladykovi za jeho arcipastýřskou návštěvu a vedení bohoslužby. Rovněž otec Jozef připomněl svatořečení velkomoravského knížete Rostislava, které se událo 30. října v roce 1994 v brněnském pravoslavném chrámu za účasti jeho blaženosti metropolity Doroteje. Zajímavostí je, že v našem chrámu dodnes zůstává kanonizační ikona svatého Rostislava, před níž můžeme vzdát naši vděčnost velkému národnímu světci, a tím také úctu Bohu, který posílá světu své svaté, aby lidstvo skrze ně přivedl zpět do své náruče. Jedním takovým v Bohu moudrým panovníkem-světcem byl právě svatý Rostislav. Kéž si zasloužíme jeho svaté přímluvy k Hospodinu.

Mnohotrpící přeslavný vyznavači, v národě svém rozsévači svatého pravoslaví, pros Krista Boha, aby žehnal zemi moravské, české i slovenské, abychom žili ve zbožnosti a spaseny byly duše naše.“5.10.2012

Program bohoslužeb na září říjen, (Html i PDF)


23.9.2012

Svěcení nového prestolu a chrámu po opravách

Dne 23. září 2012, které se shodovalo s 16. nedělí po svaté Padesátnici, sloužil v našem chrámu archijerejskou liturgii Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup Pražský a metropolita českých zemí a Slovenska, spolu s naším eparchiálním archijerejem, vysokopřeosvíceným Simeonem, arcibiskupem Olomoucko-brněnským.

Před začátkem slavnostní liturgie posvětil metropolita Kryštof nový prestol a žertveník a následně i celý chrám, v němž proběhlo v minulých dnech kompletní vymalování. Metropolita Kryštof při této příležitosti pronesl krátké slovo o významu chrámu a péči místních věřících o svůj svatostánek, načež za velké účasti věřících začala archijerejská liturgie. V závěru svaté Liturgie vyjádřil své poděkování rovněž představený chrámu, prot. Jozef Fejsak, který v něm vyjádřil svou vděčnost všem věřícím, kteří ochotně pomáhali s úklidem po malbě chrámu, s rekonstrukcí oltářních prostor a především těm, kteří se osobně podíleli na zajištění a finančním přispění při koupi prestolu, žertveníku a panychidního stolu.

Celým chrámem se na samý závěr rozeznělo slavnostní „Mnoholetí“ - přání „Blahého a pokojného života na mnohá a blahá léta“!31.8.2012

Program bohoslužeb na září 2012, (Html i PDF)


1.8.2012

Program bohoslužeb na srpen 2012, (Html i PDF)


29.6.2012

Program bohoslužeb na červenec 2012, (Html i PDF)


1.6.2012

Program bohoslužeb na červen 2012, (Html i PDF)


25.5.2012

Doplněk programu bohoslužeb na květen, červen 2012 - návštěva ikony Přesvaté Bohorodice, (Html i PDF)


Pozdrav duchovního správce při příležitosti příchodu
ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“

Milí bratři a sestry v Kristu, drazí brněnští věřící!

Opět po roce přichází i letos z Boží milosti do naší brněnské farnosti zázračná ikona Matky Boží „Obměkčení kamenných srdcí“.

Rád bych Vás informoval o tom, že její uvítání se uskuteční na brněnském letišti v Tuřanech v sobotu 26. května v 11:30. Po uvítání bude ikona přivezena do pravoslavného chrámu svatého Václava při brněnské pravoslavné farnosti na Gorazdově ulici pod Špilberkem. Během pobytu ikony v naší zemi navštíví zázračná ikona Přesvaté Bohorodice na základě proseb mnoha věřících následující města, kde bude přebývat v tamějších pravoslavných chrámech: Šumperk, Olomouc, Praha-Olšany, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Plzeň.

Dovolte, abych vyzval nás všechny, abychom tuto příležitost, kdy bude zázračná ikona Přesvaté Bohorodice v naší přítomnosti, dobře využili. Prosme ji snažně z celého srdce, aby vyslyšela naše prosby, uzdravila naše nemoci, setřela naše slzy a darovala nám dar čisté lásky, abychom Ji mohli vždy, po všechny dny našeho pozemského života, pravoslavně ctít a velebit slovy: „Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, zármutek náš v radost proměňující“.

Váš duchovní otec prot. Jozef Fejsak

Město - Datum
Brno - 26.5.2012
Šumperk - 27.5. (14:00)
Olomouc - 27.5. (17:00)
Praha-Olšany - 28.5. (9:00)
Karlovy Vary - 29.5. (10:00)
Karlovy Vary - 30.5.
Františkovy Lázně - 31.5. (15:00)
Plzeň - 31.5. (18:00)
Praha - 1.6. (9:00)
Brno - 1.6. (18:30) Noc kostelů
Brno - 2.6.
Brno - 3.6. (Po skončení svaté Liturgie proběhne dne 3.6. 2012 na brněnském letišti závěrečné rozloučení s ikonou.)5.5.2012

Program bohoslužeb na květen 2012, (Html i PDF)


15.4.2012

Svátek svátků a slavnost všech slavností v pravoslavném Brně

Dlouho očekávané zvolání Kristus vstal z mrtvých! Christos voskrese! naplnilo brněnský chrám, stejně jako tisíce pravoslavných chrámů po celém světě, v noci ze 14. na 15. dubna. Pro pravoslavnou Církev začal toho dne – podle tzv. východní paschálie – největší svátek církevního roku, „svátek svátků“, Pascha, Velikonoce, tedy světlé Vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Již na Květnou neděli rozměry brněnského chrámu nestačily pojmout stovky věřících, kteří si přišli připomenout Kristův slavnostní vjezd do Jeruzaléma. Nic se ovšem nevyrovnalo paschální noci a následné velikonoční svaté Liturgii. Již několik let vzniká při těchto bohoslužbách hotový „tábor lidu“, lidé stojí v mnohasetčlenných zástupech v širokém okolí chrámu a s rozžatými svícemi vyhlížejí příchod kněze, který jim světí slavnostní paschální pokrmy. Počet shromážděných věřících letos opět překonal počet roku předchozího. Sváteční atmosféru dotvářel jako obvykle nesčetněkrát opakovaný tropar Paschy, zpívaný v mnoha světových jazycích. Jako by se tu seskupily všechny národy světa a jedněmi ústy chválily zmrtvýchvstalého Spasitele, který vlastní silou pokořil smrt a obnovil hříchem narušené stvoření...

Tak jako každý rok byla i letos oslava pravoslavné Paschy jedinečnou událostí našeho duchovního života, událostí, z níž budeme čerpat sílu po celý liturgický rok.31.3.2012

Program bohoslužeb na duben 2012, (Html i PDF)


26.3.2012

V pondělí 26. března se před námi otevřela brána Velkého, předvelikonočního postu. Čtyřicet postních dní představuje jedinečné období pravoslavného církevního roku, kdy se snažíme zanechat svého obvyklého života a světského myšlení a kdy se pomocí pokání a intenzivnější modlitby přibližujeme k Prameni veškerého bytí, Trojjedinému Bohu. Postní úsilí nás na jedné straně očišťuje od vášní a napravuje náš osobní život, na straně druhé připravuje náš vnitřní zrak na hluboký prožitek utrpení a slavného vzkříšení našeho Spasitele Pána Ježíše Krista, jež si připomínáme o strastném a světlém týdnu.

První týden Velkého postu (tzv. čistý týden) je v brněnském chrámu již tradičně spojen se čtveřicí bohoslužeb Velkého povečeří, při nichž bývá čten Velký kánon sv. Ondřeje Krétského. Jen svícemi osvětlený chrám, tlumený zpěv mužských hlasů, časté hluboké poklony a zejména hluboký duchovní smysl čtených textů… to vše učinilo i letos z Velkého povečeří jednu z nejkrásnějších bohoslužeb celého církevního roku.

Velký půst je ovšem charakteristický i jinými bohoslužbami, jež se v během roku běžně neslouží. Jde 1) o Liturgii předem posvěcených Darů, dílo sv. biskupa Řehoře Velikého (Dvojeslova), konanou v brněnském chrámu sv. Václava vždy ve středu a v pátek v období celého Velkého postu, a 2) o Liturgii sv. Basila Velikého, jež je sloužena o všech šesti nedělích sv. Čtyřicátnice. Posledně jmenovaná liturgie poprvé slavnostně zazněla v první postní neděli (4. března), kdy si věřící v nabitém brněnském chrámu připomněli Svátek Pravoslaví.


20.2.2012

Program bohoslužeb na březen 2012, (Html i PDF)


31.1.2012

Program bohoslužeb na únor 2012, (Html i PDF)


19.1.2012

Brněnská farnost slaví Zjevení Páně

Dne 19. ledna (6. ledna podle juliánského kalendáře) slaví pravoslavná Církev jeden z velikých svátků církevního roku, Křest Páně v Jordánu neboli Zjevení Páně (csl. Bogojavlenije, řec. Theofania). Svátek nám každoročně připomíná světodějnou událost na řece Jordánu, jíž se započalo veřejné působení Spasitele Ježíše Krista v izraelském národě. „Při křtu Tvém v Jordáně, ó Pane,“ zpíváme ve svátečním troparu, „zjevila se Trojice, které se klaníme...“ Existence svátku je doložena již v dobách apoštolských, podobně jako velké svěcení vody, uskutečňované dle příkladu samého Spasitele. Ten svým pohroužením do řeky Jordánu posvětil vodní živel a zároveň ustanovil sv. tajinu Křtu.

K oslavám Zjevení Páně se připojila i brněnská pravoslavná farnost. Za hojné účasti věřících byla představeným chrámu o. Josefem a pomocným duchovním o. Markem sloužena Božská Liturgie sv. Jana Zlatoústého, po níž následovalo velké svěcení vody. Voda byla letos posvěcena celkem třikrát: v předvečer svátku, v den svátku po Liturgii a nakonec téhož dne ve 14 hodin na řece Svratce v Brně-Bystrci. Přes nepřízeň počasí se této již tradiční „akce v přírodě“ zúčastnilo dosud nebývalé množství pravoslavných věřících, včetně desítky otužilců, kteří se odhodlali ke skoku za svatým křížem do největší brněnské řeky. Zbývá doplnit, že po celý den brněnskou farnost provázely kamery České televize.


6.-8.1.2012

Vánoce v brněnském pravoslavném chrámu

O prvním lednovém víkendu oslavila brněnská pravoslavná farnost sv. Václava svátek narození Božího Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista. Oslavy pravoslavných Vánoc se otevřely slavnostním Všenočním bděním v pátek 6. ledna podle juliánského kalendáře a vrcholily sv. Liturgií následujícího dne, v obou případech za hojné účasti brněnských věřících.

V odpoledních hodinách se věřící brněnské farnosti sešli na tradičním vánočním večeru v historickém sále radnice Brno-střed na Dominikánské ulici. Před zcela zaplněným sálem vystoupil s vánočním programem nejprve pěvecký sbor brněnské farnosti, rozšířený o dva členy souboru brněnské Janáčkovy opery (v paměti zůstalo překrásné barytonové sólo Sergeje Derdy ve vánočním Velebení). Poté patřila scéna asi dvacítce dětí z naší farnosti, které si připravily pásmo nejznámějších koled, a o závěr kulturního programu se postarali členové Brněnské cameraty, orchestru působícího při naší Svatováclavské hudební škole.

Sváteční atmosférou byl brněnský chrám naplněn i ráno 8. ledna, kdy k nám přijel sloužit Liturgii Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský. Po slavnostní bohoslužbě pozdravily vladyku brněnské pravoslavné děti svými pečlivě nacvičenými koledami, za což sklidily jeho vřelá slova díků a duchovního povzbuzení.3.1.2012

Vánoční pozdrav duchovního správce

Mílí bratři a sestry v Kristu!

Dovolte mi, abych vás v tyto radostné dny srdečně pozdravil u příležitosti svátku Kristova narození prostřednictvím tradičního pravoslavného pozdravu: „Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – „Christos raždajetsja, slavite Jeho!“

Tyto svátky nám připomínají velikou událost, z níž pramení bohaté požehnání pro náš duchovní život. Slovo, které se stává Tělem, sestupuje na tuto zem, aby člověka vykoupilo z prokletí hříchu a smrti, to jest, aby vysvobodilo člověka z Adamova hříchu a navrátilo mu ztracený Ráj.

S myšlenkou na hluboký význam nadcházejících svátků se proto snažme vždy zachovávat Boží přikázání a žijme podle učení svaté pravoslavné Církve, která nás vede na cestě k věčné spáse.

Zároveň mi dovolte, abych vám poděkoval za vaši pomoc a aktivní účast na životě naší farnosti, která je, jak sami víte, tvořena mnoha národnostmi. Také díky tomu můžete vy, jako její jednotliví členové, přebývat vespolek v Kristově lásce, což je důkaz toho, že jsme si před Bohem všichni rovni a že v Božím chrámu existuje jediná spásonosná národnost v Duchu svatém – naše svatá pravoslavná Církev.

Nechť vám všem proto nově narozené betlémské dítě udělí své nebeské požehnání a daruje duchovní radost a mnohá léta i v novém roce 2012!

Váš duchovní otec
prot. Jozef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce


3.1.2012

Poučení svatého Jana Kronštadského

Na zem přišel ten, kdo nás z ní na počátku učinil a vdechl v nás svůj božský dech; přišel ten, „jenž sám všem dává život i dýchání i všechno“ (Sk 17,25); přišel ten, jenž jediným slovem povolal z nebytí v bytí všechno viditelné i neviditelné; ten, jenž svým slovem přikázal, a byli stvořeni ptáci, ryby, čtyřnohá zvířata, hmyz a všechno další stvoření, jež může existovat pod Jeho všemohoucí ochranou a péčí. Na zem sestoupil ten, komu bez přestání s bázní a radostí slouží nesčíslné zástupy andělů. Přišel na zem, ale pohleďme, v jakém ponížení! Rodí se chudé panně v jeskyni, je zavinut prostými plenami a je pokládán do jeslí!

z knihy sv. Jana Kronštadtského „Můj život v Kristu“28.12.2011

Program bohoslužeb na leden 2012, (Html i PDF)


13.12.2011

Vánoční koncert Svatováclavské hudební školy v nebývalém lesku

Ve slavnostní atmosféře a před plně obsazeným hledištěm proběhl dne 13. prosince Vánoční koncert naší Svatováclavské hudební školy. Již tradičně se akce uskutečnila v překrásných prostorách barokního sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici. Tradiční zůstala i první polovina koncertu, v níž se představili převážně žáci klavírního oddělení, pečlivě připravení paní prof. Jarmilou Macháčkovou.

Druhá polovina koncertu patřila již jen jediné skladbě – Malému vánočnímu oratoriu brněnského skladatele Petra Zapletala, dlouholetého učitele Svatováclavské školy. Asi v půlhodinovém díle pro sóla, sbor, orchestr a dvojici recitátorů spojil autor barokní kompoziční princip (árie, recitativy, sborové výstupy apod.) s prvky moderní i populární hudby. Navzdory svému racionálnímu hudebnímu myšlení si zachoval odstup od soudobé „artificiálnosti“, záměrně zvolil takřka naivní hudební prostředky, včetně líbivé melodiky, a vytvořil tak skladbu posluchačsky nesmírně poutavou, přístupnou pro všechny generace.

Děj oratoria je prostý, neboť vypráví snad nejznámější příběh lidských dějin, příběh o narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Setkáváme se tu s legendární trojicí mudrců z východu („tří králů“) – stáváme se svědky jejich astronomických výzkumů betlémské hvězdy i audience u krvelačného Heroda. Společně se svatým Josefem prožíváme jeho starost o přečistou Snoubenku a už už narozené božské Dítě v nehostinném Betlémě. Společně s betlémskými pastýři jsme vzbuzeni andělem a spěcháme, abychom se poklonili narozenému Spasiteli. A společně se třemi králi, konečně dorazivšími před betlémskou jeskyni, přinášíme trojici symbolických darů: zlato, ladan a myrhu. V mohutném závěrečném sboru se již spojuje celý vesmír, andělé se všemi pozemšťany, v jediný vánoční chvalozpěv:

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle!

Na provedení Malého vánočního oratoria spojila síly dvě hudební tělesa: pěvecký sbor Mladých madrigalistů z brněnského gymnázia na Vídeňské ulici a Brněnská camerata, orchestr působící při naší hudební škole a pro tuto příležitost podstatně rozšířený ve skupině smyčců, jakož i o trubku a tympány. Jako sólisté a recitátoři vystoupili absolventi a studenti gymnázia na Vídeňské. Scénická složka oratoria byla dílem režiséra Davida Kříže. Hudební provedení řídil regent pravoslavného chrámu sv. Václava v Brně Jaroslav Černocký. Na koncertě Svatováclavské školy zaznělo Zapletalovo oratorium již podruhé: premiéra se konala 8. prosince na výročním koncertě Mladých madrigalistů v Konventu u Milosrdných bratří na Vídeňské ulici. Obě představení zhlédlo více než čtyři sta nadšených diváků.


30.11.2011

Program bohoslužeb na prosinec 2011, (Html i PDF)


30.10.2011

Program bohoslužeb na listopad 2011, (Html i PDF)


7.10.2011

Program bohoslužeb na říjen 2011, (Html i PDF)


31.8.2011

Program bohoslužeb na září 2011, (Html i PDF)


31.7.2011

Program bohoslužeb na srpen 2011, (Html i PDF)


29.6.2011

Program bohoslužeb na červenec 2011, (Html i PDF)


1.6.2011

Program bohoslužeb na červen 2011, (Html i PDF)


22.5.2011

Ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“ v Brně

Již popáté se dostalo věřícím, a to nejen z naší církevní obce, milosti navštívení divotvorné, myrotočivé ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí - Sedmibolestné“. Stalo se tak ve stejnou neděli, 22. května 2011, kdy naše církevní obec oslavila osmdesáté výročí svěcení chrámu sv. Václava.

Věřící přivítali ikonou na brněnském letišti před sedmou hodinou večerní a poté následoval akathist před divotvornou ikonou za hojné účasti věřících. Během následujícího týdne ikona navštěvovala každý den různé církevní obce naší místní pravoslavní církve. V pátek 27. května poté proběhla jako již pravidelně Noc kostelů, během které bylo slouženo v našem chrámu všenoční bdění na počest ikony Bohorodice „Sedmibolestné“. Brněnský pravoslavný chrám svatého Václava hostil věřící, hosty a návštěvníky od šesté hodiny večerní až do jedné hodiny ranní.

Rozloučení s ikonou za účasti velkého počtu věřících se uskutečnilo při svaté liturgií v neděli 29. května a hned poté i na brněnském letišti, kde se konal ještě jednou akathist.

Velké poděkování patří všem, kteří se nezištně starali, aby vše v průběhu přebývání divotvorné ikony Boží Matky v Brně a dalších městech naší země proběhlo důstojně a slavnostně. Všem patří velký dík!

Přesvatá Bohorodice, spasiž nás!22.5.2011

Osmdesáté výročí svěcení chrámu svatého Václava v Brně

Dne 22. května 2011, 5. neděli po svaté Pasše, oslavila naše pravoslavná církevní obec 80. výročí svěcení našeho chrámu (25. 5. 1931).

Slavnostní archijerejskou svatou liturgii sloužil Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska, spolu s vysokopřesovíceným vladykou Simeonem, arcibiskupem olomoucko-brněnským. S našimi vladyky sloužil představený brněnského chrámu protopresbyter Jozef Fejsák spolu s archimandritou Mitrofanem (Šimonem) z Mukačevské eparchie, archimandritou Alexandrem (Belyou), prot. Liborem Raclavským, ředitelem úřadu eparchiální rady, prot. Alexijem Juščenkem, představeným zastupitelství naší místní pravoslavní církve při Moskevském Patriarchátu, prot. Nikolajem Rusičem z Prešovské eparchie a dále s protodiákonem Vasilijem Bučukem a diákonem Vasilijem Čerepekem.

Po ukončení svaté liturgie pozdravil všechny přítomné věřící metropolita Kryštof. Ve svém vystoupení zdůraznil význam pravoslavného chrámu pro pravoslavného křesťana a dále připomněl i všechny osobnosti – světce, kteří se svěcení našeho brněnského chrámu před 80. lety účastnili. Byli jimi světitel a nový mučedník Gorazd (Pavlík) a ctihodný Justýn, archimandrita Ćelijský. Vladyka Kryštof rovněž připomněl dalšího světitele chrámu sv. Václava, jehož kanonizace je v přípravném procesu, a sice vladyku Sergije (Koroleva), tehdejšího arcibiskupa pražského, jakož i metropolitu Josifa (Cvijiviće) Bitolského.

Jeho Blaženost metropolita Kryštof daroval při své zdravici brněnskému chrámu ikonu Přesvaté Bohorodice Kazaňské.

