Úvodní slovo k návštěvníkovi našeho chrámu

Pravoslavné křesťanství je náboženstvím duchovní radosti a vzkříšení; projevuje se v něm ve své plnosti jak cesta hlubokého a upřímného pokání, tedy cesta, po níž pravý křesťan směřuje k nebeskému království, jakož i podivuhodná událost světlého Kristova vzkříšení, v níž ve svém důsledku věřící získává obnovu své přirozenosti, která byla kdysi stvořena, aby se podobala Bohu. Svědectví o těchto věčných pravdách vydává pravoslavná Církev od počátku vzniku křesťanství, tedy více než dvacet dlouhých století, a snaží se jej donést „až na kraj světa“. Pravoslaví dnes nabízí, jak tomu bylo ostatně ve všech předešlých epochách, svou pokornou a současně nenásilnou formou zvěstování o Ježíši Kristu, založenou na pravdivém Božím slovu, svatých apoštolech a svatých mužích a ženách všech dob, cestu, jak překonat bolestnou atmosféru strachu a nenávisti, jež převládá v tomto světě mezi lidmi, národy a dokonce celými státy… Pravoslavné náboženství svědčí o zbožštění člověka pomocí Boží milosti a ve své podstatě vede člověka k získání jednoty se svým Stvořitelem a dosažení pravé lásky, jejímž jediným pramenem a počátkem je Bůh ve Svaté Trojici.

ikonamontreal.jpg

Ikona Přesv. Bohorodice Iverské-Montrealské

Tato svatá ikona byla vytvořena pro brněnský chrám sv. Václava na památku zázračného obnovení myra od ikony Přesv. Bohorodice Iverské-Montrealské, k němuž došlo v Brně v den světlé památky ctihodných otců Onufria Velikého a Petra Athoského (12./25. 6.) v roce 1999. Postavu Bohorodice obklopuje devatenáct světců těsně spjatých s historií pravoslaví u nás.

Po důkladném a dlouhotrvajícím vědeckém bádání, zejména v druhé polovině 20. století, lze dnes již s jistotou říci, že období, kdy na Velké Moravě působila v 9. století byzantská mise, vedená sv. Cyrilem a Metodějem, znamenalo zcela revoluční a zcela zásadní moment v dějinách slovanských národů. Staroslovanský jazyk, resp. literatura, která z něho za přispění geniálního díla obou řeckých misionářů vznikla, přenesla rázem naše předky do sféry vzdělaných národů, kteří měli nejen svůj jazyk, ale i písmo.

Česká pravoslavná církev, věrna svému historickému odkazu a jsouce si vědoma své současné úlohy ve společnosti, se s obdivem hlásí a obhajuje význam sv. Cyrila a Metoděje jakož i jejich dílo, které se stalo kulturním dědictvím našeho národa a dějin jeho náboženství. Tento fakt zajisté do značné míry ovlivnil a stále ovlivňuje i dnešní misijní aktivitu naší církve a její různorodé projevy v domácím prostředí. Avšak navzdory původně optimistické a nutno dodat pozitivní přítomnosti duchovní a společenské mise z „Východu“ z 2. pol. 9. stol., politická podpora tehdejšího „Západu“ k jejím aktivitám postupně stále více slábla, až vedla k definitivnímu zákazu slovanské liturgie a následnému vyhnání věrných následovatelů a příznivců slovanské církve, kteří odešli k ostatním slovanským národům (ponejvíce k Bulharům, Rusům, Srbům aj.). Musíme tedy konstatovat, že po krátkém rozkvětu Pravoslaví na Velké Moravě a během pozdější vlády Přemyslovců v Čechách nastala tragická přetržka na více než tisíc let, jež byla zapříčiněna násilnou katolizací českého národa. Myšlenka o návratu ke svatému Pravoslaví a jeho učení se ještě mnohokrát objevila na horizontu pozdějších století (Hus, Jeroným Pražský, Jan Amos Komenský…), nikdy však nebyla důsledně uskutečněna. Až na počátku 20. stol…