Duchovní správce otec Jozef Fejsak poté poděkoval za srdečná slova obou vladyků, a spolu s věřícími církevní obce v Brně pozdravil metropolitu Kryštofa u příležitosti pátého výročí intronizace metropolity Českých zemí a Slovenska. Dále poděkoval za přijetí pozvání otcům duchovním a za přítomnost všech věřících. Celý chrám poté jedním hlasem zapěl jak paschální tropar, tak mnoholetí…21.5.2011

Mikulčice 2011

V sobotu 21. května se jako již každoročně, za účasti duchovenstva, věřících naší místní pravoslavné církve, ale i poutníků ze zahraničí, uskutečnila pod širým nebem, na místě bývalého velkomoravského hradiště v Mikulčicích, archijerejská Božská liturgie. Svatou liturgii sloužil arcibiskup pražský Kryštof, metropolita českých zemí a Slovenska, spolu s metropolitou Kyrilem z Varny, arcibiskupem Simeonem, olomoucko-brněnským, biskupem Antonínem, vikářem bulharské středoevropské metropolie z Berlína, a biskupem Jáchymem, vikářem hodonínským, a dalšími duchovními. Svatou liturgii svým zpěvem doprovodil brněnský chrámový sbor.21.5.2011

Doplněk programu bohoslužeb na květen 2011 - návštěva ikony Přesvaté Bohorodice, (Html i PDF)


Osmdesáté výročí svěcení chrámu svatého Václava v Brně
2.5.2011

Program bohoslužeb na květen 2011, (Html i PDF)


23.4.2011

Světlé Kristovo Vzkříšení – Pascha

O půlnoci ze soboty 23. na neděli 24. dubna byla v chrámu sv. Václava sloužena paschální jitřní bohoslužba za účasti velkého množství věřících různých národností naší církevní obce. Oslava Pánova Vzkříšení byla dosvědčovaná radostnými velikonočními zpěvy a zvoláními: „Kristus vstal z mrtvých! – V pravdě vstal z mrtvých!“ Paschální jitřní bohoslužba, která trvala až do druhé hodiny ranní, byla zakončena (prvním) svěcením velikonočních pokrmů, které věřící přinesli ke chrámu, takže se pro jejich velký počet zaplnilo nejen jeho okolí, ale též celá horní a dolní polovina Gorazdovy ulice, kde je náš chrám situován.

Paschální jitřní bohoslužba, která trvala až do druhé hodiny ranní, byla zakončena (prvním) svěcením velikonočních pokrmů, které věřící přinesli ke chrámu, takže se pro jejich velký počet zaplnilo nejen jeho okolí, ale též celá horní a dolní polovina Gorazdovy ulice, kde je náš chrám situován.

Slavnostní jitřní bohoslužba byla pak již tradičně sloužena ještě jednou, od sedmi hodin ráno na druhý den Paschy za doprovodu církevních zpěvů mukačevsko-prešovské eparchie, a teprve po ní následovala svatá liturgie se čtením svatého Evangelia (Jan 1,1-17) v několika jazycích. Po skončení liturgie následoval průvod věřících kolem chrámu a druhé svěcení velikonočních pokrmů, jehož se účastnilo opět velké množství věřících. Účastníci bohoslužeb, kteří se nevešli do chrámu, měli možnost sledovat jejich průběh díky reproduktorům, umístěným na nádvoří.

Oslavy Kristova Vzkříšení pokračovaly tentýž den na paschální večerní a potom v průběhu celého Světlého týdne, kdy při všech bohoslužbách neustále znělo slavnostní zvolání: „Kristus vstal z mrtvých! V pravdě vstal z mrtvých!“ a velikonoční tropar: „Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.“17.4.2011

Květná neděle a Svatá tajina Pomazání nemocných

Šestou neděli Velkého půstu, která tento rok připadla na 17. dubna, oslavila naše církevní obec jeden ze dvanácti hlavních svátků roku: Květnou neděli (Vjezd Pána do Jeruzaléma). Tuto neděli byla sloužena slavnostní archijerejská liturgie, kterou vedl Jeho vysokopřeosvícenost vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko – brněnský.

Během malého vchodu archijerejské liturgie byla otci igumenu Alexandrovi (Mgr. Oleksandr Belya Th.D.), který vladyku Simeona doprovázel, udělena hodnost archimadrity, a otci jereji Markovi Malíkovi hodnost „protojerej“ s právem nošení zlatého kříže. Na závěr bohoslužby vladyka Simeon posvětil větvičky vrby, které byly poté rozdány věřícím jako velké požehnání této neděle.

Po skončení večerní bohoslužby Květné neděle byla za zpěvu písně: „Pán jdoucí na dobrovolné utrpení pro naše spasení, Kristus náš pravý Bůh…“, jako již každoročně sloužena svatá tajina Pomazání nemocných. Na samý závěr, po řadě modliteb a čtení z Písma svatého, byli přítomní věřící při této svaté Tajině pomazáni posvěceným olejem ve znamení kříže na několika místech na těle k uzdravení duše a těla. Účast věřících byla i tento rok hojná; celá chrámová loď byla zaplněna farníky naší farnosti, jakož i dalšími věřícími i s jejich rodinami.

Svatá tajina Pomazání nemocných zahájila pro věřící naší církevní obce poslední strastný (pašijový) týden, kdy při ranních a večerních bohoslužbách bylo vzpomínáno utrpení našeho Spasitele Ježíše Krista před Jeho skonem na Kříži. Na Velký čtvrtek bylo čteno dvanáct Evangelií o utrpení a smrti Pána Ježíše Krista a na Velký pátek byla vynášena pláštěnice a spolu s věřícími uskutečněn průvod s pláštěnicí kolem chrámu. Na Velkou Sobotu pak zazněla nádherná slova z Matoušova evangelia: „Nebojte se, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte. Není zde, vstal z mrtvých, jak předpověděl. Pojďte, podívejte se na místo, kdež ležel Pán. A rychle jděte povědět učedníkům jeho, že vstal z mrtvých.“ (Mat 28, 5 -7). Dělo se tak při slavnostní sobotní liturgii sv. Basila Velikého, kdy vše, co bylo v tmavých barvách, se obléklo do barev světlých, bílých, oznamujících již brzké Kristovo Vzkříšení.2.4.2011

Program bohoslužeb na duben 2011, (Html i PDF)


3.3.2011

Program bohoslužeb na březen 2011, (Html i PDF)


31.1.2011

Program bohoslužeb na únor 2011, (Html i PDF)


19.1.2011

Svátek Zjevení Páně

V tento den oslavili věřící brněnské pravoslavné farnosti svátek Zjevení Páně (Křest Páně v Jordánu) dle juliánského kalendáře.

Tento svátek poukazuje na počátek Kristovy učitelské a spasitelské činnosti, a je naznačen právě křtem v Jordánu. Událost trojičního zjevení Božství Svaté Trojice na řekách Jordánu osvěcuje naši mysl a odhaluje nám Boha jako Trojici jednobytnou a nerozdílnou. Další význam tohoto svátku spočívá v tom, že každý z nás se prostřednictvím ponoření (pokřtění) ve vodě osvěcuje, takže jsme osvojeni za syny Otcem Světla zásluhou Syna a mocí Ducha Svatého.

Jedním z hmatatelných důkazů Božské moci je i posvěcená voda, kterou nám Pán v tento den dává a která je nám ku pomoci proti pokušením a nesnázím. My si odnášíme tuto posvěcenou vodu do svých domovů, abychom tak Jeho milostí byli neustále posilňováni.

Po slavnostní liturgii proběhl v chrámu obřad velkého svěcení vody. Posvěcenou vodu si poté věřící odnášeli domů jako prostředek ku pomoci a k uzdravení duše i těla.

Ke druhé hodině odpolední se věřící brněnské církevní obce znovu setkali na břehu řeky Svratky v Brně Bystrci. S průvodem a s korouhvemi dorazili na již tradiční místo, kde byla poté svěcena voda obřadem velkého svěcení, na jehož závěru vhodil otec Jozef Fejsak do vody svatý kříž přivázaný ke stuze, pro který následně bratr Anatolij a sestra Marie (Milada) skočili do vody. Takto byla voda v řece Svratce posvěcena nejen pro obyvatele našeho města, ale pro celý kraj, kterým řeka na své pouti protéká.7.1.2011

Oslava Kristova Narození

Oslava Kristova Narození v naší brněnské církevní obci započala tradičně v předvečer svátku předáním Betlémského světla, které do pravoslavného chrámu sv. Václava přinesli brněnští skauti. Toto světlo je zažehnuto od lampády nad místem Kristova narození v Betlémě ve Svaté Zemi, aby nám všem připomínalo slova z vánočního troparu: „Narození tvé, Kriste Bože náš, zjevilo světu světlo poznání…“. Ihned poté následovala slavnostní bohoslužba ke svátku Kristova Narození za hojné účasti věřících.

V samotný den svátku byla sloužena slavnostní archijerejská liturgie vedená Jeho vysokopřeosvíceností vladykou Simeonem, arcibiskupem olomoucko – brněnským. I přesto, že svátek Narození připadl tento rok na všední den, byl chrám zaplněn věřícími, kteří se slovy «Kristus se rodí – Oslavujme Ho! » duchovně a radostně oslavovali Kristovo Narození.

Tentýž den odpoledne proběhl, jak už bývá dobrým zvykem, farní večer se zpěvem koled v Kulturním centru radnice Brno-střed, kde vystoupili mnozí interpreti: chrámový sbor svatého Václava, soubor „Brněnská Cameratta“ pod vedením pana učitele Petra Zapletala ze Svatováclavské hudební školy a nakonec zde vystoupily i děti z výuky náboženství při chrámu sv. Václava, které uvedly pásmo českých, ruských, ukrajinských a srbských koled.

Mezi přítomnými hosty byli konzul Konzulátu Ukrajiny v Brně, pan Yaroslav Asman s doprovodem, jakož i atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně, pan Nikolaj Brjakin. Na závěr byly děti jako každoročně obdarovány drobnými dárky s čokoládovými pamlsky.3.1.2011

Narození Tvé, Kriste Bože náš, zjevilo světu světlo poznání...

Mílí bratři a sestry v Kristu,

dovolte, abych vás při příležitosti nadcházejících svátků Kristova Narození touto cestou co nejsrdečněji pozdravil. Nechť vám všem opět pro nás v betlémské jeskyni narozený Spasitel daruje mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti ve vašem každodenním osobním i duchovním životě a obzvláště nechť vám náš Pán udělí své nebeské požehnání.

Je mi milou povinností vám oznámit, že koncem loňského roku se nám podařilo završit veškeré práce spojené s opravami v našem farním domě, kde je zřízeno duchovní centrum naší farnosti, jakož i Svatováclavská hudební škola.

Za zmínku stojí bezesporu i skutečnost, že v průběhu právě skončeného roku 2010 bylo uskutečněno několik poutních cest do Svaté Země, kde jsme měli možnost se pomodlit na nejposvátnějších místech spjatých s naší pravoslavnou vírou. Modlitebně bylo v našem chrámu vzpomenuto právě 10. výročí zahájení těchto poutí do Svaté Země, což bylo zdůrazněno i při audienci u Jeho Blaženosti jeruzalémského patriarchy Theofila III.

Kněžská chirotonie a ustanovení o. Marka Malíka za pomocného duchovního při chrámu sv. Václava v Brně bylo pro naši farnost neméně významnou událostí.

A co nás čeká v roce nadcházejícím? S Boží pomocí se chystáme připomenout si 80. výročí vysvěcení našeho chrámu (1931) a 20. výročí uběhnuvší od založení Svatováclavské hudební školy (1991). Právě výše uvedené události svědčí o aktivní přítomnosti pravoslaví ve městě Brně a zachování posvátné Cyrilo-Metodějské tradice, která je nedílnou součástí našeho osobního i rodinného křesťanského života zde na Moravě.

Na závěr mi dovolte poděkovat vám všem za vaši pomoc a svědectví pravoslavné víry v našem městě, zejména v době velikonočních svátků, kdy svou přítomností zaplňujete nejen náš svatý chrám, ale i jeho nejbližší okolí.

Nechť se pro vás stane nový rok 2011 rokem požehnaným, šťastným a radostným na mnohá a blahá léta!

Váš duchovní otec
prot. Jozef Fejsak25.12.2010

Program bohoslužeb na leden 2011, (Html i PDF)


19.11.2010

Program bohoslužeb na prosinec 2010, (Html i PDF)


30.10.2010

Program bohoslužeb na listopad 2010, (Html i PDF)


2.10.2010

Program bohoslužeb na říjen 2010, (Html i PDF)


27.8.2010

Program bohoslužeb na září 2010, (Html i PDF)


31.7.2010

Program bohoslužeb na srpen 2010, (Html i PDF)


1.7.2010

Program bohoslužeb na červenec 2010, (Html i PDF)


31.5.2010

Program bohoslužeb na červen 2010, (Html i PDF)


30.4.2010

Program bohoslužeb na květen 2010, (Html i PDF)


25.4.2010

Chrám sv. Václava se rozezněl koncertem duchovní hudby

Zpěvem velikonočního troparu Vstal Kristus z mrtvých! českého skladatele Karla Bendla byl zahájen koncert duchovní hudby, který se konal 25. dubna v brněnském chrámu sv. Václava. Premiérově se na něm představil nově založený mužský pěvecký sbor, působící od loňského podzimu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a zaměřující se podstatnou částí svého repertoáru na interpretaci pravoslavné chrámové hudby. Pod vedením dirigentů Jaroslava Černockého a Jana Špačka zazněly skladby zejména novoruské a moskevské školy, např. Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Kastalského, Pavla Česnokova, Jakova Čmeljova či Sergeje Trubačova. Na závěr koncertu sbor hromohlasně popřál Mnohá léta! představenému brněnského chrámu prot. Josefu Fejsákovi, k jehož 55. narozeninám byl koncert věnován.

Zvukový záznam celého koncertu si můžete4. a 7.4.2010

Světlé Pondělí a svátek Zvěstování Přesvaté Bohorodice

5. dubna, na Světlé Pondělí velikonočního týdne, naši církevní obec navštívil Jeho blaženost Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska. Spolu s ním se slavnostní archijerejské liturgie zúčastnil i otec archimandrita Sergij (Ivannikov) a otec diákon Igor (Efremushkin).

Ve svém kázání se vladyka metropolita podělil s věřícími o paschální radost, kterou každý prožíváme po tolika nesnadných dnech a týdnech Velikého Půstu, a popřál všem, aby v nás tato radost nikdy neutichala a nezůstávala v nás jen a pouze v paschálním období, ale aby v nás přebývala neustále, stejně tak jako modlitba a velkopostní pokání, jimiž má být duše pravoslavného křesťana naplněna neustále. V závěru svaté liturgie popřál metropolita Kryštof otci Jozefovi k jeho 55. narozeninám vše nejlepší, k čemuž se připojili všichni přítomní věřící a farní sbor, kteří otci Jozefovi zapěli „Mnohá a blahá léta“.

Slavnostní archijerejskou liturgií našeho metropolity započal Světlý Týden, v jehož programu jsou pravidelné ranní a večerní bohoslužby, doprovázené zvláštní paschální atmosférou. Na středu 7. dubna Světlého Týdne, připadl svátek Zvěstování Přesvaté Bohorodice – v tento den se oslavuje blahé zvěstování archanděla Gabriela Přesvaté Bohorodici o tom, že porodí Spasitele Krista. S touto archandělskou blahou zvěstí a sestoupením Ducha Svatého na Přečistou Pannu započala též spása celého lidstva a obnova všeho stvoření. Novozákonní dějiny zahájil archanděl Gabriel slovy: Raduj se! (Bohorodice Panno, raduj se; milostiplná Maria, Pán s tebou; požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, neboť jsi porodila Spasitele duší našich). Archanděl Gabriel těmito slovy naznačil, že Nový Zákon znamená radost pro lidi a pro všechno stvoření, a také proto se na Zvěstování pohlíží jako na radostný svátek; obzvlášť tento rok, kdy jeho oslava připadla na Světlý týden, tedy krátce po svátku Kristova vzkříšení. Po svaté liturgii byla bohoslužba zakončena průvodem kolem chrámu se čtyřmi čteními ze svatého evangelia.4.4.2010

Světlé Kristovo vzkříšení – Pascha

O půlnoci ze soboty 3. na neděli 4. dubna, byla v chrámu sv. Václava sloužena paschální jitřní bohoslužba za účasti velkého množství věřících různých národností. Na tvářích všech věřících se rozzářil radostný úsměv a oslava Pánova vzkříšení dosvědčovaná nezapomenutelným velikonočním zvoláním: „Kristus vstal z mrtvých!“, který první pronesl duchovní správce našeho chrámu, otec Jozef Fejsak, a to hned v několika jazycích. Každý věřící si s sebou domů mohl odnést i jedno červené paschální vajíčko, které obětavě připravila mátuška Marie spolu s dalšími sestrami v Kristu.

Paschální jitřní, která trvala až do druhé hodiny ranní, byla zakončena svěcením velikonočních pokrmů, které věřící přinesli k chrámu, takže se pro jejich velký počet zaplnilo nejen jeho bezprostřední okolí, ale též celá horní polovina Gorazdovy ulice, kde náš chrám sídlí.

Slavnostní jitřní bohoslužba byla poté již tradičně sloužena ještě jednou od sedmi hodin ráno v den Paschy, za doprovodu církevních zpěvů Mukačevsko-prešovské eparchie, a teprve po ní následovala svatá liturgie se čtením svatého Evangelia (Jan 1,1-17) v několika jazycích. Po skončení liturgie následovalo druhé svěcení velikonočních pokrmů, jehož se účastnily stovky věřících v prostoru před chrámem.

Více fotografií najdete28.3.2010

Svatá tajina Pomazání nemocných

Jak bývá každoročně zvykem, i letos se v našem chrámu v čase Velkého Postu konala svatá tajina Pomazání nemocných, kdy po večerní bohoslužbě na Květnou neděli 28. března, za zpěvu písně: „Pán jdoucí na dobrovolné utrpení pro naše spasení, Kristus náš pravý Bůh…“, byla tato tajina sloužena pro velký počet věřících, kteří se v chrámu, i navzdory pozdním večerním hodinám, shromáždili kolem svého duchovního pastýře.  Díky uzdravující Boží blahodati, nacházejí v této tajině věřící úlevu a pomoc při různých tělesných a duševních nemocech, nezřídka kdy i plné vyzdravění. Vše se děje podle Kristova příkladu, který dával svým apoštolům, když pravil:

I vyšli a volali k pokání, vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.“ (Mk 6,13)

Je-li někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno.“ (Jk 5,14-15).

Tajina Pomazání nemocných otevřela pomyslnou bránu do posledního, strastného (pašijového) týdne. Při ranních a večerních bohoslužbách strastného týdne jsme si mohli připomenout poslední události před Kristovým utrpením na Kříži a jeho následným Vzkříšením.24.3.2010

Program bohoslužeb na duben 2010, (Html i PDF)


26.2.2010

Program bohoslužeb na březen 2010, (Html i PDF)


14.2–28.3.2010

Velkopostní dny v našem chrámu

Veliký půst, zvaný též Svatá Čtyřicátnice, je obdobím naplněným modlitbou a pokáním, ve kterém se každý z nás snaží vyprosit od Hospodina prominutí všech svých hříchů. Veliký půst je obdobím usilovnější modlitby, kdy častěji povznášíme svou mysl i srdce k Bohu. Půst je zcela jedinečnou cestou k Bohu, neboť očištění duše se děje právě skrze modlitbu a půst, jak praví Pán (viz Mk 9, 29).

Letošní velkopostní období před svátkem Velikonoc započalo večerní bohoslužbou na Syropustní neděli, a to již 14. února, po níž následoval první velkopostní týden, jinak též nazývaný „Čistý týden“, v němž se tradičně slouží tzv. Velké povečeří se čtením velkého kajícného Kánonu ctihodného Ondřeje Krétského.

Po dobu šesti týdnů se pak sloužili velkopostní bohoslužby, které mají vždy specifický ráz a jsou zasvěceny různým křesťanským osobnostem a událostem.

První postní neděli 21. února, zvanou též Vítězství (Oslava) Pravoslaví (vítězství nad bludaři a ikonoborci), sloužil v našem brněnském chrámu archijerejskou liturgii Jeho vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, který k nám do Brna zavítal rovněž i na Květnou Neděli 28. března, která připomíná všem křesťanům Vjezd Páně do Jeruzaléma. Čtvrtou neděli postní 14. března, kdy vzpomínáme na světlou památku ctihodného otce Jana Lestvičnika, spisovatele duchovních knih a velkého asketu, sloužil archijerejskou liturgii v brněnském chrámu Jeho přeosvícenost Jáchym, biskup Hodonínský.30.1.2010

Program bohoslužeb na únor 2010, (Html i PDF)


22.1.2010

Nový patriarcha Srbské pravoslavné církve

Nově zvoleným 45. patriarchou naší matky Srbské pravoslavné církve se stal Jeho přeosvícenost vladyka Irinej, který až dosud působil na biskupské katedře v nišské eparchii, kde byl před mnoha lety biskupem i svatý vyznavač a obnovitel pravoslaví u nás vladyka Dositej Vasić.