Na našem území mohly opět svobodně zaznít pravoslavné chorály, jakož i autentické svědectví o cyrilometodějském dědictví, až na konci 19. a na počátku 20. století po rozpadu Rakouska-Uherska, kdy byla v Československu obnovena pravoslavná církev. Moravská metropole, město Brno, je situována přímo v geografickém centru dávné misijní aktivity obou „svatých bratří“. Není proto překvapivé, že se v našem městě soustředili mnozí čeští věřící, kteří ve dvacátých létech 20. stol. návrat k pravoslaví podporovali a hájili jej uvnitř československého hnutí, resp. Československé církve, která se formálně považovala za pravoslavnou, ač se později od tohoto směru odklonila. Brzy po vzniku brněnské pravoslavné farnosti v r. 1924 byl založen mimo jiné i chrámový pěvecký sbor, nejprve smíšený a zanedlouho též mužský (jeho členy byli významné osobnosti tehdejšího města, např. Karel Tomeš, starosta města, spolu se svou ženou). Pro inspiraci si jeho členové chodili na církevněslovanské bohoslužby ruských emigrantů, konané v chrámu na Sušilově ulici. S pravoslavnými Rusy pojilo brněnské pěvce přátelství i spolupráce: český a ruský sbor zpívaly společně např. při oslavě Paschy v r. 1926 či při slavnostním vysvěcení chrámu sv. Václava v r. 1931. Někteří Rusové navíc vypomáhali a někdy i natrvalo zůstávali v českém tělese. Český sbor nicméně usiloval o budování repertoáru v národním jazyce, a tak vznikaly nejprve české přepisy církevněslovanských skladeb ruských či srbských a krátce nato začaly vznikat i vlastní originální kompozice české.

Svěcení základního kamene 6.7.1930 - vl. Gorazd

Svěcení základního kamene
6.7.1930 - vl. Gorazd

V roce 2004 oslavila naše pravoslavná církevní obec, shromážděna kolem chrámu sv. Václava v Brně, 80. výročí své existence. Jednalo se bezesporu o velice krásné jubileum, zvážíme-li pohnutou historii naší farnosti. Nezměrnou zásluhu na jejím vzniku má blahé paměti otec Václav Ševčík a svatý mučedník vladyka Gorazd. Otec Ševčík, první stálý duchovní administrátor naší farnosti, nám a dalším generacím pravoslavných křesťanů spolu s tehdejšími aktivními věřícími brněnské farnosti, obzvláště nezapomenutelnou sestrou Pravomilou Studenou, postavili nádherný chrám, který se stal ozdobou pravoslavné víry a církve v našem městě.

Velkou zkouškou prošla naše církevní obec během 2. světové války. Gestapo tehdy nechalo farnost zavřít, duchovní otec Jaroslav Rosák byl odveden na nucené práce do koncentračního tábora a mnozí naši farníci byli popraveni v Kounicových kolejích. Oficiální náboženský život byl obnoven až po válce, kdy se otec Rosák vrátil z koncentračního tábora a znovu neúnavně organizoval duchovní život brněnské farnosti.

Věřící se však dlouho těšit nemohli: přišel únor 1948 a církev pozbyla své náboženské svobody. Nastal úpadek duchovního života, neboť věřící se po dlouhou dobu obávali účasti na bohoslužbách. Postupnou obnovu církevního života naší farnosti lze zaznamenat až po roce 1989. Chrám se začíná naplňovat věřícími jak české, tak jiné národnosti, a do obce spontánně přicházejí mladí lidé, kteří zde nacházejí především intenzivní duchovní zázemí, živou víru a posvěcení. K hlavním stavebním počinům počátku 90. let patří stavba zvonice s baptistériem, v němž přijímají mnozí mladí i starší věřící svatou tajinu křtu a stávají se pravoslavnými křesťany. I chrámový pěvecký sbor získává nové členy a bohoslužebný řád nabývá postupně své duchovní krásy. Svátky Velikonoc – světlého Kristova vzkříšení – odkrývají dlouho utajenou sílu pravoslaví v naší zemi. Na Paschu se zaplňuje věřícími nejen chrám, ale i jeho bezprostřední okolí. Duchovní radost je cítit z každého věřícího člověka, který přichází do chrámu.