Volbu nového patriarchy ohlásily zvony hlavního chrámu (Саборној цркви) Svatých Archandělů v pátek 22. ledna. Volby se na svatém archijerejském sněmu zúčastnilo 44 archijerejů Srbské pravoslavné církve. V prvním kole tajné volby získal nadpoloviční většinu metropolita černohorský a přímořský Amfilochije, ve druhém kole to byl jeho přeosvícenost Irinej, biskup nišský a ve třetím kole pak jeho přeosvícenost Irinej, biskup bačský.

Poté následovalo losování jednoho z těchto tří kandidátů, kdy obálku se jménem nového patriarchy ze svatého evangelia vytáhl archimadrita Gavrilo z monastýru Lepavina z metropolie záhřebské – ljubljaňské. Jméno nového patriarchy poté přečetl Jeho přeosvícenost vladyka Lavrentije, biskup šabačský, který je nejstarším biskupem podle chirotonie. Ihned po přečtení jména nového 45. patriarchy byla odsloužena děkovná modlitba a proneseno mnoholetí arcibiskupu pećskému, metropolitovi bělehradsko – karlovackému a patriarchovi srbskému - vladykovi Irinejovi. Nově zvolený patriarcha Srbské pravoslavné církve Irinej se obrátil na své spolubratry v archijerejské službě se slovy, kterými připomněl, „že jeho volba byla z vůle Boží a z vůle svatého archijerejského sněmu Srbské pravoslavné církve…,“ a že k této čestné a těžké povinnosti byl vybrán za pomocí svých bratří archijerejů, se kterými chce společně pracovat na vinohradě Kristovy Církve…

První intronizace proběhla následujícího dne, v sobotu 23. ledna, v hlavním patriarším chrámu Svatých Archandělů, kde byla sloužena svatá liturgie za přítomnosti všech archijerejů Srbské pravoslavné církve, následníka srbského královského trůnu a zástupců srbského státu a velkého množství věřících.

Při předávání patriarších insignií metropolita přímořský Amfilochije (který byl po zesnutí Jeho Svatosti patriarchy Pavla jeho zástupcem, jinak též locum tenens) ve svém slovu podtrhl životy, duchovní boj a oběti předchozích srbských patriarchů. Metropolita Amfilochije popřál Jeho Svatosti, aby byl důstojným následovníkem svatého Sávy a všech ostatních svatých, důstojných a čestných předchůdců. Jeho Svatost patriarcha srbský Irinej poté ve svém slovu připomněl, že dnešní den je velký nejen pro něj, ale i pro srbskou církev a celý srbský národ, neboť srbský patriarcha vždy představoval před Bohem a v historii rovněž celý srbský národ, s nímž se dělil o jeho osud, jeho tragédie, ale i jeho radosti. Patriarcha rovněž řekl, že jeho srdce se chvěje jako list ve větru, a rovněž jeho vědomí i svědomí, před otázkou, zda je důstojný této vysoké hodnosti, této cti a odpovědnosti. „A proto se v tomto okamžiku moje mysl obrací směrem k Bohu, Spasiteli našemu, Arcipastýři Církve, který mne takto obdaroval Svojí dobrotou a milostí.“, dodal nový srbský patriarcha na závěr své řeči.

V neděli 24. ledna, ve svatém monastýru Chilandar[1] na svaté hoře Athos v Řecku, odsloužilo bratrstvo chilandarských jeromonachů a diákonů, na čele se zástupcem chilandarského igumena, jeromonachem Metodějem, nejprve děkovný moleben za nově zvoleného a intronizovaného patriarchy, a poté v průběhu svaté liturgie bylo prvně vzpomenuto ve starodávném chilandarském chrámu jeho jméno. Posvátný monastýr Chilandar zaslal novému patriarchovi blahopřání k jeho volbě na prestol svatého Sávy, v němž vyjádřil svou radost slovy: „Prozřetelnost Boží pozdvihla na místo patriarcha srbského člověka, «jakého jsme potřebovali: svatého, nevinného, neposkvrněného (Žid 7, 26)», „kterého nechť Hospodin posilní v jeho modlitební službě, jakož i svatí srbští archijerejové a patriarchové, z nichž mnozí byli výhonky chilandarské posvěcené vinice“.

Podle posledních zpráv se ceremonie slavnostní intronizace (tedy druhé intronizace) nově zvoleného srbského patriarchy Irineje, za účasti představitelů všech místních pravoslavných církví, uskuteční 25. dubna v srbském patriarší pećské katedrále v Kosovu.

Biografické údaje nového srbského patriarchy

Jeho svatost patriarcha srbský Irinej (Gavrilović) se narodil roku 1930 ve vesnici Vidova u města Čačak a ve svatém křtu byl pojmenován Miroslav. Po ukončení základní školy v rodné vesnici pokračoval ve studiích na místním gymnáziu a poté se zapsal a úspěšně zakončil duchovní seminář v Prizrenu a následně i teologickou fakultu v Bělehradě. Po ukončení fakulty sloužil v armádě. Po návratu z armády byl ustanoven profesorem na semináři v Prizrenu, v roce 1959 přijal mnišství se jménem Irinej v monastýru Rakovica a téhož roku v den sv. mučednice Paraskevy – Petky byl v bělehradském chrámu Ružica na Kalemegdanu rukopoložen na jeromonacha.

Dokud sloužil jako profesor na semináři v Prizrenu, byl vyslán na postgraduální studium na Teologické fakultě do Athén. V roce 1969 byl ustanoven za správce Mnišské školy v monastýru Ostrog, odkud se znovu vrátil do Prizrenu, kde byl ustanoven za rektora Prizrenského duchovního semináře svatých Cyrila a Metoděje. Roku 1974 byl vybrán za vikárního biskupa moravičkého. Roku následujícího byl zvolen za biskupa nišského, kterým byl až doposud.

[1] Monastýr Chilandar je jediným srbským monastýrem na Svaté Hoře Athos, která je situována na řeckém poloostrově Athos v Egejském moři. Monastýr Chilandar založil roku 1199 na rozvalinách někdejšího řeckého monastýru Štěpán Nemanja, velkožupan srbský, který, když se pak stal mnichem, byl nazván Simeonem. Od byzantského císaře Alexia III. Komnéna byl monastýr obdarován pozemky, výsadami a nazván „srbskou lávrou“


19.1.2010

Svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

19. ledna 2010 oslavili věřící brněnské pravoslavné farnosti svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu, k jehož příležitosti do Brna zavítal a svatou archijerejskou liturgii vedl Jeho vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko – brněnský.

Tento svátek poukazuje na počátek Kristovy učitelské a spasitelské činnosti, a je naznačen právě křtem v Jordánu. Při křtu Páně se ve vodě zjevilo světu tajemství (tajina), a toto tajemství je třeba chápat jako tajemství Božské Svaté Trojice. «Otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil» (Mat 3, 16 - 17). Událost trojičního zjevení Božství Svaté Trojice na řekách Jordánu osvěcuje naši mysl a odhaluje nám Boha jako Trojici jednobytnou a nerozdílnou. Další význam tohoto svátku spočívá v tom, že každý z nás se prostřednictvím ponoření (pokřtění) ve vodě osvěcuje, takže jsme osvojeni za syny Otcem Světla zásluhou Syna a mocí Ducha Svatého.

Na význam této události ve svém kázání poukázal i vladyka Simeon, když připomněl hlavní smysl svátku Zjevení Páně, a sice Kristovu lásku k nám, k lidem, pro které náš Pán vzal na sebe hříchy lidského pokolení. I my proto máme a musíme činit stejně tak, tedy především milovat svého bližního (Mat 22, 39), chceme-li jej následovat na Jeho spasitelné cestě. On nás přitom neustále posilňuje svou mocí a svou milostí. Jedním z hmatatelných důkazů jeho Božské moci je i posvěcená voda, kterou nám Pán v tento den dává a která je nám ku pomoci proti pokušením a nesnázím. Odnášíme si tuto posvěcenou vodu domů, abychom Jeho milostí byli neustále posilňováni.

Po slavnostní liturgii proběhl v chrámu obřad velkého svěcení vody, který vykonal vladyka Simeon spolu s duchovním otcem Jozefem Fejsákem. Posvěcenou vodu si poté věřící odnášeli domů jako prostředek ku pomoci a k uzdravení duše i těla.

Po druhé hodině popolední se již potřetí v řádě, věřící brněnské církevní obce setkali na břehu řeky Svratky, v Brně Bystrci. S průvodem a s korouhvemi došli na již tradiční místo, kde byla poté svěcena voda velkým svěcením, na jehož závěru vhodil otec Jozef Fejsak do vody svatý kříž přivázaný ke stuze, pro který následně bratr Anatolij, bratr Matěj a sestra Marie (Milada) skočili do vody. Takto byla voda v řece posvěcena nejen pro obyvatele našeho města, ale pro celý kraj, kterým řeka na své pouti protéká.


6.1.2010

Svátek Kristova narození

6. ledna 2010 bylo, jako již tradičně, v předvečer velkého svátku Kristova Narození Páně odslouženo Velké povečeří spolu se slavnostní jitřní bohoslužbou. Brněnští skauti ještě před začátkem Velkého povečeří, přinesli do brněnského chrámu svatého Václava světlo zapálené od lampády nad místem Kristova narození v Betlémě, aby nám všem připomnělo počáteční slova vánočního troparu „Narození tvé, Kriste Bože náš, zjevilo světu světlo poznání…“. Poté následovala slavnostní bohoslužba za hojné účasti věřících.

Následujícího dne, v den svátku Narození, přestože se jednalo o den všední a tudíž pracovní, byl chrám opět zaplněn věřícími, kteří se slovy «Kristus se rodí – Oslavujme Ho! » duchovně a radostně oslavovali Kristovo Narození.

Téhož dne odpoledne proběhl tradiční farní večer se zpěvem koled v Kulturním centru radnice Brno-střed na Dominikánské ulici, kde kromě chrámového sboru svatého Václava vystoupil rovněž dětský farní sbor s přednesem koled, dále ukrajinští věřící, jakož i soubor Brněnská Cameratta pod vedením pana učitele Petra Zapletala ze Svatováclavské hudební školy. Na závěr děti jako ostatně každoročně obdrželi od duchovního správce farnosti drobné dárky s čokoládovými pamlsky.28.12.2009

Program bohoslužeb na leden 2010, (Html i PDF)


28.11.2009

Program bohoslužeb na prosinec 2009, (Html i PDF)


8.11.2009

Oznámení o humanitární pomoci pro Zakarpatí

V neděli 8. listopadu byla s požehnáním Jeho Vysokopřesovícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko – brněnského, z Brna vyslána humanitární pomoc pro Zakarpatskou oblast postiženou chřipkovou epidemií, v celkové finanční hodnotě 77. 000,- Kč, kterou na podnět otce protopresbytera Jozefa Fejsáka ze svého středu s velkou ochotou urychleně vybrali věřící naší pravoslavné farnosti. Tato pomoc byla předána k dispozici Chustské a Ivano-Frankovské eparchii v Zakarpatské oblasti. K jejímu předání došlo za účasti arciděkana o. Vitalije a obou ředitelů eparchií, a správcem farnosti při chrámu Záštity Přesvaté Bohorodice města Jasiňa (Ясіня́ - leží na východě Zakarpatské oblasti Ukrajiny).


4.11.2009

Vzpomínkový den na svatého a zbožného panovníka velkomoravského Rostislava

V první listopadovou neděli (4. 11.) si Pravoslavná církevní obec v Brně připomněla za velké účasti věřících 15. výročí kanonizace sv. Rostislava (1994), knížete velkomoravského. Při svaté liturgii se v tento den četlo evangelní podobenství „O rozsévači a rozličné půdě …“, které ve svém kázání rozvedl duchovní správce brněnské farnosti, otec protopresbyter Jozef Fejsák, jehož slova nám ve spojitosti s významným výročím kanonizace sv. Knížete Rostislava připomněla, jak bychom měli do svého srdce přijímat spásonosná Boží slova, která by poté mohla v dobrém a upřímném srdci vytrvale přinášet úrodu (Lk 8,5-15). Po svaté liturgii proběhl rovněž průvod kolem chrámu s kanonizační ikonou sv. Rostislava.


1.11.2009

Program bohoslužeb na listopad 2009, (Html i PDF)


11.10.2009

Letošní podzimní oslava svátku svatého Václava v brněnské farnosti

Na druhou říjnovou neděli (28.9. / 11. 10.) připadla podle pravoslavného kalendáře památka svatého mučedníka Václava, knížete českého. Svatou liturgii při této příležitosti sloužil Jeho Přeosvícenost vladyka Jáchym, vikární biskup hodonínský. Ve svém kázání vladyka Jáchym poukázal na vždy potřebnou pokoru, smíření a skromnost jako na vlastnosti, jež by měly být vlastní každému křesťanovi. Při příležitosti nadcházejícího svátku Záštity Přesvaté Bohorodice (1.10. /14. 10.) poukázal vladyka Jáchym na Přesvatou Bohorodici jako příkladnou osobnost, která své nitro naplnila všemi výše jmenovanými křesťanskými ctnostmi a k níž se můžeme kdykoli s důvěrou obracet. Po slavnostní archijerejské liturgii byl vykonán průvod kolem chrámu s chrámovou ikonou sv. Václava s jeho svatými ostatky, při němž bylo čteno ze svatého evangelia.

Ve spolupráci s Konzulátem Ukrajiny v Brně, uspořádala Pravoslavná církevní obec ve stejný den v pořadí již druhý ukrajinský večer s názvem „Pod Záštitou Přesvaté Bohorodice“.

Více fotografií najdete


30.9.2009

Program bohoslužeb na říjen 2009, (Html i PDF)


8.9.2009

Program bohoslužeb na září 2009, (Html i PDF)


2.8.2009

Program bohoslužeb na srpen 2009, (Html i PDF)


1.7.2009

Program bohoslužeb na červenec 2009, (Html i PDF)


2.6.2009

Program bohoslužeb na červen 2009, (Html i PDF)


29.5.2009

Návštěva ikony „Obměkčení kamenných srdcí“ a Noc kostelů

V pátek 29.5.2009 večer opět navštíví náš chrám ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“. Její přivítání před chrámem je plánováno na 18:30 hod., poté bude na její počest slouženo všenoční bdění s akhatistem.
Zároveň proběhne akce "Noc kostelů", v rámci které bude náš chrám otevřen pro návštěvníky i po skončení bohoslužby.

Fotografie najdete27.5.2009

Uvítání ostatků svatého a bohabojného knížete Alexandra Něvského

Ve středu 27. května 2009, v den ukončení svátku Paschy a v předvečer svátku Nanebevstoupení Páně, navštívila naši církevní obec velká svatyně v podobě relikviáře s ostatky velkého ruského světce: svatého a bohabojného knížete Alexandra Něvského. Po ranní svaté liturgii, která se konala v chrámu sv. Václava, odjeli věřící spolu s představeným naší církevní obce, otcem Jozefem Fejsakem, na brněnské letiště, kam kolem 10. hodiny dopolední přiletělo letadlo z Moskvy.

S požehnáním Jeho Svatosti Kyrila, patriarchy moskevského a celé Rusi, a Jeho Blaženosti Kryštofa, arcibiskupa pražského a metropolity Českých zemí a Slovenska, byly svaté ostatky přivezeny nejprve do Brna, do chrámu sv. Václava, a odtud dále putovaly do Prahy, Karlových Varů a nakonec na Slovensko, do prešovského katedrálního chrámu sv. Alexandra Něvského.

Svaté ostatky doprovázel spolu s mnoha kněžími i Jeho Přeosvícenost Alexandr, biskup dmitrovskij, vikář Moskevské eparchie. Po uvítání přímo u letadla na letištní ploše byly svaté ostatky za zpěvu paschálních troparů přeneseny do připraveného automobilu generálního konzulátu Ruské Federace v Brně a odvezeny do chrámu svatého Václava. V chrámu byl po příjezdu odsloužen Akathist ke svatému Alexandru Něvskému. V tento den byla přítomna v brněnském chrámu i divotvorná, myrotočivá ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí - Sedmibolestná“.

Relikviář s ostatky světce se běžně nachází a ochraňuje v moskevském chrámu Krista Spasitele, a od roku 2007, kdy delegace „Fondu Ondřeje Prvozvaného“ zajišťovala jejich pouť po ruských a běloruských městech, je Česká republika vůbec první zahraniční zemí, která světcovy ostatky mohla na svém území slavnostně uvítat.

Svatý a bohabojný kníže Alexandře, pros milostivého Boha za nás!

Více fotografií najdete ve24.5.2009

Přivítání ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“ v Brně

Naši církevní obec již potřetí navštívila divotvorná, myrotočivá ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí - Sedmibolestná“.

Šestou nedě li po svátku Velikonoc, 24. května 2009, věřící přivítali na brněnském letišti divotvornou ikonu Přesvaté Bohorodice. Na brněnském letišti vyšli věřící vstříc ikoně v průvodu s korouhvemi a svatým křížem za zpěvu paschálního troparu. Spolu s věřícími a představeným naší církevní obce, otcem Jozefem Fejsakem, přivítali ikonu i generální konzul Ruské federace Valerij Dergačev a konzul Ukrajinské republiky Jaroslav Asman. Oba konzulové přenesli divotvornou ikonu na analoj před letištní halu, kde byl odsloužen první moleben k ikoně Přesvaté Bohorodice. Hned poté byla ikona převezena do našeho brněnského chrámu, kde ji uvítal početný zástup věřících. Nejprve věřící doprovodili vzácnou ikonu v průvodu kolem chrámu a následně se zúčastnili Velké večerní s Akathistem v čest ikony Přesv. Bohorodice.

Ikonu bude možno v našem chrámu uctít po celý tento týden (25. - 31. 5. 2009), v poslední květnovou neděli pak divotvorná ikona odcestuje zpět do Moskvy. Bližší informace naleznete v


Přesvatá Bohorodice, spasiž nás!


Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, náš zármutek v radost proměňující!Více fotografií najdete ve


3.5.2009

Program bohoslužeb na květen 2009, (Html i PDF)


2.3.2009

Program bohoslužeb na březen 2009, (Html i PDF)


15.2.2009

Jeho přeosvícenost Jáchym sloužil v Brně

U příležitosti svátku Obětování Páně sloužil vladyka Jáchym v brněnském chrámu sv. Václava svatou archijerejskou liturgii s obřadem svěcení svící. Spolu s vladykou sloužili svatou liturgii také igumen Vasilisk Trojicko-sergijevské lávry a otec Serafím z hodonínské církevní obce.

Událost, která je připomínána tímto svátkem, je popsána v Lukášově evangeliu (2,22-40). Podle ustanovení Mojžíšova zákona (Levit 12,1-8) přicházejí Josef Pěstoun a Panna Marie do Jerusalemského chrámu, kam s sebou přinášejí Dítě Ježíše čtyřicátý den po jeho narození. Podle vnuknutí Ducha Svatého přichází v tuto chvíli do chrámu spravedlivý starec Simeon a prorockým zrakem uzří v malém Ježíšovi zaslíbeného Mesiáše Izraele. Bere ho do náručí a pronese slova, která se v pravoslavné církvi zpívají každodenně v závěru večerní bohoslužby: "Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého, podle slova svého v pokoji, neboť viděly oči mé spasení tvé, které jsi připravil před obličejem všech lidí, světlo ke zjevení pohanům, a slávu lidu tvého israelského."

Více fotografií najdete ve


14.2.2009

Nový moravský pomocný biskup - Jeho přeosvícenost Jáchym, biskup hodonínský

Archimandrita Joakim, představený monastýru sv. Gorazda, byl rukopoložen na biskupa hodonínského, vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie. Svěcení vedl arcibiskup Kryštof, metropolita českých zemí a Slovenska, svěcení se dále zúčastnili vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský vladyka Juraj, biskup michlovský, vladyka Michail z Vídně za Konstantinopolský patriarchát a vladyka Feofan z Berlína za Moskevský patriarchát. Chrám sv. Gorazda v Olomouci, kde svěcení probíhalo, byl zcela naplněn věřícími a duchovenstvem ze všech koutů naší vlasti a ze Slovenska. Zpíval sbor brněnského chrámu sv. Václava pod vedením Jaroslava Černockého. Na svěcení přijeli i přátelé svěcence z Trojicko-sergijevské lávry a nově vysvěcenému biskupovi (a svému bývalému monastýrskému spolubratru) přivezli darem krásná nová biskupská bohoslužebná roucha.