Brněnský chrám po rekonstrukci;
prosinec 2003

Při farnosti byla založena též Svatováclavská hudební škola, v níž dosud studovalo na sto malých žáků pod vedením zkušených učitelů. Farnost začala postupně pracovat i literárně a vedle překladatelské činnosti našla mezi sebou i nadšenou mládež, která založila brněnský pravoslavný věstník s názvem Vedle hudební a literární činnosti je třeba uvést též činnost pravoslavného filmového klubu, jenž především o velkých svátcích seznamuje věřící s bohatou krásou pravoslavné duchovnosti. Na sklonku r. 2003 mohla být díky štědrým darům věřících uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce vnější stavby chrámu včetně pozlacení kopule a taktéž byl opraven církevní dům na Úvoze 62. Naše farnost začala příchodem svého současného duchovního správce, otce Jozefa Fejsaka, a jeho rodiny, pravidelně organizovat poutní a poznávací cesty, k nimž patří zájezdy zaměřené na poznávání pravoslavných svatyní na Ukrajině, Podkarpatské Rusi, v Rusku, Francii, Řecku a v posledních letech zejména ve Svaté Zemi.

Díky tomu, že má naše farnost značně mezinárodní charakter, neboť ji navštěvují pravoslavní věřící mnoha různých národností (vedle českých a slovenských věřících rovněž Rusové, Rusíni, Ukrajinci, Srbové, Řekové, Bulhaři či pravoslavní Arabové), tato různorodost jednotlivých tradic pozitivně přispívá k celkovému obohacení duchovního života naší farnosti. Nelze nicméně opominout, že nejpočetnější je v pravoslavném Brně zastoupen právě rusínský živel (věřící ze západní Ukrajiny; v letech 1918-1938 součást Československého státu), který dotváří kolorit místní obce a přispívá ke zkvalitnění celkového duchovního života. Koneckonců ne pouze Rusínští věřící, ale rovněž ostatní etnika, ať slovanská či neslovanská, jejichž zástupci se cítí být součástí našeho chrámu, se plně zasloužili o vytvoření pozitivního obrazu o svatém Pravoslaví v očích české veřejnosti.

Brněnská pravoslavná obec, stejně jako i naše církev, upřímně usiluje o dobré vztahy i s ostatními křesťanskými denominacemi a náboženskými společnostmi v našem městě, neboť ve spolupráci a vzájemném setkávání spatřujeme tolik potřebný základ k účinnějšímu naplňování Kristova evangelia mezi lidmi a k perspektivě jednoty mezi křesťany.

Maje na mysli poslední dvě svým významem mimořádná jubilea: 80. výročí založení pravoslavné církevní obce v Brně, na nějž nedávno navázala další památná událost - 75. výročí vysvěcení chrámu sv. Václava - můžeme zvolat spolu s prorokem Davidem památná žalmická slova: „Toto je den, který učinil Hospodin, radujme se a veselme se z něj!“ (Ž 118,24) Rádi bychom závěrem popřáli každému, kdo náš svatý chrám navštíví, aby jej v jeho každodenním osobním, ale i duchovním životě provázela skutečná radost a požehnání od našeho Pána.