Otec Joakim (občanským jménem Roman Hrdý) se narodil na Moravě. V druhé polovině devadesátých let odcestoval do Ruska a sedm let sloužil v Trojicko-sergijevské lávře u Moskvy, kde se postupně stal mnichem, pak zde byl vysvěcen na jerodiákona a posléze na jeromonacha . Po návratu na rodnou Moravu se stal představeným mužského monastýru sv. biskupa mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce. Zde získal postupně hodnost igumena a později archimandrity.
Vladykovi Joakimovi mnohá léta a Boží pomoc!

(převzato z  www.ambon.or.cz, příspěvek č.500).

Více fotografií najdete ve


2.2.2009

Program bohoslužeb na únor 2009, (Html i PDF)


19.1.2009

Svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

V pondělí 19. ledna se sešli věřící naší církevní obce u řeky Svratky v Brně – Bystrci, kde se tak jako minulý rok uskutečnil obřad svěcení vody. V závěru obřadu ponořil otec Jozef do řeky kříž, pro který se v zápětí potopil jeden z našich věřících. Našli se také další lidé, kteří sestoupili do posvěcené vody v řece, mezi nimi i chlapec předškolního věku Grigorij.

Více fotografií najdete ve


16.1.2009

Koncert Pravoslavné hudební vánoce

V přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce se uskutečnil dne 16. ledna koncert pěveckého sboru chrámu sv. Václava s názvem Pravoslavné hudební vánoce. Koncert uspořádalo Moravské zemské muzeum. V čase vánočních svátků se tak mohli posluchači seznámit s liturgickými zpěvy i tradičními koledami pravoslavné tradice.


9.1.2009

Práce historiků ukázaly na nejpravděpodobnější místo posledního odpočinku svatého mučedníka biskupa Gorazda II.

Pramenem, ze kterého badatelé vycházejí jsou nově objevené záznamy Františka Suchého, syna ředitele strašnického krematoria. Tyto záznamy tajně vyhotovil v roce 1942 tehdy jako šestnáctiletý hoch. Z nich vyšlo v plné míře najevo, že to bylo právě krematorium a hřbitov ve Strašnicích, kam po popravě na Kobyliské střelnici putovaly ostatky svatého mučedníka biskupa Gorazda II.

"Že jsme s tatínkem při přepisování jmen popravených riskovali? Pak bychom dnes nevěděli, kdo byl ve Strašnicích spálen a že je jeho popel uložen na tomto hřbitově. Dnes už tomu nemusí někdo věřit, ale pro nás to bylo důležitější než naše životy," vysvětluje pan František Suchý.

Zpracováno podle zdroje www.idnes.cz.


4.1.2009

Vánoční pozdrav duchovního správce

Mílí bratři a sestry v Kristu, drazí věřící naší církevní obce!

Dovolte mi, abych Vás jménem naší farnosti pozdravil v těchto svátečních dnech radostným vánočním pozdravem: „Kristus se rodí, oslavujte ho!“, „Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“

Naše srdce jsou naplněna radostí z narození Božího Syna – Vykupitele světa, který nás svým vtělením osvobodil od hříchu našich prarodičů, kvůli němuž trpěl nejen člověk, ale rovněž celá příroda, celé stvoření. Právě v tom spočívá tajemství Pánova narození v Betlémě, jež přineslo duchovní radost všem věřícím, jak to dosvědčuje i církevní píseň z vánoční jitřní bohoslužby: „Dnes naplněno je vše radostí, Kristus narodil se z Panny“.

Vždy, když slavíme svátek Kristova narození, duchovně se v myslích ocitáme ve Svaté Zemi, zejména v betlémské bazilice, kde se nachází jeskyně, v níž se Kristus tělesně narodil.

V právě uplynulém roce 2008 jsme s Boží pomocí vykonali čtyři krásné a požehnané poutě naší farnosti do Svaté Země, k místům tak těsně spjatým se životem Pána Ježíše Krista. Mohli jsme kromě jiného uctít i místo jeho přesvatého narození v městě Betlémě a pomodlit se za Vás za všechny a za celou naši farnost.

Svým Narozením nám Pán Ježíš Kristus přinesl pokoj, a to pokoj skutečný, jenž trvá na věky, o němž zvěstovali andělé: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle“. Kéž Hospodin udělí pokoj i této krásné biblické zemi, aby se všichni věřící, jež touží Svatou Zemi navštívit, mohli poklonit místním pravoslavným svatyním, které jsou tak úzce spjaty s pozemským životem našeho Spasitele.

Do nadcházejícího roku 2009 Vám, drazí bratři a sestry v Kristu, přeji hojnost Boží blahodati, duchovní radost, štěstí a pevné zdraví.

Nechť Hospodin žehná lidu svému v pokoji!

S otcovskou láskou v Duchu Svatém Váš prot. Jozef Fejsak26.12.2008

Program bohoslužeb na leden 2009, (Html i PDF)


14.12.2008

Příchod nového generálního konzula

V neděli 14. prosince přivítali mezi sebou naši věřící v čele s otcem Jozefem nového generálního konzula Ruské federace v Brně pana Valerije Vladimiroviče Děrgačeva.


13.12.2008

Stopařský výlet

V sobotu 13. prosince se děti z hodin náboženské výchovy pod vedením Jana Zavřela vypravily poznávat zimní přírodu v okolí Brna. Ukázalo se, že příměstské lesy nejsou tak pusté, jak by se na první pohled zdálo, naopak, žije v nich spoustu zvěře. A protože zima je příhodným obdobím pro zdokonalení se ve stopařském umění, věnovaly se děti tentokrát této napínavé zábavě. Sádrové odlitky nejzajímavějších úlovků si pak odnesly do svých domovů.


2.12.2008

Program bohoslužeb na prosinec 2008, (Html i PDF)


28.10.2008

Program bohoslužeb na listopad 2008, (Html i PDF)


26.10.2008

Pod Záštitou Přesvaté Bohorodice

Pravoslavná církevní obec v Brně ve spolupráci s Konzulárním jednatelstvím Ukrajiny v Brně pořádala 26. října ukrajinský večer s názvem „Pod Záštitou Přesvaté Bohorodice“. V bohatém programu účinkoval Smíšený pěvecký sbor Pravoslavné církevní obce v Brně, žáci Ukrajinské sobotní školy působící při konzulátu Ukrajiny, dále studenti ukrajinistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity spolu se souborem Sudarušky, členové Národního divadla v Brně pan Sergej Derdan a pan Michal Vazagov a flétnový soubor Svatováclavské hudební školy při chrámu svatého Václava. Večera se jako hosté zúčastnili kněz mukačevské eparchie o. Sergej, pan Yaroslav Asman, vedoucí Konzulárního jednatelství Ukrajiny v Brně, paní Halyna Myronová, docentka Ústavu slavistiky Filizofické fakulty Masarykovy univerzity, paní Oksana Šmeralová, předsedkyně Asociace ruských spolků v České republice.


11.10.2008

Dětský sbor na Babím lomu

V sobotu 11. října, v den svátku sv. Václava, doprovodil svatou liturgii pod vedením Xenie Černocké dětský sbor. Zbytek dne strávili malí zpěváci na celodenní dobrodružné výpravě. Vydali se totiž zdolat známý vrchol zvaný Babí lom. Nebylo to však úplně jednouché. Nejdříve museli do prvního tábora vynést zmrzlé zásoby, na cestě do druhého tábora se zhoršilo počasí a na výpravu padla hustá mlha, do dalšího tábora potom pomáhali dopravit znaveného kamaráda. Výstup z posledního tábora na vrchol hory jim znepříjemnila žízeň. Po přechodu vrcholového hřebene si zahráli několik her, naučili se poznávat listy stromů a pracovat s mapou pro orientační běh. Starší děti potom vedly dále výpravu právě podle těchto map.


Více fotografií z tohoto výletu najdete1.10.2008

Program bohoslužeb na říjen 2008, (Html i PDF)


14.9.2008

Duše má, proč spíš?

Pravoslavná církevní obec v Brně vydala hudební nahrávku s názvem „Duše má, Proč spíš?“ s podtitulem „fragmenty Velkého kajícného kánonu a velkého povečeří.“ Nahrávka byla pořízena na jaře roku 2006. Hudební nosič obsahuje, jak již název napovídá,11.9.2008

Pravoslavnou církevní obec v Brně navštívila delegace Ruské pravoslavné církve v zahraničí

Delegace Ruské pravoslavné církve v zahraničí v čele s biskupem clevelandským Petrem navštívila ve dnech 10. a 11. září 2008 Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku. Hosté nejprve zavítali do chrámu Zesnutí Přesv. Bohorodice na Olšanských hřbitovech v Praze, kde uctili památku zesnulých pochovaných na zdejším hřbitově. Následně delegace odcestovala do Brna, kde se zúčastnila svaté liturgie, kterou sloužil arcibiskup olomoucko - brněnský Simeon. Po skončení svaté liturgie daroval biskup Petr arcibiskupu Simonovi pro brněnský chrám částici ostatků svatého Jana Šanghajského a Sanfranciského. Představený chrámu prot. Jozef Fejsak ve svém poděkování vzpomněl osobnost nedávno zesnulého metropolity Ruské pravoslavné církve v zahraničí, vladyky Lavra a jeho osobní vztah k brněnské církevní obci. Otec Jozef daroval biskupu Petrovi částici ostatků svaté mučednice Ludmily, kněžny české. Poté se hosté na pozvání vladyky Simeona odebrali ke svátečnímu obědu. Ještě ten den se delegace vrátila do Prahy, kde byla přijata představitelem naší místní církve metropolitou Kryštofem.

Zpracováno podle oficiálních materiálů Arcibiskupského synodu Ruské pravoslavné církve v zahraničí.

Fotogaleri z této návštěvy najdete


25.8.2008

Program bohoslužeb na září 2008, (Html i PDF)


31.7.2008

Program bohoslužeb na srpen 2008, (Html i PDF)


2.7.2008

Program bohoslužeb na červenec 2008, (Html i PDF)


14.6.2008

Dětský sbor na výletě po stopách továrny Diana

Dětský sbor pod vedením Xenie Černocké opět doprovodil sobotní liturgii. Bylo poznat, že malí zpěváci už si jsou v jednodušších nápěvech jistí. Složitější části liturgie zazpíval sbor smíšený. Po svaté liturgii se děti vypravily pod vedením Jana Zavřela na celodenní výlet. Tentokrát šly po stopách zaniklé továrny Diana, ve které se za druhé světové války vyráběla letadla. Při cestě malebným údolím říčky Halda z Níhova do Dolních Louček si zahrály několik her. Zopakovaly si práci s mapou, podle které se pak celý den řídily, luštily šifru, zalétávaly nově vyrobená letadla, vyzkoušely si těžkou práci na tři směny, transportovaly výrobky z továrny přes lanovou lávku a hledaly v okolí místopisná data. Odměnou pro všechny byla louka plná lesních jahod, na kterou na konci své výpravy náhodou narazily.7.6.2008

Program bohoslužeb na červen 2008, (Html i PDF)


25.5.-6.1.2008

Návštěva ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ v našem chrámu, 25. 5. - 1. 6. 2008

Návštěva divotvorné, myrotočivé ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí – Sedmibolestné“ byla pro naše věřící velkou událostí. O jejím přivítání na brněnském letišti jsme se již zmiňovali. Během posledního květnového týdne, ve kterém u nás tato ikona přebývala, se jí mohli poklonit také věřící z jiných církevních obcí. V pondělí spolu s otcem Jozefem a také průvodcem ikony panem Sergejem Fominem zavítala ikona do chrámu sv. Václava a Ludmily v Třebíči, v úterý do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Přerově, ve středu do chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech, ve čtvrtek do chrámu sv. Sávy ve Vídni, který náleží k Srbské pravoslavné církvi. V pátek a sobotu pak ikona přebývala v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech v Praze.

Většinu dní v týdnu byla v našem chrámu sloužena svatá liturgie a večer po návratu ikony z cest akathist. V neděli 6. června sloužil v brněnském chrámu slavnostní svatou archijerejskou liturgii vladyka Simeon. Zúčastnili se jí také otec Ján Ignác, otec Rastislav Ignác ze Slovenska a otec Vasyl Oros. Po svaté liturgii následoval průvod s ikonou kolem chrámu. Až do odpoledních hodin se mohli věřící poklonit ikoně v chrámu. V 16 hodin pak věřící vyprovodili vzácnou návštěvu na brněnské letiště, kde se konal ještě poslední akathist.

Velké poděkování vyjádřil otec Jozef vladykovi Simonovi, díky jehož arcipastýřskému požehnání mohla ikona do České republiky přicestovat. Poděkováni patří také pánům Filipovi, Langovi a Vetchému ze správy Letiště Brno a dalším lidem, kteří se o pobyt ikony a její doprovod celý týden starali.


Doplněnou fotogalerii z druhé návštěvy ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ v Brně najdete25.5.2008

Přivítání ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí – Sedmibolestná“

Pátou neděli po Pasše, 25. května 2008, navštívila naši farnost již podruhé divotvorná, myrotočivá ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí – Sedmibolestná“. V půl čtvrté nedělního odpoledne odjel otec Jozef Fejsak spolu s věřícími od našeho chrámu na brněnské letiště, aby tam důstojně přivítali tuto velikou svatyni, skrze kterou projevuje Přesvatá Bohorodice věřícím mnoho milosti. Na brněnském letišti vyšli věřící v průvodu s korouhvemi a svatým křížem za zpěvu paschálního troparu. Před letištní halou byl připraven analoj pro ikonu, aby mohl být ihned odsloužen děkovný moleben k Přesvaté Bohorodici.

Duchovní představený našeho chrámu otec Jozef mohl díky vstřícnosti vedení brněnského letiště přivítat ikonu přímo na letištní ploše, odkud ji přinesl k věřícím před letištní halu a vzápětí odsloužil moleben.

Od prvních okamžiků bylo zcela zjevně vidět, že ikona Přesvaté Bohorodice je silně zalita svatým myrem. Po molebnu na letišti byla ikona převezena do chrámu, kde bylo slouženo všenoční bdění. Bohoslužby se zúčastnil velký počet lidí, v jejím průběhu neustále přicházeli věřící, aby se poklonili Přesvaté Bohorodici a její divotvorné ikoně. V pondělí byla ikona v Třebíči a Přerově, kde k sobě taktéž přitáhla mnoho věřících, kteří se jí s radostí přišli poklonit. Ze zázračné ikony přitom neustále vytékalo myro, které tak mohl každý vidět. Ikona s námi bude přebývat až do neděle 1. června.

Přesvatá Bohorodice spasiž nás!
Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, náš zármutek v radost proměňující!


Fotogalerii z nynější návštěvy najdete . Dřívější aktuality jsou zde a zde, fotogalerie22.5.2008

Naši církevní obec navštívil otec Alexander Žerajič

Dlouholetý člen naší církevní obce, otec Alexander Žerajič, nás navštívil na cestě do svého nového působiště, kterým mu bude malebný ostrov Malta. Srbská pravoslavná církev, jejímž je knězem, ho tam vysílá, aby i zde pravoslavní křesťané měli svého stálého duchovního. Přejeme otci Alexandrovi mnoho Božího požehnání v jeho novém působišti a těšíme se na jeho další návštěvy v Brně.17.5.2008

Dětský sbor na výpravě na Nový hrad

Po sobotní svaté liturgii a společné snídani se vypravil dětský sbor na Nový hrad u Adamova. Na začátku výletu se děti naučily pracovat s mapou a určovat sever. Díky tomu také dorazily na hrad včas. Tam je však zaskočila mlha, ve které chvíli bloudily, než se dostaly k jeho bráně. Z hradní věže pak nakreslily plánek opevnění. Dalším cílem cesty byl Máchův pomník. Než tam však výletníci přišli, měl už každý z nich natrhanou kytici, ze které uměl většinu rostlin pojmenovat. Na Máchově pomníku měli za úkol zapamatovat si přesně první sloku z básně Máj a v pořádku ji zapsat na nedaleké louce. Nakonec si děti zahrály ufobal a spěchaly zpátky na vlak do Adamova.Pozvání

S požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeona, arcibiskupa olomoucko – brněnského, si Vás dovolujeme pozvat na každoroční sváteční bohoslužebné setkání do Mikulčic, které se uskuteční v sobotu 24. května 2008. Archijerejská Liturgie na památku příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu začíná v 10 hodin.

Zpívá sbor olomouckého katedrálního chrámu pod vedením mitr. prot. Pavla Aleše. Duchovní otce prosíme, aby si s sebou přivezli bohoslužebná roucha zlaté, případně bílé barvy.

Po skončení svaté Liturgie srdečně zveme na tradiční návštěvu nedalekého Monastýru sv. muč. biskupa Gorazda v Hrubé Vrbce, kde bude pro poutníky zajištěno pohoštění.

Na setkání se těší jerej Serafím, duchovní správce hodonínské církevní obce


Pozor, doprava z Brna letos není hromadně zajištěna.6.5.2008

Program bohoslužeb na květen 2008, (Html i PDF)


27.-28.4.2008

Fotogalerie


13.4.2008

Koncert „Duše má, proč spíš?“

V neděli 13. dubna v 19.30 hodin vystoupil v chrámu sv. Václava mužský pěvecký sbor pod vedením Jaroslava Černockého. Na koncertu zazněly fragmenty Velkého kajícného kánonu sv. Ondřeje Krétského, velkého povečeří a další pravoslavná sborová tvorba.12.4.2008

Dětský sbor na výletě

Přibližně jednou za měsíc je ozdobena sobotní liturgie zpěvem dětského sboru. Bylo tomu tak i v sobotu 12. dubna. Dětský sbor pod vedením Xenie Černocké se tentokrát při zpěvu střídal se sborem smíšeným. Po liturgii byla ve Svatováclavské hudební škola připravena společná snídaně. Zbytek dne děti již tradičně strávili na společném výletě. Tentokrát poznávali jarní rostliny a sbírali ty, které jsou vhodné na čaj. Pravý jarní čaj z vlastnoručně nasbíraných bylin uvařený na ohni, všem velmi chutnal. Děti si také vyzkoušeli, jak se běhá dostihový závod a při cestě roklinou zvanou „Myší díra“ hledali tajemné nástěnné malby. U řeky Svitavy pak zasadili několik naklíčených vrbových proutků.1.4.2008

Program bohoslužeb na duben 2008, (Html i PDF)


17.3.2008

Metropolita východoamerický a newyorský Lavr zesnul

V den svátku Oslavy pravoslaví, v neděli 16. března, zesnul vysokopřeosvícený Metropolita východoamerický a newyorský Lavr, hlava Ruské pravoslavné církve v zahraničí (RPCZ).

Narodil se 1. ledna 1928 na východním Slovensku ve vesnici Ladomírová. Jako jedenáctiletý vstoupil do bratrstva monastýru sv. Jova Počájevského v Ladomírové. Po válce přešel spolu s bratrstvem do kláštera Sv. Trojice v Jordanvillu v USA, kde působil od roku 1976 jako představený, rektor semináře a redaktor časopisů "Pravoslavná Rus", "Pravoslaný život" a "Pravoslavná cesta". V roce 2001 byl zvolen hlavou Ruské pravoslavné církve v zahraničí. Metropolita Lavr se významě zasloužil, mimo jiné, také o sjednocení Ruské zahraniční církve s Moskevským patriarchátem.

Zpracováno a fotografie převzata podle www.sedmitza.ru.


9.3.2008

Vasyl Oros byl vysvěcen na kněze

V chrámu sv. Václava v Brně byl 27. ledna vysvěcen na diákona a 9. března na kněze dlouholetý člen brněnské církevní obce Vasyl Oros. Svěcení vykonal za hojné účasti věřících vladyka Simeon. Otec Vasyl Oros pochází z Ukrajiny z obce Danylovo na Podkarpatské Rusi. Je absolventem Oděského duchovního semináře, který zakončil v roce 1998. Do České republiky přijel v roce 2000. Již od počátku se zapojil aktivně do života církevní obce. Dlouhá léta byl členem našeho pěveckého sboru. V poslední době před svým vysvěcením provázel jako hypodiákon vladyku Simeona při jeho pastoračních cestách po olomoucko-brněnské eparchii. Otci Vasylovi přejeme při jeho kněžské službě hojnost Božího požehnání a blahodati, pevné zdraví a mnoho sil!

Fotogalerii ze svěcení najdete


1.3.2008

Program bohoslužeb na březen 2008, (Html i PDF)


30.1.2008

Program bohoslužeb na únor 2008, (Html i PDF)


19.1.2008

Svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

Svátek Zjevení Páně je svátkem zjevení Svaté Trojice, k němuž došlo při křtu Pána Ježíše Krista v řece Jordánu. V předvečer svátku, který letos připadl na sobotu, bylo slouženo velké povečeří s lithií, v den svátku jitřní, sv. liturgie a velká večerní. Po slavnostní sv. liturgii proběhl v chrámu obřad svěcení vody, jíž bylo posvěceno několik objemných nádob. Svěcenou vodu si poté věřící mohli odnést domů jako prostředek napomáhající ke zdraví duše i těla.

Po poledni téhož dne jsme se v hojném počtu setkali na břehu řeky Svratky v Brně – Bystrci. Proběhlo zde vůbec poprvé v historii naší církevní obce svěcení vody v řece Svratce. V závěru obřadu ponořil otec Jozef do řeky kříž, pro který se následně potopil jeden z našich věřících. Tímto byla voda v řece posvěcena nejen pro obyvatele našeho města, ale pro celý kraj, kterým řeka na své pouti protéká.

Fotogalerii ze svátku Zjevení Páně najdete


10.1.2008

Koncert pěveckého sboru v Paláci šlechtičen

Dne 10.1. 2008 se konal v kapli Paláce šlechtičen Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně koncert pěveckého sboru pravoslavného chrámu sv. Václava. Na programu byly vánoční bohoslužebné zpěvy a koledy slovanských národů. V krátkém časovém rozmezí měl náš pěvecký sbor již podruhé možnost vystoupit na tomto výjimečném místě.


6.-7.1.2008

Svátek Kristova narození

V neděli 6. ledna v předvečer svátku Kristova narození byly v naplněném chrámu slouženy sváteční bohoslužby velkého povečeří a vánoční jitřní. Chrám sv. Václava byl ozdoben třemi vzrostlými smrky, pod kterými byl umístěn krásný malovaný betlém. Pondělní slavnostní archijerejskou svatou liturgii sloužil vladyka Simeon.

V pondělí odpoledne se věřící naší církevní obce sešli na společném vánočním večeru v prostorách radnice Brno- střed. Mezi přítomnými byli také zástupkyně starosty městské části Brno – střed MUDr. Dagmar Hrubá, generální konzul Slovenské republiky Ing. Ivan Nejeschleba, vedoucí Konzulárního jednatelství Ukrajiny v Brně Yaroslav Asman, tajemník Generálního konzulátu Ruské federace v Brně Nikolaj Brjakin.

V bohatém kulturním programu vystoupil pěvecký sbor brněnské církevní obce, dětský lidový soubor Púčik s cimbálovou muzikou, soubor bulharských lidových tanců Pirin, taneční soubor Lycea Řekyň v Brně, flétnový kvintet a další žáci Svatováclavské hudební školy. Za zvláštní zmínku stojí vystoupení žáků výuky náboženství s dalšími pomocníky, kteří uvedli vánoční divadelní představení se zpěvy. V závěru programu předal o. diákon Marek všem dětem malý dárek. Následovalo neformální pohoštění.31.12.2007

Program bohoslužeb na leden 2008, (Html i PDF)


30.11.2007

Program bohoslužeb na prosinec 2007, (Html i PDF)


25.11.2007

25. výročí kněžského svěcení o. Jozefa

Dne 25. listopadu oslavil prot. Mgr. Jozef Fejsak 25. výročí svého kněžského svěcení a spolu se svou ženou Marií také stříbrnou svatbu. Svatou archijerejskou liturgii sloužil vladyka Simeon, který v jejím závěru poděkoval otci Jozefovi za usilovnou práci duchovního pastýře a odměnil jeho dlouholeté úsilí pochvalným diplomem. Metropolita Kryštof v zastoupení jeromonacha Sergije taktéž ocenil vynikající práci našeho duchovního otce a jako poděkování mu věnoval ikonu Spasitele. Pěvecký sbor, přisluhující a další věřící darovali manželům Fejsakovým na památku tohoto významného dne s přáním Božího požehnání do dalších let ikonu Přesvaté Bohorodice Vladimirské. Otec Jozef s dojetím přijal gratulace a pozval přítomné ke společnému stolu. Pěvecký sbor při té příležitosti zazpíval několikerá „mnohá léta“ a píseň Můj duchovní otec, při jejímž poslechu se mnozí neubránili dojetí.


Tentýž den byl na archijerejské svaté liturgii postřižen na žalmistu náš milý sbormistr Jaroslav Černocký. Blahopřejeme Jaroslavovi k této významné události a přejeme mu mnoho sil a Boží pomoci při vykonávání této radostné, ale nelehké služby pro naši farnost.
10.11.2007

Svatou liturgii doprovodil svým zpěvem dětský sbor

V sobotu 10. listopadu v den svátku ctihodného Joba Počájevkého zpíval při liturgii dětský sbor, vedený Jaroslavem a Xénií Černockými. Děti si zaslouží velkou pochvalu, protože odzpívaly větší část liturgie, a navíc velmi pěkně a bezchybně. V prostorách Svatováclavské hudební školy pak pro ně byla připravena společná snídaně a program na zbytek dopoledne v podobě her a zpívání z kytarou.30.10.2007

Program bohoslužeb na listopad 2007, (Html i PDF)


24.10.2007

Vydána publikace
„Pravoslavná církevní obec v Brně“

V říjnu tohoto roku vydala naše církevní obec oficiální publikaci stejnojmenného názvu, z níž se návštěvník naší farnosti dozví mnoho zajímavého o historii a obnově pravoslaví na našem území, ale zejména o vzniku farnosti, jejích významných osobnostech včetně nejdůležitějších historických milníků. Publikaci doplňují dobové záběry, jakož i barevné fotografické snímky z celé řady svátků a významných církevních událostí. Jde o první ucelenou publikaci tohoto typu od vzniku farnosti před více než 80 lety.14.10.2007

Svátek Záštity Přesvaté Bohorodice a sv. Václava

V neděli v den svátku Záštity Přesvaté Bohorodice naše farnost zároveň ještě jednou oslavila svátek sv. Václava, jehož památku jsme si připomněli už na liturgii 11. října. Slavnostní archijerejskou liturgii sloužil vladyka Simeon. Bohoslužbu zakončil průvod kolem chrámu se čtením čtyř evangelií. Po svaté liturgii daroval otec Jozef za naši církevní obec vladykovi Simeonovi nádobu na schraňování svatého myra. Vladyka Simeon byl tímto darem velmi potěšen a podle jeho slov mu tato nádoba při jeho arcipastýřské činnosti již velmi dlouho chyběla.13.10.2007

Číslo 17 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.

Přidána fotogalerie z návštěvy divotvorné ikony Přesvaté Bohorodice v


4.10.2007

Program bohoslužeb na říjen 2007, (Html i PDF)


30.9.2007

Blahodatné zastavení divotvorné ikony Přesvaté Bohorodice v našem chrámu

Předem ohlašovaná návštěva divotvorné, myrotečivé ikony Přesv. Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“ (jinak též „Sedmibolestné“) v chrámu sv. Václava v Brně zanechá v paměti všech, kteří se této významné události zúčastnili, bezesporu nesmazatelnou a světlou památku. Ikonu, která byla s požehnáním Moskevského patriarchátu zapůjčena Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku od 22.9. do 1. 10. 2007 uvítal na jednom z jejího posledního zastavení pěvecký sbor brněnské farnosti skladbou „Carice moje preblahaja“. Po důstojném přijetí ikony duchovním správcem naší farnosti otcem Jozefem Fejsakem, předsedou sboru starších Vadimem Kozlovským a všemi věřícími následoval průvod kolem chrámu. Přímými účastníky bohoslužby, jakož i všech obřadů, které vedl o. Jozef spolu s dalšími knězi prot. Milanem Koplíkem a o. Nikolajem Popovem z Ostravy a později též o. Karlem Podrackým z Olbramovic, se stali nejen pravoslavní věřící, ale i další příchozí, jež do našeho chrámu přivedla úcta k Boží Matce. Během slavnostního obřadu, jenž začal uvítáním ikony a pokračoval dále božskou liturgií a po ní následujícím akathistem, cítili věřící blahodatnou přímluvu Přesvaté Bohorodice za její věrný lid. Na samý závěr byla ikona v průvodu kolem chrámu nesena na rukou kněží a doprovázená nespočetným zástupcem věřících. Duchovní správce naší farnosti později potvrdil, že byl očitým svědkem toho, jak ikona Přesvaté Bohorodice během bohoslužby myrotočila a projevila tímto způsobem svou milost ke všem, kteří jí přišli uctít. Přesvatá Bohorodice nás v tento slavný den všechny sjednotila pod svou mocnou záštitou, také proto zůstane tato významná událost navždy v naší paměti. Přesvatá Bohorodice, spasiž nás!26.9.2007

Koncert pěveckého sboru Blagovest

V rámci prezentace ruské kultury na Moravě se 26. září v podvečer uskutečnil v prostorách chrámu sv. Václava v Brně koncert pěveckého sboru Blagovest Ioanno-Damaskinského církevního pěveckého bratrstva. Tento mužský pěvecký sbor byl založen v roce 1991 v Nižním Novgorodě při monastýru Zvěstování Přesvaté Bohorodice. Na programu koncertu byly pravoslavné církevní skladby v klasickém podání, ale hojně též v úpravách věhlasných ruských skladatelů (Česnokov, Rachmaninov, Gerčaninov). Sbor svým strhujícím výkonem posluchačům dokonale zprostředkoval duchovní atmosféru ruských pravoslavných zpěvů.25.9.2007

Hořelo v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích

Nám všem drahé místo, památku působení svatých věrozvěstů a slovanských učitelů Cyrila a Metoděje, postihla v posledních dnech katastrofa v podobě ničivého požáru. Při něm plameny sežehly do základů administrativní budovu archeologického výzkumu u národního památníku. Škody jsou obrovské a nenahraditelné. Požár nahlásil hasičům hlídač ve dvě hodiny ráno. Po příjezdu už ale muže, který se marně snažil plamenům uniknout, našli mrtvého. V ohni skončily také cenné věci, předměty archeologických výzkumů, dokumentace a laboratoře. Nejpravděpodobnější příčinou katastrofy byla technická závada na elektroinstalaci. Přestože ztráty jsou z historického hlediska obrovské, nemělo by neštěstí ovlivnit žádost slovanského hradiště o zápis na seznam památek UNESCO, která byla podána v posledních dnech a nyní se čeká na její vyhodnocení.21.9.2007

Zázračná ikona v Brně

V neděli 30. září by měla do Brna připutovat zázračná myrotečivá ikona „Obměkčení kamenných srdcí“, která bude Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku zapůjčena od 22.9. do 1.10. 2007 s požehnáním moskevského patriarchátu. Po tuto dobu navštíví několik měst u nás a na Slovensku. Podrobnější program její pouti program naleznete zde.

Tato ikona, ačkoliv jde o tištěnou papírovou kopii originálu, začala před několika lety v jednom obyčejném moskevském bytě ronit myro a nádherně vonět. Putovala až dosud po Ruské federaci a při modlitbách před touto ikonou se již událo mnoho zázračných uzdravení i obrácení.

V 9 hodin bude uvítání ikony před brněnským chrámem sv. Václava, následuje sv. liturgie, poté akhatist k přesvaté Bohorodici zakončený průvodem okolo chrámu s ikonou. Ve 13 hodin je plánován její odjezd do Jihlavy, kde bude vystavena po 14. hodině.


3.9.2007

Program bohoslužeb na září 2007, (Html i PDF)


1.9.2007

Pouť v monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce

Ve dnech 31.srpna a 1.září proběhla v Hrubé Vrbce pouť u příležitosti památky mučednické smrti sv. Gorazda II. Místem konání bylo světcovo rodiště, kde se dnes nachází mužský pravoslavný monastýr. Pořad bohoslužeb zahájila v pátek večerní bohoslužba s panychidou a od deváté hodiny večerní pak bohoslužba celonočního bdění. V sobotu ráno od devíti hodin byl čten akathist ke sv. Gorazdovi. Svatou archijerejskou liturgii, která poté následovala, sloužil vladyka Simeon. Poutníci se v tento slavnostní den sjeli do Hrubé Vrbky opravdu ze všech koutů naší vlasti.28.8.2007

Svátek Zesnutí Přesvaté Bohorodice

„Rodíc panenství jsi zachovala, při zesnutí svět jsi neopustila, Bohorodice. Přešla jsi k životu, ó matko Života, a přímluvami svými zbavuješ smrti duše naše.“

Už v neděli 26. srpna byl po jitřní bohoslužbě zařazen akathist ke svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice, po kterém následovala svatá liturgie. V samotný den svátku, tedy v úterý, byl po jitřní bohoslužbě a svaté liturgii sloužen obřad pohřbení Přesvaté Bohorodice s průvodem kolem chrámu. Slavnostní a důstojná atmosféra obřadu byla umocněna přítomností nové pláštěnice Přesvaté Bohorodice, zhotovené pro náš chrám sestrami monastýru sv. Mikuláše, z Horodku v Rovenské oblasti na Ukrajině.5. 8. 2007

Počájevská Ikona Přesvaté Bohorodice

Svátek ikony Přesvaté Bohorodice Počájevské je vždy velkým dnem pro věřící brněnské církevní obce. Mnoho z nás mělo možnost se zúčastnit některé z poutí na Počájevskou horu, mnoho našich věřících přímo z těchto krajů pochází nebo zde má své kořeny. Všichni cítíme, že duchovní posila z Počájeva, která vždy upevňovala pravoslavné věřící v našich krajinách, k nám přichází i v těchto dnech. Po jitřní bohoslužbě byl sloužen akathist k Přesvaté Bohorodici. Následovala svatá liturgie zakončená slavnostním průvodem s ikonou kolem chrámu.


31.7.2007

Program bohoslužeb na srpen 2007, (Html i PDF)


28.7.2007

Odešel otec protojerej ThDr. Miroslav Mužík

V sobotu dne 28. 7. 2007 se církevní obec v Třebíči naposledy rozloučila se svým dlouholetým duchovním, otcem protojerejem ThDr. Miroslavem Mužíkem. Odešel po více než půl století trvající kněžské službě, z níž byl vytržen před pěti lety nemocí. Za dva měsíce by se dožil 86. let.

Zesnulý otec Miroslav pracoval po gymnazijních studiích v Třebíči nějaký čas jako úředník v Brně, kde na Vysokém učení technickém získal titul stavebního inženýra. Setkáním a pozdějším sňatkem s nadšenou pravoslavnou věřící, Darií Auerovou, byl získán pro krásu svatého pravoslaví a pod vlivem brněnských věřících, s nimiž se setkával na bohoslužbách, se pak rozhodl stát se knězem. Teologické studium mu poskytla Prešovská pravoslavná bohoslovecká fakulta, kde posléze dosáhl i doktorátu bohosloví.

Kněžské poslání otce Miroslava se odvíjelo nejprve při světském zaměstnání od roku 1952, brzy však přešel plně do služeb církve. Otec Miroslav nejprve působil jako řádný duchovní v Kroměříži, a v roce 1955 pak přešel do církevní obce v Třebíči. Té věnoval celý svůj další život, než aktivní práci přerušila nemoc. Obětavou péčí mátušky Darie se z poměrně těžkého postižení mozkovou příhodou před několika lety zotavil, ke svatému prestolu se však již vrátit nemohl; v loňském roce všem jeho nadějím učinil konec nález pokročilé zhoubné nemoci. Nemoc otce Miroslava postihla na těle, ale duchovně jeho osobnost zkrásněla; nekonečně trpělivý, rozvážný a tiše milující stal se zejména pro své nejbližší moudrým starcem.

Do třebíčského chrámu svatého Václava a Ludmily se přišli se zesnulým rozloučit jeho oltářní spolubratři. Vladyka Simeon pověřil vedením svaté liturgie a pohřební kněžské litie otce protojereje Jozefa Fejsaka z Brna. Z Brna s ním přijel i pěvecký sbor, jenž pod vedením bratra Jaroslava Černockého provázel dlouhý a dojemný obřad. U svatého prestolu stanulo osm duchovních a smuteční řeč pronesl protojerej Pavel Aleš, v níž citoval mimo jiné i tyto verše sv. Jana Damašského:

Jaká sladkost života přetrvává, aniž by se jí dotkla bolest?
A jaká sláva na zemi ustojí, aniž by se změnila?
Aby byla mocnější než stín, aby byla nádhernější než nejkrásnější sen?
V jediném okamžiku i toto vše přijme smrt.
Však ve světle, Kriste, tvé tváře a v potěše tvé krásy,
toho, jehož jsi vyvolil, upokoj, neboť jsi pln lásky ? člověku.

Zkráceno podle článku Prot. Pavla Aleše. Plné znění článku je plánováno do nejbližšího čísla věstníku Rozhovor s otcem Miroslavem z podzimu 2005 je pod názvem "Slova vladyky Gorazda..."


13.7.2007

Přidána fotogalerie


8.7.2007

Nová pláštěnice Přesvaté Bohorodice

V neděli ve svátek ctihodné muč. Fevronie byla posvěcena nová pláštěnice Přesvaté Bohorodice, kterou přivezli poutníci z Ukrajiny. Pláštěnice, ikona zesnulé Panny Marie, byla zhotovena sestrami monastýru sv. Mikuláše, nacházejícího se u vesničky Horodok v Rovenské oblasti na Ukrajině.


5.7.2007

Jeho Blaženost metropolita Vladimír přijal poutníky z České republiky

Poutníci z Moravy v čele s protojerejem Jozefem Fejsakem, představeným chrámu sv. Václava v Brně, vykonali pouť na Ukrajinu. Při svém pobytu ve Svato-Uspenské Kyjevo-pečerské lávře se setkali s představeným ukrajinské pravoslavné církve vladykou Vladimírem. Vladyka poutníky přivítal a popřál jim, aby se cítili na Ukrajině jako doma.

Otec Jozef byl žákem Moskevské duchovní akademie v době, kdy jejím rektorem byl právě vladyka Vladimír. Bylo proto pro něj obzvláště příjemné setkat se opět se svým duchovním učitelem. „Nebyl pro nás jen rektorem, ale také otcem,“ vzpomíná o. Jozef. „V Brně žije mnoho Ukrajinců, vykonat pouť po svatých místech Ukrajiny bylo dávno naším velkým přáním. Jsme velmi rádi, že jsme mohli navštívit Svato-Uspenskou Kyjevo-pečerskou lávru, Svato-Uspenskou Počájevskou lávru a další svatá místa,“ dodává o. Jozef.

Zpracováno podle www.pravoslavye.org.ua

Fotogalerie z pouti naší farnosti do Kyjevo-pečerské lávry je


1.-6.7.2007

Poutní zájezd do Kyjeva

Ve dnech 1.-6.7. se uskutečnil poutní zájezd brněnské farnosti na Ukrajinu. První zastávka byla ve Svato-Nikolajevském ženském monastýru v Horodku u Rivna. Po večerní bohoslužbě s krestným chodem si poutníci vyslechli krátký koncert duchovních písní místních monašek.

V následujících dvou dnech, po přijetí metropolitou kyjevským a celé Ukrajiny Vladimírem v Kyjevo-pečerské lávře navštívili poutníci Blízké a Vzdálené jeskyně (peščery), v nichž odpočívají těla zesnulých sv. otců Pečerských (zde také měli možnost uctít myrotočivou hlavu sv. Klimenta Římského) a s průvodcem se seznámili s celým chrámovým komplexem Kyjevo-pečerské lávry. Zúčastnili se sv. liturgie v jeskynním chrámu ve Vzdálených jeskyních a Akafistu přesv. Bohorodici v Trapézním chrámu. V nedalekém ženském monastýru Uvedení Bohorodice do chrámu se poutníci poklonili před ikonou Bohorodice, která se zázračně otiskla na skle. V Kyjevě pak prošli ještě některé další pamětihodnosti.

Zpáteční cestou, po setkání s vladykou rivenským Varfolomiem, poutníci v Počájevském monastýru uctili divotvornou ikonu Bohorodice, kterou pro ně monaši spustili a poklonili se ostatkům svatých Amfilochije a Jova Počájevského.

Poslední den strávili poutníci v Mukačevském ženském monastýru a prohlídkou chrámu Povýšení sv. kříže v Užhorodu.