Introductory word to a visitor of our church

Orthodox christian religion is a religion of spiritual joy and ressurection; it manifests the way of a deep and sincere penitence, on which any real Christian proceeds towards the heavenly kingdom, as well as the miraculous event of a luminous Christ´s ressurection where, as a consequence, he gains the overal renewal of his nature that was once created to become similar to God. This is the legacy that the Orhodox church has been bearing until today throughout the last twenty centuries „onto the very edge of the world“. The Orthodoxy offers today, as it has never ceased so to do, in its humble and non-violent form of evangelization, based on the true word of our Lord Jesus Christ, his holy apostles and holy men and women of all ages, the way out of a painful atmosphere of fear and hatred that prevails in this world among man and his neighbour, among nations and even states… The orthodox religion witnesses man´s deification through God´s grace and in this sense the orthodoxy leads everyone towards unity with his Creator and inheritance of truthful love, whose only spring and beginning is God, the Holy Trinity itself...

The icon of the Holy Mother of God of „Iviron-Montreal“

The icon of the Holy Mother of God of „Iviron-Montreal“

Today, after very profound and long-standing scientific research, especially in the second half of the 20th century, we could with conviction say that the period of Byzantine mission on the Great Moravia in the 9th century, led by two great personalities: St. Cyril and St. Methodius, has resulted in a revolutionary turning point in the history of the Slavs. The „Old Slavic“ language and the literature, which rose from it thanks to the contribution and influence of both Greek missionaries, has placed our predecessors into the sphere of well educated nations of that time that had besides their own language its own alphabet.

The Czech orthodox church, adhering to its historical testimony and being aware of its contemporary task in society, with an admiration which constantly professes and advocates the significance of St. Cyril and St. Methodius and their contribution to Czech culture and the history of Czech religion. This fact, naturally, influences almost all its missionary activity. In spite of the initially optimistic and, need to say, very positive presence of the spiritual and social mission from the „East“, we must, regrettably, admit that the special political support for the mission has slowly, but surely, grown „on the West“ weaker and has lead up to a definite forbiddance of the Slavonic liturgy and consequential exile of its faithful followers to other Slavonic states (Bulgaria,Russia, Serbia etc.). We can therefore state that after a short bloom of the Orthodox religion in Great Moravia and during the rule of Přemysl in Bohemia there was however a tragic hiatus of nearly one thousand years, caused by the violent catholicization of the Czech nation. The idea of a return to the bosom of Orthodoxy and to the acceptance of the Orthodox faith has appeared many times on the horizon through the centuries (Mr. John Hus, Mr. Jeronyme of Prague, John Amos Comenius), its achievement has, however, never been fully realised. Only at the beginning of the 20th century…

However, the Orthodox chorales as well as authentic testimony of the heritage of St. Cyril and St. Methodius could be heard in our country again in the late 19th and definitely at the beginning of the 20th century when the Czech orthodox church has been renewed after the fall of the Austro-Hungarian Empire and the founding of Czechoslovakia. The Moravian metropolis of Brno is situated right in the heart of the agelong missionary activity of the two „saint brothers“. It is therefore not suprising that in our town at the beginning of the 20th century has slowly gathered the supporters and defenders of the orthodox movement within the Czechoslovakian church, formerly orthodox in its belief, although it has later on proceeded in another direction. Soon after the founding of the Orthodox parish in Brno in 1924, was established among others also the local church choir. It was a mixed choir at first (whose members included many famous personalities from the political and cultural life of Brno: e.g. the Mayor of town Brno Karel Tomeš along with his wife…), to be joined later by a male choir. Its members, to find inspiration, went to Church Slavonic Divine Services of the Russian emigrants, which took place in a house-church in Sušilova Street. The Orthodox Russians and Brno singers had a bond of friendship and co-operation: Czech and Russian choirs sang together, for example, at the festive consecration of the Church of St. Wenceslas (Vaclav) in 1931. Some of the Russians have in addition been helping out in the choir and sometimes they have even remained there as permanent members. The Czech choir had nevertheless aimed to establish its own repertoir in the Czech language, and so the Czech transcriptions of the church-slavonic compositions of Russian or Serbian origin had slowly started to appear. The very Czech original compositions followed very soon afterwards.

The consecration of the foundation-stone (6. 7. 1930 – bishop Gorazd)

The consecration of the foundation-stone
(6. 7. 1930 – bishop Gorazd)

In the year 2004 our orthodox parish in Brno, gathered round the holy Church of St. Wenceslas, celebrated the 80th anniversary of its existence. Considering the unsettled history of our parish, we all find this joyful and remarkable anniversary without any doubts of great importance. An immense credit for its foundation should be, deservedly, given to two personalities: to fr. Václav Sevcik, the first spiritual administrator of our parish and to St. martyr Gorazd, the first orthodox bishop in a modern history of Czechoslovakia. Father Sevcik has attributed, thanks to help of many other devoted worshippers of the local orthodox parish – especially sister Pravomila Studená, by building a beautiful holy church for later generations, dedicated to St. Prince and Martyr Wenceslas. This church has become a symbol of pride and at the same time an adornment of the orthodox faith and our holy Church in the town of Brno.

The local orthodox parishioners had to undergo great suffering during the II. World War. The Gestapo (the German state police) closed the parochial community, the spiritual father Jaroslav Rosak was transported to Germany to forced labour in a concentration camp and many of the parishioners were executed behind the walls of Kounic college. The official religious life of the parish has been totally paralysed. Only after the first daylight of liberation, when fr. Rosak returned from the concentration camp and started to organize tirelessly the spiritual life of the local parishioners, could there be felt a bright hope for better days.

However, the parishioners did not enjoy this positive state for a long time: October 1948 brought deprivation of a religious freedom once again. It brought about another period of a spiritual decline, the orthodox Christians were afraid for a long time to gather in the holy church for regular worship. A gradual restoration of a liturgical life of our parish could be noticed only after the year 1989. The holy church of St. Wenceslas slowly but surely filled up with  worshippers not only of a Czech origin but also with those who came to the Czech Republic from abroad. Spontaneous visits of many young people were nothing rare. Especially young people, seeking the truth and a reliance in the spiritiual life, found here, in the parish and its liturgical background, an intense sacred experience, living faith and sanctification. Among major architectural enterprises of the early 90´s we can doubtlessly count building of a baptistery and a belfry tower where a large number of young people and also adults accepted the orthodox faith and became Orthodox Christians by the holy mystery of baptism. Also the church choir acquires new members and the liturgical ceremonies gain gradually its spiritual beauty. The feasts of  Easter (Pascha) – a luminous Christ´s ressurection – uncover for a long time the covert greatness of Orthodoxy. On the day of an orthodox feast of Pascha not only the church, but also its close vicinity, gets filled with worshippers. Spiritual joy is felt everywhere, radiating from every believer who attends our holy church.

The church of st. Wenceslas in Brno after restoration (December 2003)

The church of st. Wenceslas in Brno after restoration
(December 2003)

Another important activity to be mentioned is the presence of St. Wenceslas musical school within our parish, in which have studied, so far, more than a hundred small pupils under the guidance of experienced teachers. Our parish has slowly started to work also in the literary field and besides its translation activities it gave spontaneous rise to a circle of enthusiastic young people that lead to foundation of a local orthodox builletin called Among further activites of  our parish we cannot leave aside the establishment of an orthodox film club that, especially during the great feasts, gathers round all those who are interested in the film art and makes its effort to get its public be acquainted with a rich beauty of an orthodox spirituality. In the fall of the year 2003 our parish could carry out thanks to a generous help of many parishioners a large reconstruction of the exterior building of our holy church, including the gilding of our church dome. The administrative building at Úvoz 62 was also restored. At the head with our spiritual administrator, fr. Jozef Fejsak, and his family, we all feel an enormous fulfilment thanks to miscellaneous activities of our youth that partakes in the creation of an active spiritual life by various events and activities of our parish. Last, but not least, some of our activities are focused also on pilgrimage, and in this field our parishioners managed to undergo several pilgrim tours and succeed in bringing its parishioners to many orthodox holy sites in the Ukraine, Ruthenia, Russia, France, Greece and even the Holy Land.