Fotogalerie z pouti naší farnosti do Kyjevo-pečerské lávry je


28.7.2007

Vydána publikace
„Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka“

V červnu letošního roku vydala Pravoslavná církevní obec v Brně pro své vnitřní potřeby český překlad knihy archimandrity Georgia z monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos s názvem „Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka“. S časovým odstupem se jedná o již druhou publikaci, jejíž překlad a doplnění o další materiály pořídila brněnská pravoslavná obec pro své věřící. V roce 2002 byla vydána s požehnáním archimandrity Georgia kniha s názvem „O modlitbě Páně“.26.6.2007

Program bohoslužeb na červenec 2007, (Html i PDF)

Číslo 16 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


17.6.2007

Farní shromáždění

Dne 17. června proběhlo řádné farní shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně V úvodu přednesl duchovní správcem farnosti prot. Jozef Fejsak podrobnou zprávu o činnosti a hospodaření církevní obce v roce 2006. Následovala rozprava o plánech na následující rok. Farní shromáždění se shodlo na potřebě dalších renovací technického vybavení našeho chrámu. Byl schválen plán výuky náboženství a plán výuky ve Svatováclavské hudební škole na rok 2007, dále byl schválen plán vydavatelské činnosti farnosti. S velkou radostí byla přijata zpráva o vybudování nového domovního chrámu naším farníkem Igorem Smal-Stotským na Západní Ukrajině. V závěru farního shromáždění byl přednesen návrh žádat o vysvěcení otce diakona Marka Malíka na druhého kněze pro naší farnost. Tento návrh byl farním shromážděním jednomyslně přijat.


31.5.2007

Program bohoslužeb na červen 2007, (Html i PDF)


27.5.2007

Seslání Svatého Ducha – svatá Padesátnice

V den svaté Padesátnice sestoupil Svatý Duch a usadil se v podobě ohnivých jazyků nad hlavami svatých apoštolů. Ti se v té době nacházeli v Jeruzalémě, v domě, kde se konala Poslední večeře. Prostřednictvím ohnivých jazyků posvětil Svatý Duch všechny apoštoly, byla zformována novozákonní Církev a byli rukopoloženi diákoni, kněží a biskupové. Skrze tento Boží oheň se dodnes koná sedm tajin Církve a křesťané byli skrze něj naplněni darem Svatého Ducha.

Modlitba ke svatému duchu:
Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy,
jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ;
poklade blaha a dárce života, přijď a usídliž se v nás, a očistiž nás ode vší skvrny a spasiž, Blahý, duše naše.26.5.2007

Pouť do Mikulčic

V sobotu 26. května se konala pouť do Mikulčic u příležitosti svátku svatých věrozvěstů a slovanských učitelů Cyrila a Metoděje. Archijerejskou liturgii sloužil metropolita českých zemí a Slovenska vladyka Kryštof spolu s arcibiskupem olomoucko - brněnským vladykou Simonem za hojné účasti duchovních a poutníků ze všech koutů České a Slovenské republiky. Byli přítomni také četní hosté ze zahraničí. Bohoslužbu doprovázel pěvecký sbor brněnské církevní obce. Svatá liturgie byla sloužena přímo na základech starobylé trojlodní baziliky. Tato 35 metrů dlouhá dominantní stavba je situovaná na nejvyšším místě akropole velkomoravského hradiště. Jedná se o největší dosud odkrytý velkomoravský chrám, který je jedním z možných míst odpočinku moravského arcibiskupa Metoděje. Po svaté liturgii byl zahájen program bulharského národního dne, který slaví v Mikulčicích čeští Bulhaři již mnoho let. Program sestával z vystoupení nejen bulharských národopisných souborů.

Velké poděkování patří bratrstvu monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce, ale především hodonínské církevní obci, v čele s otcem Serafímem Tomečkem, kteří nesli na svých bedrech celou organizaci poutě. Díky jejich dlouhodobému úsilí je právě pouť do Mikulčic jednou z nejvýznamnějších poutí v českých zemích. Jako uznání daroval vladyka Kryštof hodonínské církevní obci ikonu Přesvaté Bohorodice.

Fotogalerie


12.5.2007

Přidána fotogalerie


29.4.2007

Panychida za oběti černobylské katastrofy

V neděli 29. dubna vladyka Simeon odsloužil panychidu za oběti černobylské katastrofy. Bohoslužby se zúčastnil také konzul pan Jaroslav Asman, vedoucí Konzulárního jednatelství Ukrajiny v Brně.

Černobyl je město na severu Ukrajiny, které se nachází poblíž hranic s Běloruskem v kraji zvaném Polesí. Protéká jím řeka Prypjať. V roce 1977 byla 18 kilometrů severně od města vybudována jaderná elektrárna. 26. dubna 1986 v 1 hodinu 23 minut došlo na 4. reaktorovém bloku jaderné elektrárny k těžké havárii se závažnými radiačními důsledky. Více než 135 000 lidí bylo evakuováno, včetně 50 000 obyvatel nejbližšího města Pripjať. To je dnes již zcela pusté. Skutečný rozsah havárie byl zveřejněn až po několika dnech. Dnes se zničený reaktor černobylského bloku číslo 4 skrývá pod mohutným železobetonovým sarkofágem. Okolo elektrárny jsou vyhlášeny dvě zóny, v rozsahu deset a třicet kilometrů. Do vnitřní zóny je úplný zákaz vstupu. Díky omezení lidské činnosti v oblasti obklopující elektrárnu se postupem času vytvořila bohatá a jedinečná rezervace divoké přírody. Není známo, zda bude mít kontaminace spadem nějaký dlouhodobý nepříznivý dopad na flóru a faunu dané oblasti, protože jejich radiační tolerance je jiná než lidská. Zdá se však, že se rozmanitost druhů v kontaminované oblasti díky odstranění lidského vlivu zvýšila. Dne 15. prosince 2000 byl odstaven poslední reaktor elektrárny.28.4.2007

Dobrý pastýř v rukou českého prezidenta

28. dubna 2007 navštívil prezident České republiky Václav Klaus se svojí ženou Livií Trojicko - Sergijevskou lávru a Moskevskou duchovní akademii. Vzácnou návštěvu provedl monastýrem rektor akademie arcibiskup Jevgenij a archimandrita Pavel (Krivonogov). Hosté navštívili chrám Svaté Trojice, Serapionovu komnatu s ostatky svatých, chrám sv. Sergije s jídelnou a chrám Záštity Přesvaté Bohorodice, který slouží studentům duchovní akademie. Před vchodem do posledně jmenovaného chrámu se návštěva setkala s českými studenty regentské školy Moskevské duchovní akademie (na fotografii jistě poznáváte našeho Jaroslava a Xénii Černockou), kteří v upomínku na vzácné setkání předali prezidentu Klausovi poslední výtisk Dobrého pastýře. V závěru své návštěvy se hosté seznámili s expozicí církevního archeologického ústavu akademie.

Zpracováno podle časopisu Vstreča. Fotografie byly převzaty z www.mpda.ru/ru/school/news.


Program bohoslužeb na květen 2007, (Html i PDF)


12.-19.4.2007

Pouť do Izraele

V týdnu od 12. do 14. dubna byla Brněnskou církevní obcí uspořádána další pouť do Svaté Země. Poutníci měli možnost být přítomni na bohoslužbách v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, v chrámu Narození Páně v Betlémě, v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Getsemanech a navštívili i mnohé další křesťanské chrámy a svatá místa. Výpravu přijal Jeho Blaženost patriarcha Teofil. Další pouť do Izraele je plánovaná na týden od 23. do 30. září k svátku Povýšení svatého Kříže.


8.4.2007

Světlé Kristovo Vzkříšení – Pascha

8. 4. 2007 se naším chrámem jako každoročně rozlehlo mnohonásobné slavné volání: „Kristus vstal z mrtvých! – Vpravdě vstal z mrtvých!“ a radostný hlahol zvonů zvěstoval celému městu, že nadešel velký den Světlého Kristova Vzkříšení. Účast věřících při oslavě svaté Paschy byla hojná zejména při slavnostní jitřní bohoslužbě sloužené o půlnoci, ale chrám a jeho nádvoří se zaplnilo i při ranní liturgii. Účastníci bohoslužeb, kteří se nevešli do chrámu, měli možnost sledovat jejich průběh díky reproduktorům umístěným na nádvoří. Oslava Světlého Kristova Vzkříšení pokračovala i během dalších dnů Světlého týdne, kdy byla sloužena sv. liturgie a večerní. V pondělí po sv. liturgii, kterou sloužil arcibiskup olomoucko-brněský vladyka Simeon, následoval slavnostní průvod kolem chrámu se čtením Evangelia. V odpoledních hodinách pak brněnská mládež oslavila Velikonoce i neformálně, a sice posezením u ohně s kytarou.


3.4.2007

Číslo 15 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


1.4.2007

Tajina pomazání nemocných

Dne 1. 4. byl po večerní bohoslužbě vykonán obřad tajiny pomazání nemocných. Po řadě modliteb a čtení z Písma svatého byl při něm věřící pomazán posvěceným olejem ve znamení kříže na několika místech na těle. Je zvykem, že udělování tajiny se účastní více kněží. V tento den se služby zúčastnily také otec Karel Podracký a archimandrita Joakim s bratrstvem monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce.


1.4.2007

Nová pláštěnice

Na květnou neděli byla přijata do brněnského chrámu nová pláštěnice, dar věřících z Prahy. Pláštěnice, ikona mrtvého těla Páně, byla zhotovena sestrami monastýru sv. Mikuláše, nacházejícího se u vesničky Horodok v Rovenské oblasti na Ukrajině.


1.4.2007

Květná neděle

Svatý apoštol Jan ve svém Evangeliu zaznamenal, že ještě během cesty Pána Ježíše do Jeruzaléma se mezi lidmi jako blesk roznesla zpráva o zázračném vzkříšení Lazara. Zpráva o tomto neobyčejném zázraku posílila naději všech, kdo ctili a milovali Spasitele. Všichni slavili Boha za znamení, jejichž svědky se stali. Také apoštolé očekávali podobně jako celý izraelský národ, že jejich Učitel vejde do Jeruzaléma, aby tam přijal královskou korunu. Všeobecné nadšení bylo tak velké, že lidé prostírali svá roucha na místa, kudy měl Pán Ježíš projet. Trhali listy fíkovníků a nesli je v rukou na znamení slávy a vítězství. Ale Spasitel věděl, že neuběhne ani týden a hlasy, které dnes volají: „Hosanna! Požehnaný jenž se béře ve jménu Páně!“ budou volat: „Vezmi ho a ukřižuj!“


25.3.2007

Nový ukrajinský konzul

V neděli 25. března se s věřícími v brněnském chrámu přivítal nový ukrajinský konzul pan Jaroslav Asman, vedoucí Konzulárního jednatelství v Brně. Jako dar na přivítanou předal o. Jozef panu Asmanovi ikonu Svaté Trojice.


24.3.2007

Program bohoslužeb na duben 2007, (Html i PDF)

Přidána fotogalerie8.-9.3.2007

XII. sněm Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

XII. sněm, jemuž předsedal Jeho Blaženost ThDr. Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku, se uskutečnil ve dnech 8. - 9. 3. 2007 v Prešově. Hlavní témata příspěvků a diskuzí se týkala úlohy a stavu pravoslavné církve na prahu třetího tisíciletí. Nicméně diskuze se dotkla také aktuálních a konkrétních otázek života naší místní církve. Atmosféra jednání byla naplněna duchem vzájemné lásky, pochopení a jednoty. Každý den sněmu byl zahájen a zakončen bohoslužbou a každé jednání společnou motlitbou rokujících. Jako účastníka mě velmi mile překvapila vysoká úroveň bohoslužebného života v prešovských chrámech, zvláště krásný a důstojný lidový zpěv. Pro delegáty bylo také v kněžském semináři Prešovské bohoslovecké fakulty připravováno vynikající postní jídlo. Sněm přijal několik usnesení, týkajících se především dalšího konkrétního způsobu provádění misie v prostředí České a Slovenské republiky.

Pro následující sněm účastníci zvolili jako hlavní téma „Poslání a úloha křesťanské rodiny v církvi a společnosti“. Nutno podotknout, že je sněm podle naší církevní ústavy nejvyšším věroučným, ústavodárným, správním a kanonickým orgánem církve.23.2.2007

Program bohoslužeb na březen 2007, (Html i PDF)

Přidána fotogalerie


19.-22.2.2007

Velký kánon sv. Ondřeje Krétského

Začátek čtyřicetidenního Velkého postu je v pravoslavné tradici neodmyslitelně spojen s bohoslužbami velkého povečeří, při nichž bývá čten Velký kajícný kánon sv. Ondřeje Krétského. Rok co rok vstupujeme po čtyři večery prvního postního týdne do mlčenlivého prostředí neosvětleného chrámu, jehož temnotu prozařuje jen několik svic. Rok co rok nasloucháme dojímavé četbě tmavě oděného kněze, pravidelně přerušované sborovým přípěvem „Smiluj se nade mnou, Bože“a doprovázené hlubokými, zemními poklonami věřících. Rok co rok promlouvá k našim duším velkolepá báseň krétského arcibiskupa z přelomu 7. a 8. století a svými vznešenými obrazy nám odkrývá pravý smysl sv. Čtyřicátnice: ukazuje cestu hlubokého pokání, probuzení z duchovního spánku, uvědomění si vlastní hříšnosti a vyzývá k návratu k Prameni veškerého dobra, k nejmilostivějšímu Hospodinu.18.2.2007

Po vzoru zbožných knížat zbudoval nejdříve chrám a teprve potom své obydlí

S radostí Vám oznamujeme, že byl na Ukrajině ve lvovské eparchii ve městě Radechov vysvěcen domovní chrám záštity Přesvaté Bohorodice, který zbudoval dlouholetý člen naší církevní obce Igor Smal-Stotskyj. Igor Smal-Stotskyj je našim věřícím dobře znám mimo jiné i jako člen redakční rady Dobrého Pastýře.

Igor přijel do České republiky za prací v roce 1997. Prozradil nám, že byl od dětství vychováván v řecko-katolické víře. Avšak právě v České republice se setkal s několika krajany, pravoslavnými věřícími ze Zakarpatské Ukrajiny, kteří žili příkladným křesťanským životem a nehledě na obtíže využívali každé příležitosti, aby mohli navštívit chrám, byť byl vzdálený přes 100 kilometrů. Byli to oni, kdo představili Igorovi náš brněnský chrám sv. Václava. To bylo v roce1998. Igor dodává, že se mu u nás velmi zalíbilo, a to především díky našemu duchovnímu otci Jozefu Fejsakovi a také díky zdejší mládeži. Za přispění otce Jozefa nalezl pravou cestu k Bohu a pod jeho láskyplným vedením ušel první kroky svého nového života pravoslavného křesťana. Velkou roli při osvojení základů víry hrála pro Igora také Počájevské lavra, kterou pravidelně navštěvuje. Počájevský schiarchimandrita Lazar přijal jeho první zpověď. V roce 2000 vykonal s pomocí otce Jozefa pouť na Svatou horu Athos. V dalším roce přivezl otec Jozef z pouti po Svaté Zemi z hory Tábor, základní kámen. Zdejší mniši kámen požehnali pro chrám Proměnění Páně. Ten má být podle Igorových záměrů již klasickou stavbou.

V neděli 18. února byl ale vysvěcen jiný chrám, zasvěcený záštitě Přesvaté Bohorodice. Díky složité politické situaci na Ukrajině je to chrám domovní. Během posledních patnácti let totiž nebyl a ani nesměl v Radechově vzniknout jediný chrám kanonické Ukrajinské pravoslavné církve. Tento je tedy prvním.

Domovní chrám slavnostně vysvětil arcibiskup lvovský a haličský Augustin Spolu s ním sloužili duchovní eparchie. Slavnosti se zúčastnil také duchovní správce chrámu sv. Václava v Brně prot. Jozef Fejsak, díky jehož velké pomoci byl chrám postaven. Přijeli i další hosté z České republiky.

Arcibiskup Augustin zdůraznil, že poprvé světí domovní chrám, který byl podle vzoru dávných zbožných knížat zbudován dříve než vlastní příbytek stavebníka. Metropolita kyjevský a celé Ukrajiny Vladimír věnoval chrámu svaté evangelium s požehnáním.

„Jsem s dnešním dnem spokojený,“ rozdělil se o svou radost Igor Smal-Stotskyj. „Velká Boží milost sestoupila na náš radechovský kraj, kde mnoho let nebyl kanonický pravoslavný chrám, a tedy ani možnost přednést Bohu své modlitby.“

„Brněnští farníci materiálně pomohli se stavbou chrámu a svou přítomností na slavnosti potvrdili, že si váží svých bratří a sester stejné víry z Ukrajiny,“ dodává místní tisk.


V článku byly použity pasáže ze zprávy tiskového centra lvovské eparchie.

O celé události se můžete dočíst také na:

http://orthodoxy.org.ua/uk/node/6049
http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?r_type=news&action=fullinfo&id=14722

28.1.2007

Svatba Jaroslava Černockého a Xenie Založeny

S radostí vám oznamujeme, že dne 28. ledna přijali naši sbormistři Jaroslav Černocký a Xenie Založena svatou tajinu manželství. Novomanželům přejeme hojné boží požehnání na společné cestě životem a také úspěšné dokončení studií na Moskevské duchovní akademii. Na brzké shledání zpět v České republice se těší věřící brněnské farnosti.24.1.2007

Program bohoslužeb na únor 2007, (Html i PDF)


19.1.2007

Svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

Ve čtvrtek 19. ledna naše farnost opět oslavila jeden z dvanácti nejdůležitějších svátků roku - Křest Páně. Touto významnou událostí také skončilo vánoční období. V předvečer svátku, obdobně jako před Vánocemi, proběhlo velké povečeří. V samotný den Křtu Páně pak jitřní a svatá liturgie. Po svaté liturgii následovalo velké svěcení vody. Několik objemných nádob. Z nich si po obřadu věřící odnášeli svěcenou vodu do svých domovů. V následujícím týdnu také otec Josef spolu s otcem diákonem Markem navštěvovali své farníky, aby jim vysvětili jejich příbytky. Voda svěcená v tento den představuje pro pravoslavné křesťany blahodárnou tekutinu, kterou užívají k uchování svého zdraví i k duchovnímu prospěchu.6.-7.1.2007

Svátek Kristova narození

Vánoční svátky patří k těm nejvýznamnějším, které nám církevní rok přináší. V tyto dny si připomínáme narození našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista. Mnozí je považují za svátky rodiny. Je to jistě pravda, vždyť i v Brně v tento den připomínal chrám jednu velkou rodinu se spoustou dětí.

V sobotu v předvečer svátku Narození Páně byly v naplněném chrámu slouženy sváteční bohoslužby velkého povečeří a vánoční jitřní. Jako každoročně přinesli i tento slavný večer brněnští skauti do chrámu betlémské světlo. Od nich je převzal otec Josef a umístil je na svatý oltář, kde hořelo viditelně po celou sváteční dobu. V neděli za hojné účasti věřících byla sloužena slavnostní archijerejská svatá liturgie. Bohoslužby se zúčastnil vladyka Simeon.

Odpoledne téhož dne, měli věřící možnost se setkat v Kulturním centru radnice Brno – střed na společném vánočním večeru. Tento večer byl provázen bohatým kulturním programem. V úvodu nám zazpíval chrámový pěvecký sbor tropar svátku Kristova narození a několik koled. Zpěvu koled se následně zhostily děti, které navštěvují hodiny výuky náboženství. Pod vedením svých učitelek Tatiany Fejsakové a Milady Kudelové, za kytarového doprovodu Jaroslava Černockého a pěvecké podpory Petra Křížka zazpívaly s chutí celému sálu. Ve zpěvu je vystřídal mužský chrámový sbor, který dodal svým důstojným přednesem večeru patřičné vážnosti. Následovalo vystoupení hry na klavír žáků Svatováclavské hudební školy a také vystoupení flétnového kvinteta. Na pořad se tak dostalo několik brilantně provedených klasických skladeb. Vystoupení řeckého tanečního souboru Lycea Řekyň v Brně bylo doprovázeno autentickým zpěvem tanečníků. Kulturní program zakončil chrámovým sbor. Poté otec diákon Marek obdaroval každé dítě malým dárkem. Následovalo neformální pohoštění.

Zájem o dění v naší farnosti projevily letos také četné sdělovací prostředky. Vánoční reportáže z chrámu svatého Václava v Brně byly publikovány v denících Právo, Mladá Fronta Dnes, Rovnost a ve zpravodajství České televize a televize Prima. Bohatá fotografická příloha je vystavena také na našich internetových stránkách.