As our parish has a rather international character, it means that it is being visited by orthodox Christians of many nationalities (besides Czechs and Slovaks there are here also Russians, Ruthenians, Ukrainians, Serbs, Greeks, Bulgarians and orthodox Arabs), the variety of traditions brings with it a positive effect of a greater enrichment of our church life. Nevertheless, the most numerous element is represented by the so called „Ruthenian folk“ (orthodox Christians from the western part of the Ukraine, formerly part of the Czechoslovakia - from 1918 till 1938) that forms together with the Czech tradition the prevailing feature characteristics of the Orthodoxy in Brno. Last but not least, not only the Ruthenians, but also all other orthodox Christians of Slav and Non-Slav origin who feel themselves to be a part of our church contribute positively to the general view of Orthodoxy in our country.

The Orthodox parish in Brno, as well as our local Czech orthodox church, attempts to achieve a good relationship with the other christian denominations in our town, because a closer cooperation and mutual meetings we regard as a very needed and fundamental for more effective fulfilment of Christ´s Gospel among people and also as a fundament for the perspective of the unity among Christians. Bearing in mind two significant jubilies that have recently brought many warm and joyful feelings to our hearts: the 75th anniversary of a foundation of our parish and the 80th anniversary of a consecration of our church, we can exclaim together with a prophet David the memorable words of his Psalm: „This is the day which the Lord hath made; we will rejoice and be glad in it.“ (Psalm 118, 24). We would like in conclusion to wish every visitor to our church a blessed spiritual joy from our Lord to accompany him every day in his personal and also spiritual life.

Cлово к посетителям нашего храма

Православие является религией духовной радости и воскресения, в нем во всей полноте проявляется как путь глубокого и чистосердечного покаяния, т. е. путь, по которому истинный христианин направляется к небесному царству, так и удивления достойное событие светлого воскресения Христа, в нем, в конечном счете, верующие обретают обновление своего естества, своей природы, которая была когда-то создана, чтобы уподобиться Богу. Свидетельства об этой вечной правде издает православная Церковь с начала возникновения христианства, т. е. более двадцати долгих столетий, и старается их донести «на самый край света». Православие в настоящее время предлагает, как это было и во все предыдущие эпохи, своей покорной и одновременно ненасильной формой возвещения об Иисусе Христе, заложенной на правдивом слове Божьем, святых апостолов и святых мужей и жен всех времен, путь, как преодолеть тяжелую атмосферу страха и ненависти, которая преобладает в современном мире между людьми, народами и даже целыми государствами... Православная религия свидетельствует об обожествлении человека благодаря Божьей милости и в своей сущности ведет человека к обретению единства со своим Создателем и достижения настоящей любви, единым источником и началом которой является Бог в Святой Троице.

Икона Пресвятой Богородицы Иверско-Монреальской

Икона Пресвятой Богородицы Иверско-Монреальской

После тщательных и длительных научных изысканий, в частности в середине 20-го столетия, в настоящее время можно утверждать, что период, когда на Великой Моравии в 9-ом столетии влияние осуществляла византийская миссия под руководством св. Кирилла и Мефодия, означал очень революционный и очень принципиальный момент в истории славянских народов. Старославянский язык или литература, которая возникла на базе его в результате гениального дела обоих греческих миссионеров, сразу перенесла наших предков в сферу образованных народов, которые имели не только свой язык, но и письмо.