Pravoslavné vánoce jsou barevné Brněnský deník - Rovnost 6.1.2007
Pravoslavným dnes začínají Vánoce Mladá fronta Dnes – 6.1.2007
Pravoslavní oslavili o víkendu Vánoce Právo – 8.1.2007
Vánoce a jiná náboženství Česká televize – ČT24 – 27.12.2006


3.1.2007

Číslo 14 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.28.12.2006

Program bohoslužeb na leden 2007, (Html i PDF)


7.12.2006

Přidána stránka s vydáváným na tištěných programech bohoslužeb (prozatím jen za uplynulý rok, archiv z let 2004-2005 se připravuje)


Provedena aktualizace kapitoly na stránce o historii naší církevní obce


Přidána fotogalerie


30.11.2006

Program bohoslužeb na prosinec 2006, (Html i PDF)


26.11.2006

75. výročí svěcení chrámu

Věřící brněnské pravoslavné farnosti si připomněli 75. výročí svěcení chrámu sv. Václava (1931). Svatou liturgii při této příležitosti sloužil vladyka Kryštof, nově zvolený metropolita Českých zemí a Slovenska a arcibiskup pražský, spolu s arcibiskupem olomoucko-brněnské eparchie Simeonem. Metropolita Kryštof pronesl k věřícím krásnou homilii na téma potřebnosti lásky k bližním a zmínil se také o historických souvislostech svěcení našeho chrámu. Po slavnostní archijerejské liturgii byl uspořádán průvod kolem chrámu s Počájevskou ikonou Přesvaté Bohorodice.

Za připomenutí jistě stojí, jak svěcení před 75 lety vlastně proběhlo. Dne 6. července 1930 byl položen základní kámen ke stavbě nového chrámu. Čestného úkolu položení základního kamene se ujal sám vladyka Gorazd. Výstavba trvala necelý rok, a tak dne 25. května 1931 mohl být chrám sv. Václava slavnostně vysvěcen. V tento památný den přijeli do Brna vladyka Gorazd, vladyka Josif (Cvijivić) bitolský a vladyka Sergij pražský, archimandrita Alexij Karpatoruský (Kabajuk) i archimandrita Justýn Nový Čelijský (Popovič), všichni neúnavní organizátoři církevního života v Československu. K historii počátků naší farnosti a výstavby chrámu patří neodmyslitelně také osobnost vladyky Dositeje (Vasiće), metropolity záhřebského. Antimins používaný v Brně byl posvěcen právě vladykou Dositejem.

Božím řízením se tak stalo, že svěcení chrámu bylo přítomno několik lidí, kteří jsou dnes ctěni jako světci. Sv. vladyka Gorazd II. byl kanonizován v roce 1987, archimandrita Alexij Karpatoruský (Kabajuk) byl připočten k zástupu svatých pravoslavné církve jako vyznavač v roce 2001, archimandrita Justýn Nový Čelijský (Popovič) je místně ctěn srbskou pravoslavnou církví, metropolita Dositej byl v roce 2000 srbskou pravoslavnou církví připočten ke sboru svatých jako vyznavač.

Fotogalerie z oslavy výročí svěcení chrámu17.11.2006

Eparchiální shromáždění olomoucko – brněnské eparchie

Eparchiální shromáždění, které proběhlo v prostorách zimního chrámu v Olomouci, se za naší církevní obec zúčastnili prot. Mgr. Jozef Fejsak - duchovní správce, diákon Marek Malík a dva řádně zvolení zástupci Ing. Michal Dvořáček a Ing. arch. Jan Zbyněk Zavřel. Po úvodní motlitbě přednesl vladyka Simeon zprávu o životě eparchie. Zprávu o hospodaření přednesl ředitel eparchiální rady prot. Mgr. Libor Raclavský. Následovalo několik kol voleb. Volili se noví členové eparchiální rady, členové kontrolní a revizní komise, členové komise pro zkoumání kanonických přestupků, delegáti na církevní sněm a samozřejmě náhradníci ke všem těmto členům. Za zmínku stojí, že z naší církevní obce byli zvoleni do eparchiální rady Ing. arch. Jan Zbyněk Zavřel a jako náhradník kandidáta na církevní sněm Ing. Michal Dvořáček. Po slavnostním slibu zvolených kandidátů a modlitbě bylo eparchiální shromáždění ukončeno.10.11.2006

Za posledních 20 let se počet pravoslavných chrámů v Rusku zčtyřnásobil a počet monastýrů zvýšil čtyřicetkrát

Ve svém rozhovoru patriarcha Alexij II. cituje statistiku, podle které se v roce 1986 v zemi nacházelo 6800 pravoslavných chrámů, a dnes je jich více než 27 000. Monastýrů bylo tehdy v Rusku pouze 18, a dnes je jich 680. Počty duchovních se samozřejmě zvýšily v podobném poměru. Jen v Moskvě slouží 1700 kněží a diákonů. Na otázku, kolik pravoslavných křesťanů žije v Rusku, patriarcha odpověděl, že přesné číslo není známo. Při posledním sčítání lidu otázka o náboženské příslušnosti chyběla. Pokud si ovšem při odhadu vezmeme na pomoc výsledky sociologických průzkumů, vychází nám okolo 60-70% ze 140 miliónů obyvatel Ruska. Podle odhadů pravoslavné církve je pokřtěno asi 80% obyvatel. Patriarcha dodal, že pro dotvoření úplného obrázku o počtu pravoslavných věřících bychom měli připočítat i desítky miliónů pravoslavných obyvatel Ukrajiny, Běloruska, Moldávie, obyvatel centrálních oblastí Asie a dalších bývalých sovětských republik.

Zdroj: www.pravoslavie.ru

7.11.2006

Slovenský prezident se setkal s patriarchou Alexijem II.

7. listopadu 2006 se v Danilevském monastýru v Moskvě uskutečnilo setkání ruského patriarchy Alexije s prezidentem Slovenské republiky Ivanem Gasparovičem. Setkání se zúčastnil i slovenský ministr zahraničních věcí Ján Kubiš, ministr hospodářství Lubomír Jahnátek, slovenský velvyslanec v Rusku Augustin Čisár, velvyslanec Ruské federace v SR Alexander Ivanovič Udalcov, představený Danilevského monastýru archimandrita Alexij (Polikarpov) a další církevní představitelé.

Patriarcha při setkání zdůraznil, že i po rozdělení Československa na dva samostatné státy si církev zachovala jednotu, která přesahuje státní hranice, stejně jako je tomu i v zemích bývalého Sovětského svazu. Připomněl, že Rusko i Slovensko spojuje společná cyrilometodějská tradice, kterou je třeba pečlivě střežit.

Prezident Slovenska vyřídil patriarchovi pozdravy metropolity Českých zemí a Slovenska Kryštofa, prešovského arcibiskupa Jana a všech pravoslavných Slováků.

Během besedy se hovořilo i o stavbě katedrály sv. knížete Rostislava v Bratislavě. Místo, kde bude chrám stát, posvětil roku 1996 patriarcha Alexij spolu s tehdejším metropolitou Českých zemí a Slovenska Dorotejem. Stavba má být dokončena příští rok.

Prezident Slovenské republiky pozval patriarchu Alexije k návštěvě Slovenska. Patriarcha poděkoval a přislíbil, že oslav 55. výročí udělení samostatnosti Pravoslavné církvi v Čechách a na Slovensku se zúčastní oficiální církevní delegace.

Zdroj: www.mospat.ru

30.10.2006

Program bohoslužeb na listopad 2006, (Html i PDF)


19.10.2006

Číslo 13 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


29.9.2006

Program bohoslužeb na říjen 2006, (Html i PDF)


20.9.2006

Konzul Volodymyr Burkalo odchází

20. září se v chrámu sv. Václava po svaté liturgii rozloučil s věřícími vedoucí Konzulárního jednatelství Ukrajiny, konzul Volodymyr Burkalo, jehož působení ve městě Brně končí. Na památku brněnské obci věnoval rozměrné plátno Poslední večeře Páně. V závěrečné promluvě popřál všem a zvláště svým krajanům, aby zde jejich život probíhal spokojeně a šťastně. Konzul Volodymyr Burkalo je věřícím dobře znám, neboť se často účastnil bohoslužeb v brněnském chrámu.3.9.2006

Pobožnost za úspěchy při studiu v nastávajícím školním roce

Protože významnou část členů naší církevní obce tvoří děti školou povinné a školní rok právě začíná, byla po nedělní liturgii sloužena pobožnost za klidný a úspěšný nový školní rok. Dětem se dostalo požehnání a také byly pokropeny svěcenou vodou, což mnohé přijaly s neskrývanou radostí.28.8.2006

Program bohoslužeb na září 2006, (Html i PDF)


27.8.2006

Svátek Zesnutí Přesvaté Bohorodice, jenž je také nazýván „Letní Paschou“.

Svatá archijerejská liturgie, kterou v Brně sloužil vladyka Simeon, byla zakončena slavnostním průvodem s pláštěnicí Boží Matky. Mohli jsme se tak co nejvíce přiblížit slavnostní atmosféře bohoslužeb v Jeruzalémě, kde je každoročně v tento den přenášena pláštěnice Boží Matky z míst Getsemanského zastupitelství v centru Jeruzaléma do pohřební jeskyně, chrámu v Getsemanské zahradě na úpatí Olivové hory. Ke hrobu se na svátek Zesnutí scházejí velké zástupy poutníků, aby se poklonili Matce Boží, která věrně plní to, co slíbila před svým zesnutím – neustále s mateřskou láskou pomáhá všem, kdo se lopotí na této zemi, za všechny se přimlouvá, všechny miluje a ochraňuje jako své děti.19.8.2006

Svátek Proměnění Páně

Oslava svátku má tu zvláštnost, že se po skončení svaté liturgie žehná a posvěcuje víno a další ovoce, které do chrámu přinášejí věřící. Tradice světit plody na svátek Proměnění Páně pochází z Jeruzaléma. V tomto období tam totiž dozrává úroda vína, která je po sklizni posvěcena. Tím, že církev žehná plodiny, poukazuje na to, že celé Boží stvoření, od člověka po rostliny, má být zasvěceno Bohu.28.7.2006

Program bohoslužeb na srpen 2006, (Html i PDF)


11.7.2006

Číslo 12 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


27.6.2006

Program bohoslužeb na červenec 2006, (Html i PDF)


19.6.2006

Otec Alexander Žerajič

S radostí vám oznamujeme, že dne 19. 6. 2006 se manželům Alexandrovi a Jasmíně Žerajičovým narodil syn Petar.

Otec Alexander Žerajič působil před několika lety v Pravoslavné církevní obci v Brně, tehdy ovšem ještě jako žalmista. Po odchodu do Srbska v roce 2004 byl na sklonku roku 2005 povolán do USA. Zde byl dne 2.1. 2006 rukupoložen na diákona a 6.1. 2006 metropolitou střední a západní Ameriky Srbské pravoslavné církve v Americe Christoforem vysvěcen na kněze. Následně se ujal pravoslavné farnosti při chrámu sv. archanděla Michaela ve městě Hibbing ve státě Minnesota. Rozhovor s otcem Alexandrem o tom, jak se mu daří pastorační činnost v daleké cizině a o mnoha dalších věcech přináší 13. číslo Dobrého pastýře.

Oficiální adresa církevní obce otce Alexandra:
St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church
701 E. 40th St.
Hibbing, MN 55746
USA
http://stmichael-soc.org

11.6.2006

Seslání Svatého Ducha – svatá Padesátnice

„Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2, 1-4) Takto nám popisuje událost svaté Padesátnice evangelista Lukáš v knize Skutků apoštolských.

V ten den se splnil slib našeho Spasitele. Jeho učedníci dostali zvláštní blahodať, sílu a schopnost zvěstovat učení Ježíše Krista celému světu. Blahodať Svatého Ducha, která byla tehdy apoštolům předána zjevně, v podobě ohnivých jazyků, se dnes předává v Pravoslavné církvi neviditelně, v podobě jejich svatých tajin.

Bohoslužby svaté Padestátnice probíhají velmi slavnostně. Vždyť se jedná o jeden z největších svátků roku, připomínku začátku působení Kristovy církve zde na zemi. Chrám a ikony jsou ozdobeny zelenými větvičkami, věřící přinášejí květiny. V Brně byla letos sloužena slavnostní archijerejská liturgie za účasti olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona. Během liturgie vladyka vyznamenal o. diákona Marka právem nosit dvojitý orár jako vyjádření díku za obětavou službu církevní obci. V závěru bohoslužby se pak konal průvod kolem chrámu s ikonou Přesvaté Bohorodice Počájevskou.31.5.2006

Program bohoslužeb na červen 2006, (Html i PDF)


28.5.2006

Intronizace nového metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

V šestou neděli po Pasše proběhla v pražském katedrálním chrámu svatých apoštolům rovných Cyrila a Metoděje v Resslově ulici slavnostní intronizace Jeho Blaženosti Kryštofa, arcibiskupa pražského, nového metropolity pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku. Proběhla za účasti zástupců všech místních pravoslavných církví. Nový metropolita Kryštof je již pátým metropolitou naší církve (naši metropolité: Jelevferij, Jan, Dorotej, Nikolaj a nyní metropolita Kryštof).

Nejprve všichni sloužící a zástupci autokefálních církví přivítali arcibiskupa Kryštofa u vchodu do chrámu. Arcibiskup Kryštof byl oblečen do fialové mantije a vstoupil do středu chrámu na archijerejskou katedru. Vladyka Ján, arcibiskup Prešovský, poté přečetl usnesení XI. místního sněmu Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku. Vladyka Kryštof byl nato oblečen do modré mantije, arcibiskup olomoucko – brněnský Simeon mu předal druhou panagii, arcibiskup Prešovský Ján mu předal bílý klobouk a jako poslední znak metropolity mu bylo odevzdáno žezlo. Při předání každého z těchto znaků zaznělo třikráte «Axios». Potom četl postupně vladyka Ján a metropolita Kryštof modlitby. Následovala svatá liturgie, při které za zpěvu trojsvaté písně metropolita Kryštof v doprovodu vladyků Jána a Simeona slavnostně vstoupil na horní místo v oltáři, kde usedl jako metropolita naší pravoslavné církve. Svaté liturgie se zúčastnilo velké množství duchovních a věřících. Po skončení bohoslužby nový metropolita Kryštof přijal pozdravy a blahopřání archijerejů pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku a zástupců místních pravoslavných církví. Rovněž přítomní věřící novému metropolitovi popřáli a zazpívali «Mnohá léta ve zdraví a spasení».27.5.2006

Pouť do Mikulčic

Den před intronizací našeho nového metropolity sloužili vladykové Kryštof a Simeon svatou archijerejskou liturgii v Mikulčicích, na místě prvních cyrilometodějských chrámů. Takto si spolu s věřícími z Moravy a Slezska, Čech a  Slovenska s modlitbou připomněli počátky a kořeny naší pravoslavné tradice a víry. Spolu s našimi archijereji a věřícími se této pouti zúčastnilo i duchovenstvo z dalších místních pravoslavných církví.

Cestou z Mikulčic poutníci ještě navštívili monastýr svatého nového mučedníka Gorazda II., biskupa českého a moravsko – slezského, který se nachází v nedalekém vladykově rodišti, Hrubé Vrbce. Vzdali tak úctu i následovníku svatých bratří Cyrila Metoděje, obnoviteli svatého pravoslaví u nás, svatému vladykovi Gorazdovi II.24.5.2006

Moskva

Dne 24. května, v den svátku sv. Cyrila a Metoděje, učitelů slovanských, patriarcha moskevský a celé Rusi Alexij II. udělil vyznamenání Evropského výboru pro udělování vyznamenání při OSN řadě osobností, které přispěly k upevnění vztahů mezi slovanskými národy. Slavnostního udělování vyznamenání se zúčastnili prezidentka Slovanského fondu Ruska G. V. Bogoljubova a I. L. Amelčenko, generální tajemník Evropského výboru pro udělování vyznamenání a prémií a člen Svazu ruských spisovatelů.

Mezi oceněnými medailí „Za významné zásluhy před národy“ byli metropolita kalužský a borovský Kliment, poradce prezidenta Jurij Konstantinovič Laptěv, první náměstek primátora Moskvy Petr Nikolajevič Aksjonov, velvyslanec Běloruska Vladimir Viktorovič Grigorjev, velvyslanec Makedonie Rosto Nikovski, velvyslanec Chorvatska Božo Kovačevič, velvyslanec České republiky Miroslav Kostelka a další. Představený Ruské pravoslavné církve uděloval rovněž medaile mezinárodního významu k 60. výročí OSN, řád Kateřiny Veliké a Avicennovy medaile.

zdroj: www.sedmitza.ru7.5.2006

Požehnání úrody

Ke svátku sv. Jiřího Vítězného se vztahoval nedělní průvod kolem chrámu, při kterém bylo požehnáno dobré úrodě a příznivému počasí pro nadcházející léto. Tento den je považován za přelom jara a léta, a tedy začátek nové zemědělské sezóny.

Svatý velkomučedník Jiří Vítězný žil ve 3. století v Malé Asii. Zastával významnou vojenskou hodnost na dvoře římského císaře Diokleciána. Když veřejně vyznal císaři, že je křesťanem, byl po mnohém mučení sťat. Církev slaví jeho památku 6. května.2.5.2006

Zvolen nový metropolita

Dne 2. května 2006 zasedal ve Vilémově Místním sněm Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, na kterém byl losem zvolen nejvyšší představitel naší církve, Jeho Vysokopřeosvícenost Kryštof, arcibiskup pražský a českých zemí. Intronizace nového metropolity proběhne v neděli 28. května 2006 v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Titul nového metropolity bude: Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Zpracováno podle www.orthodox.sk

30.4.2006

Renovace suterénních prostor chrámu

V měsíci dubnu byly zrenovovány suterénní prostory zázemí našeho chrámu. Díky za to patří všem pomocníkům a především panu Krstivoji Stojanovičovi, který většinu prací s velkou pečlivostí realizoval.


Program bohoslužeb na květen 2006, (Html i PDF)


23.4.2006

Světlé Kristovo Vzkříšení - Pascha

23. dubna oslavili věřící naší farnosti spolu s celou pravoslavnou Církví „svátek všech svátků“, nejradostnější a nejkrásnější událost celého roku – Světlé Kristovo Vzkříšení. Po čtyřicetidenním postu, kdy jsme byli při bohoslužbách stále znovu vybízeni k pokání, a po Strastném týdnu, kdy jsme na Velký čtvrtek měli možnost vyslechnout v chrámu dvanáct evangelií o utrpení a smrti Pána Ježíše Krista a na Velký pátek se zúčastnit vynášení pláštěnice, čili symbolického pohřbení Krista, bylo nádherné slyšet slova: „Není zde; vstal z mrtvých, jak řekl.“ která se čtou na Velkou sobotu dopoledne při slavnostní liturgii sv. Basila Velikého. Ani duchovní správce o. Jozef se tehdy při čtení Evangelia neubránil dojetí.

Vlastní oslava svátku jako každoročně začala na Velkou sobotu půl hodiny před půlnocí. Velikonoční jitřní se zúčastnilo nezvykle mnoho věřících, kteří se zdaleka nevešli do bílými květy vyzdobeného chrámu. Stáli se svými košíky, plnými paschálních pokrmů určených k posvěcení, i v široké okolí chrámu. Protože naše farnost je mnohonárodnostní, věřící jistě ocenili, že typický velikonoční pozdrav: „Kristus vstal z mrtvých!“, který zní stále znovu v průběhu celé bohoslužby, pronášel o. Jozef v češtině, církevní slovanštině, řečtině, srbštině, rumunštině i arabštině. Kromě slavnostní nálady a velké duchovní radosti si pak každý věřící z chrámu odnášel i červené velikonoční vajíčko, kterých pro nás připravila naše pilná mátuška Marie s dalšími pomocnicemi velkou zásobu.

Paschální jitřní pak byla sloužena ještě jednou ráno v sedm hodin, tentokrát doprovázena rusínsko-ukrajinskými zpěvy. Po ní následovala slavnostní archijerejská liturgie za účasti olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona, který pronesl kázání o pravé křesťanské lásce a na závěr bohoslužby posvětil paschální pokrmy.

Slavnostní liturgií však oslavy Kristova vzkříšení zdaleka neskončily, ale pokračovaly tentýž den na paschální večerní a potom v průběhu celého následujícího Světlého týdne, kdy při všech bohoslužbách neustále zní slavnostní volání: „Kristus vstal z mrtvých! V pravdě vstal z mrtvých!“ a velikonoční tropar: „Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.“ Slouží se při otevřených dveřích ikonostasu. Ty se pak sice po týdnu zase na rok zavírají, ale doba velikonoční dále pokračuje až do svátku Nanebevstoupení Páně, který slavíme čtyřicet dní po svátku Světlého Kristova Vzkříšení.

O průběhu oslav svátku v brněnské farnosti informovaly veřejnost také sdělovací prostředky. Odkazy na některé z reportaží Vám předkládáme v následujícím shrnutí:

Pravoslavní měli Velikonoce Jihomoravský večerník 24.4.2006
Pravoslavní věřící slavili Velikonoce MF Dnes 24.4.2006 - str. 02 (přístupno po registraci uživatale)
Víkend patřil pravoslavným. Do kostela přinášeli také beránky Rovnost - Brněnský deník - 24.4.2006

Fotogalerie z letošní Paschy


16.4.2006

Květná neděle – Vjezd Páně do Jeruzaléma

Šestou neděli Velkého postu slavíme jeden ze dvanácti hlavních svátků roku – Květnou neděli (Vjezd Pána do Jeruzaléma). Během bohoslužeb se světí větvičky vrby, které se rozdávají věřícím. Na večerní při oddání tohoto svátku se pak zpívá: „Pán jdoucí na dobrovolné utrpení pro naše spasení, Kristus náš pravý Bůh…“, čímž začíná Strastná sedmice.

O Vjezdu Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma několik dní před jeho ukřižováním píší všichni čtyři evangelisté. Když se po vzkříšení Lazara Ježíš Kristus rozhodl jít do Jeruzaléma, aby tam oslavil Paschu, mnozí lidé jej s radostným očekáváním následovali, odhodláni uvítat jej tak slavnostně, jako vítal izraelský národ své starodávné krále. Židovští velekněží, rozhněvaní na Ježíše za to, že ho lid velmi ctil, se ho rozhodli zabít. Měli v úmyslu zabít také Lazara, „neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.“ (J 12, 11)

Ale stalo se něco neočekávaného: „Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: ,Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.‘“ (J 12, 12-13) „Mnozí pak prostírali roucha svá na cestu, a jiní sekali ratolesti se stromů a stlali je na cestu. A kteří napřed šli, i ti, kteří šli za ním, volali řkouce: ,Hosanna! Požehnaný jenž se béře ve jménu Páně, požehnané království otce našeho Davida. Hosanna na výsostech!‘“ (Mk 11, 8-10) Dále se píše: „Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: ,Neboj se, dcero Siónská, král tvůj přichází, sedě na oslátku.‘“ (J 12, 14-15) „Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly i stánky prodavačů holubů; řekl jim: ,Je psáno: Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů.‘ I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil.“ (Mt 21, 12-14)15.4.2006

Číslo 11 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


9.4.2006

Tajina pomazání nemocných

Dne 9. 4. byl po večerní bohoslužbě vykonán obřad tajiny pomazání nemocných. Po řadě modliteb a čtení z Písma svatého, je věřící pomazán posvěceným olejem ve znamení kříže na několika místech na těle, a skrze působení Boží blahodati se tak uzdravuje z tělesných a duševních nemocí.

Tuto tajinu udělovali již svatí apoštolé, když byli od Pána Ježíše obdařeni mocí nad zlými duchy a posláni do světa:. „I vyšli a volali k pokání, vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.“ (Mk 6,13)

Podrobně o tom hovoří svatý apoštol Jakub ve svém listu: „Je-li někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno.“ (Jk 5,14-15)28.3.2006

Slavnostní průvod s Počájevskou ikonou Přesvaté Bohorodice

V neděli 26. dubna byl po svaté liturgii vykonán slavnostní průvod s Počájevskou ikonou Přesvaté Bohorodice. Dostalo se při něm požehnání jak věřícím naší církevní obce, tak všem obyvatelům města Brna.

Zázračná Počájevská ikona se těší velké úctě, jak o tom svědčí úryvek z internetových stránek lavry - www.pochaev.org.ua:

…Každý den v pět hodin ráno slouží bratři Počájevského monastýru v Uspenském chrámu, osvětleném za jitřního šera pouze lampádami, půlnočnici. Po ní za zpěvu troparu k Přesvaté Bohorodici pomalu spouštějí zázračnou ikonu, zavěšenou na dvou hedvábných stuhách. Mniši a po nich i všichni přítomní, kteří přišli na bohoslužbu, tiše a beze spěchu přicházejí a líbají zázračný obraz. Stejně tak bývá ikona spouštěna v sobotu po akafistu, v neděli a ve sváteční dny po pozdní liturgii. Každý, kdo k ikoně přichází, má na srdci něco, co nelze vyjádřit slovy, snad jen povzdechem v okamžiku modlitby. Proto je chvíle, kdy se začíná ikona pomalu spouštět, vždycky naplněna tajemným a napjatým očekáváním zázraku. A dá se říci, že toto očekávání nikdy nezklame, protože setkání tváří v tvář s divotvorným obrazem Přesvaté Bohorodice je opravdovou duchovní událostí.…


Program bohoslužeb na duben 2006, (Html i PDF)12.3.2006

Neděle Pravoslaví

První neděli Velkého postu jsme oslavili svátek Vítězství Pravoslaví. Tento svátek byl ustanoven v roce 843 za regentské vlády byzantské císařovny Teodory jako upomínka vítězství nad herezí ikonoborectví a potažmo nad všemi předešlými herezemi, s nimiž se křesťanská obec potýkala do 9. století. Svatou archijerejskou liturgii v naší farnosti sloužil Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Simeon spolu s naším duchovním otcem Jozefem. Ohlášený slavnostní průvod kolem chrámu musel být bohužel kvůli silnému sněžení odložen na následující neděli.

Tentýž den odpoledne se uskutečnil koncert duchovní hudby s názvem „Duše má, proč spíš?“, na kterém vystoupil mužský sbor Pravoslavného chrámu sv. Václava pod vedení sbormistra Jaroslava Černockého. Vystoupení se konalo v prostorách kulturního centra radnice Brno – Střed.

Na koncertě nejprve zazněly irmosy Velkého kánonu sv. Ondřeje Krétského, které byly doplňovány krátkými promluvami, týkajícími se autora kánonu, jeho obsahu, struktury a duchovního poselství. Mezi zpívané irmosy byly také zařazeny recitované úryvky z troparů. Na posluchače zejména zapůsobilo provedení kondaku po šesté písni „Duše moja, čto spiši?“, který sbor zazpíval nejdříve staroruským nápěvem v církevněslovanské verzi a poté kyjevským nápěvem v úpravě Nikolaje Rimského-Korsakova česky. Následovalo několik skladeb z Velkého povečeří v pořadí „S nami Boh“ (solovecký nápěv), „Osviť mé oči“ – tropary Velkého povečeří (nápěv Zosimovy poustevny), „Hospodi sil“ (solovecký nápěv, úprava archimandrity Matfeje Mormyla), „Smiluj se nad námi, Pane“ (valaamský nápěv), „Při řekách babylonských“ (znamennyj raspěv, úprava archimandrity Matfeje Mormyla), „Objatija Otča“ (G. Lvovskij). Strhující výkon, který ve svém hodinovém vystoupení před zaplněným sálem mužský sbor podal, byl odměněn neutichajícím potleskem publika. Závěrečné slovo pronesl vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko – brněnský. Následovalo mnoholetí, ke kterému se spontánně připojil celý sál.


10.3.2006

Velký kánon sv. Ondřeje Krétského

Velký půst je obdobím modlitby a pokání, ve kterém se více něž kdy jindy každý z nás snaží vyprosit od Hospodina prominutí svých hříchů. Jeho začátek je ozdoben skvostným dílem církevní poezie z přelomu 7. a 8. století, Velkým kánonem sv. Ondřeje Krétského, který je čten spolu s bohoslužbou velkého povečeří. Hluboké zemní poklony, důstojný a jednoduchý zpěv, do temných rouch oděný chrám, ale hlavně touha učinit pokání a vyznat své hříchy a získat tak posilu do dalších postních dní, na jejichž konci je událost z nejradostnějších - Světlé Kristovo vzkříšení, byl důvodem proč se i letos zaplnil věřícími po první čtyři večery čistého týdne chrám sv. Václava.

Podrobný výklad o historii a obsahu kánonu, ale také o jeho autorovi sv. Ondřeji je popsán v 2. čísle

Několik ukázek ze zpěvů těchto bohoslužeb naleznete


5.3.2006

Věrná kopie Počájevské ikony připutovala do našeho chrámu

Letošní Syropustní neděle se stala pro věřící brněnské církevní obce vskutku svátečním dnem. Do našeho chrámu totiž přibyla zázračná Počájevská ikona Přesvaté Bohorodice. Ikona, skrze niž Přesvatá Bohorodice mnohokrát projevila svoji velkou milost těm, kteří se s upřímnou modlitbou obraceli k Bohu, znamená pro všechny velkou posilu.

Mnozí z nás měli vzácnou příležitost poklonit se této velké svatyni na některé z poutí přímo v Počájevské lávře. Již z naší první cesty do lávry byl přivezen skromnější obraz Počájevské Matky Boží, který se ihned stal neodmyslitelnou součástí bohoslužebného života farnosti. I tato ikona byla přivezena ze Svato-Uspenské Počájevské lávry. Zde byla předtím celou noc umístěna na horním místě v oltáři chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice a během půlnoční bohoslužby byla přiložena k zázračné ikoně. Její vyhotovení je věrnou kopií původního obrazu, včetně bohatě zdobené zlaté řízy a vykládaného rámu.

Originální obraz Přesvaté Bohorodice Počájevské lávře darovala v roce 1597 Anna Gojskaja, jejíž rod ji obdržel od řeckého metropility Neofita. Dnes je umístěna v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice nad královskými dveřmi ikonostasu. Ikona měří na výšku 27,5 cm a na šířku 22,5 cm. Je namalovaná temperou ve středověkém byzantském stylu na desce z lipového dřeva. Kromě hlavního zobrazení obsahuje ikona ještě sedm miniaturních obrazů svatých. Napravo, jak nám napovídá ruský nápis, se nachází prorok Eliáš, pod ním je zobrazen mučedník Mina, vlevo prvomučedník Štěpán a pod ním ctihodný Avraamij. Na dolním okraji ikony se nacházejí obrazy třech svatých žen, velkomučednice Kateřiny a ctihodné Paraskevy a Ireny.6.3.2006

Srdečně Vás zveme na koncert duchovní hudby „Duše má, proč spíš?“, který se koná v neděli 12. března v 16 hodin v kulturním centru radnice Brno – Střed, Dominikánská ulice 2. Program koncertu zahrnuje Velký kánon sv. Ondřeje Krétského a skladby pravoslavné sborové tvorby 18. – 20. století. Účinkuje Mužský sbor Pravoslavného chrámu sv. Václava.


24.2.2006

Program bohoslužeb na březen 2006, (Html i PDF)


17.2.2006

Doplněn obsah stránky Církev u nás - Historie pravoslaví v Brně


Technické změny na stránkách:
- zprovozněno vyhledávání na našich stránkách; nyní by mělo fungovat i vyhledávání ve fotogaleriích a archivech PDF (funkce vyhledat pod hlavním menu vlevo)
- zavedení možnosi upozorňování na novinky pomocí RSS informačního kanálu; adresa RSS je přístupná m.j. přes stránku kontakty. Doplněno stručné vysvětlení použití, možností a nastavení RSS na


12.2.2006

Významné životní jubileum oslavil arcibiskup olomoucko–brněnský Simeon v chrámu sv. Václava v Brně

80. narozeniny vladyky Simeona. připadly na neděli 12. února letošního roku. A právě v tento den zamířily vladykovy kroky do našeho brněnského chrámu. Po slavnostní archijerejské liturgii věřící v čele s otcem Jozefem srdečně poblahopřáli vladykovi mnoho zdraví a další požehnaná léta při spravování eparchie. Otec Josef při této příležitosti předal vladykovi společný dar – nové archijerejské žezlo a krásnou publikaci o Pskovo-Pečerském monastýru. Přečetl také osobní blahopřání od patriarchy moskevského a celé Rusi Alexije II., dávného vladykova spolužáka z let studií na Leningradské duchovní akademii. Vladyka poté osobně daroval  každému přítomnému publikaci vydanou ke svému životnímu jubileu. V poledne byl na hradě Špilberk připraven slavnostní oběd, při kterém setrvali všichni v družném hovoru po zbytek nedělního dne.


4.2.2006

Pohřeb metropolity Nikolaje

Dne 30. ledna zemřel po zdlouhavé a náročné nemoci ve věku 78 let nejvyšší představitel Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku Jeho Blaženost metropolita Nikolaj, arcibiskup prešovský. Metropolita Nikolaj, občanským jménem Mikuláš Kocvar, se svého nejvyššího úřadu v církvi ujal v roce 2000 (po smrti metropolity Doroteje) a vedl jej až do posledních chvil svého života s pocitem zodpovědnosti před Bohem a s pastýřskou láskou ke svým věřícím i Církvi, ve které působil jako biskup více než 40 let. Metropolita Nikolaj dokázal převést Církev přes nesnadné období komunismu a později v 90. letech smírně urovnat vypjaté majetkoprávní spory s řecko-katolickou (uniatskou) církví na Slovensku. Pohřeb metropolity Nikolaje, který trval více než šest hodin, se uskutečnil v katedrálním chrámu sv. Alexandra Něvského v Prešově dne 4. 2. 2006. Smutečního obřadu se zúčastnili kromě slovenských věřících též pravoslavní věřící z České republiky a ze zahraničí. Nechyběla ani výprava z Moravy, včetně věřících brněnské farnosti s jejím duchovním správcem, neboť metropolita Nikolaj v posledních letech brněnský chrám sv. Václava několikrát navštívil a sloužil zde archijerejskou svatou liturgii. V den pohřbu přijeli do Prešova také zástupci většiny autokefálních pravoslavných církví, aby rozdělili s našimi věřícími zármutek nad ztrátou vzácného a zbožného člověka. Jako čestní hosté přijali účast rovněž zástupci státní správy a ostatních církví na Slovensku: mezi pozvanými nechyběl ani současný slovenský prezident Ivan Gašparovič či předseda vlády Mikuláš Dzurinda. Samotnému pohřebnímu obřadu předcházela svatá božská liturgie, kterou vedl Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Kryštof, arcibiskup pražský a Českých zemí. Po skončení liturgie se duchovní i věřící naposledy rozloučili se zesnulým metropolitou. Úvodní slovo pronesl prot. Peter Kormaník, děkan Prešovské bohoslovecké fakulty, jenž vyzdvihl osobnost metropolity jako věrného a dobrého pastýře, jakým v souladu se svatým evangeliem metropolita Nikolaj vskutku byl. Po dlouhém obřadu, který doprovázel zpěvem vynikající prešovský pravoslavný sbor, obešel průvod s tělesnými ostatky metropolity Nikolaje chrám a pak zamířil do podzemní krypty, kde bylo tělo zesnulého arcipastýře nakonec uloženo.

Fotogalerie z pohřbu metropolity Nikolaje


2.2.2006

Autobus na pohřeb metropolity Nikolaje odjíždí z Brna do Prešova v pátek 3.2.2006 ve 20:00 hod, zpět se vrací v sobotu hned po skončení pohřbu. Případní zájemci nechť se hlásí u o. Jozefa Fejsaka na tel.: 542 214 030.


30.1.2006

Dne 30. ledna 2006 v časných ranních hodinách zesnul po delší chorobě ve věku 78 let nejvyšší představitel Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku, Jeho Blaženost Nikolaj, arcibiskup prešovský, metropolita Českých zemí a Slovenska.

Pohřeb bude v sobotu 4. února 2006 v katedrálním chrámě sv. Alexandra Něvského v Prešově. Od 8:00 archijerejská sv. liturgie, v 10:00 pohřební obřad.

Věčná památka!

   ***

Program bohoslužeb na leden 2006

   ***

Dnes spuštěna nová verze těchto www stránek:
Pozměněna struktura a položky hlavního menu, mírná změna vzhledu, přidány rubriky aktuality a . Na domovské stránce přibylo poučení pro tento den od sv. otců. Pod ikonou sv. Václava je možno najít jeho stručný Každá stránka má nyní dole svoje počitadlo. Vzhled původní verze stránek je . Změny a doplnění některých rubrik, zvláště o pravoslaví v Brně se připravují.


22.1.2006

Fotogalerie z oslav vánoc 6.-7.1.2006.


19.1.2006

Svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

Ve čtvrtek 19. ledna naše farnost opět oslavila jeden z dvanácti nejdůležitějších svátků roku - Křest Páně. Touto významnou událostí také skončilo vánoční období. V předvečer svátku, obdobně jako před Vánocemi, proběhlo velké povečeří. V samotný den Křtu Páně pak jitřní a svatá liturgie. Po svaté liturgii následovalo velké svěcení vody. Několik objemných nádob a také nová zdobená mísa, zakoupená k tomuto účelu, byly připraveny v hlavní lodi chrámu. Z nich si po obřadu věřící odnášeli svěcenou vodu do svých domovů. V následujícím týdnu také otec Jozef spolu s otcem diákonem Markem navštěvovali své farníky, aby jim vysvětili jejich příbytky. Voda svěcená v tento den představuje pro pravoslavné křesťany blahodárnou tekutinu, kterou užívají k uchování svého zdraví i k duchovnímu prospěchu.


6.-7.1.2006

Svátek Kristova narození

V pátek 6. ledna v předvečer svátku Narození Páně byly v naplněném chrámu slouženy sváteční bohoslužby velkého povečeří a vánoční jitřní. Ač jsou tyto služby poměrně časově náročné, v hojném počtu přišly i děti. Přivítal je vánočními stromky ozdobený chrám, ale především originální betlém, zobrazující slavnou událost v téměř životní velikosti. Ještě před započetím povečeří předali brněnští skauti chrámu betlémské světlo. Celou večerní službu doprovázel nádherný zpěv našich sborů. Několik ukázek zpěvu je umístěno i Posluchač jistě uzná, že jak smíšený, tak i mužský pěvecký sbor byl v tento den mimořádně dobře připraven.

V sobotu byla sloužena slavnostní archijerejská svatá liturgie. Odpoledne, jako již každoročně, měli věřící možnost se spolu setkat v Kulturním centru radnice Brno – střed na společném vánočním večeru. V úvodu programu zazpíval smíšený pěvecký sbor brněnské farnosti tropar svátku Kristova narození a několik koled. Ve zpěvu koled pokračoval za doprovodu cimbálové muziky dětský lidový soubor Púčik. Následovalo vystoupení hry na klavír v podání nadaného žáka Svatováclavské hudební školy Štěpána Škaroupka. Ten se posléze zařadil k žákům výuky náboženství, kteří pod vedením svých učitelek Tatiany Fejsakové a Milady Kudelové a za kytarového doprovodu Petra Křížka vystoupily s pásmem koled. Vystoupení řeckého tanečního souboru Lycea Řekyň v Brně dalo večeru exotický nádech. Kulturní program byl zakončen zpěvem v podání mužského pěveckého sboru naší farnosti. Poté otec diákon Marek obdaroval každé dítě malým dárkem. Následovalo neformální pohoštění.

Zájem o dění v naší farnosti projevily letos také četné sdělovací prostředky. Vánoční reportáže z chrámu svatého Václava v Brně byly publikovány v denících Právo, Mladá Fronta Dnes, Rovnost a Lidové noviny a ve zpravodajství České televize a televize Prima. Bohatá fotogarfická příloha je vystavena také na internetových stránkách obce.

O průběhu oslav svátku v brněnské farnosti informovaly veřejnost také sdělovací prostředky. Odkazy na některé z reportaží Vám předkládáme v následujícím shrnutí:


Pravoslavné vánoce začínají. Právo 6.1.2006 – str.10
Pravoslavní slaví vánoce Rovnost - Brněnský deník - 6.1.2006
Foto – Pravoslavní slaví vánoce MF Dnes - 07.01.2006 - str. 02
Pravoslavní slaví vánoce ČT 24 – 7.1.2006, 18:07
Vánoce až dnes TV Prima - 07.01.2006
Pravoslavní křesťané oslavili Štědrý den 9. ledna 2006, Lidové noviny
Pravoslavní křesťané oslavili Vánoce 9. ledna 2006, Lidové noviny

22.12.2005

Číslo 10 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.

Program bohoslužeb na leden 2006

Program bohoslužeb na leden 2006 ke stažení v PDF.


19.9.2005

Fotogalerie z poutě do Hrubé Vrbky 3.9.2005.


1.06.2005

Číslo 9 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


11.05.2005

Číslo 8 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.

Fotogalerie z oslav Paschy v naší farnosti.


17.03.2005

Číslo 7 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


11.3.2005

Fotogalerie dobových historických fotografií z archívu naší farnosti.


19.1.2005

Aktualizace stránky "Najdete nás - Kontakty".30.12.2004

Číslo 6 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


27.10.2004

Fotogalerie z návštěvy metropolity celé Ameriky a Kanady Hermana v Brně 21.9.2004.


13.9.2004

Číslo 5 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


27.7.2004

Fotogalerie z návštěvy metropolity Kyrilla na Moravě.

Fotogalerie z diakonského svěcení br. Marka.


24.6.2004

Přidán odkaz na www stránky pravoslavné církevní obce Olbramovice.


9.6.2004

Číslo 4 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF.


14.4.2004

Fotogalerie z paschální jitřní.

Číslo 3 věstníku Dobrý Pastýř ke stažení v PDF