Чешская православная церковь, осознавая свою историческую роль и историческое значение, и одновременно осознавая свои современные задачи в обществе, с восхищением признает и защищает значение св. Кирилла и Мефодия, как и их дело, которое стало культурным наследием нашего народа и истории его религии. Этот факт безусловно в определенной степени повлиял и постоянно оказывает влияние и на сегодняшние миссионерские акции нашей церкви и ее разнородные проявления в чешском окружении. Однако несмотря на изначально оптимистическое и, следует дополнить, положительное присутствие духовной и общественной миссии «Востока» во 2-ой половине 9-ого столетия, политическая поддержка тогдашнего «Запада» постепенно все более ослабевала, что привело к окончательному запрету славянской литургии и к последующему изгнанию верных последователей и сторонников славянской церкви, которые отошли к другим славянским народам (главным образом, к болгарам, русским, сербам и др). Следовательно, можем констатировать, что после краткого расцвета Православия на Великой Моравии и в течении последующего правления династии Пршемышловцев в Чехии наступил трагический перерыв на более, чем тысячу лет, причиной которого была насильственная католизация чешского народа. Мысль о возвращении к святому Православию и его учению много раз возникала на горизонте более поздних столетий (Ян Гус, Иероним Пражский, Ян Амос Коменский...), однако никогда не была последовательно реализована. Только в начале 20 века...

На нашей территории снова смогли свободно зазвучать хоралы и аутентичные свидетельства о кирилло-мефодиевском наследии только в конце 19 - начале 20 века после распада Австро-Венгрии, когда в Чехословакии была обновлена Православная церковь. Столица Моравии, город Брно, расположена непосредственно в географическом центре давней миссионерской деятельности обоих «святых братьев». Поэтому не вызывает удивления, что в нашем городе собралось много чешских верующих, которые в 20-х годах 20-го столетия поддерживали возвращение к православию и охраняли его внутри чехословацкого движения, или Чехословацкой церкви, которая формально считается православной, несмотря на то, что позже приняла другое направление. Вскоре по возникновению брненского православного прихода в 1924 г. был, кроме всего, организован церковный хор, вначале смешанный, позже - мужской (членами его были известные личности тогдашнего города, напр., Карел Томеш, староста города, вместе со своей женой). Для инспирации его члены ходили на церковнославянские богослужбы русских эммигрантов, которые проходили на Сушилове улице. С православными русскими брненских певцов связывали дружба и сотрудничество: чешский и русский хор пели вместе, в частности при праздновании Пасхи в 1926 г. или во время освящения храма св. Вацлава в 1931 г. Некоторые русские кроме того оказывали помощь как подсобные рабочие и надолго оставались в чешском хоре. Чешский хор тем не менее стремился сформировать репертуар на национальном языке, и, таким образом, изначально появлялись переписи церковнославянских музыкальных сочинений русских или сербских, а вскоре начали появляться и собственные оригинальные композиции.

Освящение символического камня /при заложении/ 6. 7. 1930 – бискуп Горазд

Освящение символического камня /при заложении/
6. 7. 1930 – бискуп Горазд

В 2004 г. наша православная церковная община, созданная вокруг храма св. Вацлава в Брно, отпраздновала свое 80-летие. Речь идет безусловно о прекрасном юбилее, если вспомнить волнующую историю нашего прихода. Несомненна заслуга в этом святой памяти отца Вацлава Шевчика и святого мученика владыки Горазда. Отец Шевчик, первый постоянный духовный администратор нашего прихода, нам и последующим генерациям православных христиан вместе с тогдашними активными верующими брненского прихода (здесь необходимо вспомнить прежде всего сестру Правомилу Студену) воздвигли прекрасный храм, который стал олицетворением православной веры и церкви в городе Брно.

Большим испытанием для нашей православной церковной общины была 2-ая мировая война. Гестапо тогда закрыло приход, духовный отец Ярослав Росак был вывезен на принудительные работы в концентрационный лагерь, а многие члены нашего прихода казнены в Коуницовых общежитиях. Официальная религиозная жизнь возобновилась только после окончания войны, когда отец Росак вернулся из концентрационного лагеря и снова неустанно принялся организовывать духовную жизнь брненского прихода.

Верующие однако долго не смогли радоваться: пришел февраль 1948 года и церковь утратила свои религиозные свободы. Наступил упадок духовной жизни, верующие длительное время боялись участвовать в богослужениях. Постепенное обновление церковной жизни нашего прихода можно зафиксировать только после 1989 года. Храм начинает наполняться верующими как чешскими, так и представителями других национальностей, а в общину спонтанно приходят молодые люди, которые здесь находят прежде всего интенсивную духовную почву, живую веру и освящение. К главным строительным начинаниям начала 90-х годов принадлежит строительство колокольни с баптистерием, в котором многие молодые и старшие верующие принимают святую тайну крещения и становятся православными христианами. И церковный хор находит новых членов, а порядок богослужения постепенно приобретает свою духовную красоту. Праздник Рождества – светлого Христова воскресенья – открывает длительно скрываемую силу православия на нашей земле. На Пасху верующими наполняется не только храм, но и его близлежащая территория. Духовную радость ощущаешь в каждом верующем человеке, который приходит в храм.

Брненский храм после реконструкции /декабрь 2003/

Брненский храм после реконструкции
/декабрь 2003/

При приходе была также основана Святовацлавская музыкальная школа, в ней до сих пор обучалось более 100 маленьких детей под руководством опытных преподавателей. Приход начал работать и в области литературы, а в области переводческой деятельности приход обнаружил восторженную молодежь, которая основала брненский православный вестник под названием Кроме музыкальной и литературной деятельности следует упомянуть также и деятельность православного киноклуба, который прежде всего на большие праздники знакомит верующих с богатой красотой православной духовности. В конце 2003 года благодаря щедрым дарам верующих могла осуществиться реконструкция внешней части храма, включая позолоту купола, а также был отремонтирован церковный дом на Увозе 62. Наши прихожане вместе с ныне действующим духовным наставником, отцом Иосифом Фейсаком и его семьей, систематически организовуют паломнические и ознакомительные экскурсии, к которым относятся поездки, направленные на ознакомление с православными святынями в Украине, Подкарпатской Руси, в России, Франции, Греции, а в последние годы, в частности, в Святой Земле.

Благодаря тому, что наш приход имеет в значительной степени интернациональный характер, потому что его посещают православные верующие многих национальностей (наряду с чешскими и словацкими верующими здесь находятся также русские, русины, украинцы, сербы, греки, болгары и православные арабы), эта разнородность отдельных традиций оказывает положительное влияние на общее обогащение духовной жизни нашего прихода. Тем не менее нельзя не упомянуть, что наиболее многочисленной группой в православном Брно является группа русинов (верующие из западной части Украины, входящей в 1918-1919 гг. в состав Чехословацкого государства), которые дополнительно формируют колорит местной общины и помогают качественно обогащать духовную жизнь. В конечном счете не только верующие русины, но и одновременно другие народы, славянские и неславянские, их представители осознают себя частью нашего храма и вносят свой вклад в создание положительного образа святого православия в глазах чешской общественности.

Брненская православная община, как и наша церковь, искренне заботиться о добрососедских отношениях с другими христианскими организациями и религиозными обществами в нашем городе, потому как в сотрудничестве и взаимных встречах обнаруживаем так необходимую основу для результативной реализации Евангелия Христова среди людей, а в перспективе – единства среди христиан.

Перед нами два знаменательных юбилея: 80-летие основания православной церковной общины в Брно и с ним связанная в прошлом году памятная дата – 75 летие освящения храма св. Вацлава. Можем воскликнуть вместе с пророком Давидом: «Это день, который сотворил Господь, радуемся и веселимся!» (Пс. 118,24).

И, наконец, с радостью желаем каждому, кто посетит наш святой храм, чтобы в его каждодневной личной жизни и в духовной жизни сопровождала настоящая радость и благословение нашего Господа.

Cлово до відвідувачів нашого храму

Православ’я – релігія духовної радості та воскресіння, в ньому в усій повноті проявляється як шлях глибокого та щиросердного покаяння, тобто шлях, яким справжній християнин прямує до царства небесного, так і гідна дивування подія світлого воскресіння Христа, в ній, в кінцевому результаті, віруючі знаходять оновлення своєї сутності, своєї природи, котра колись була створена для того, щоб уподібнитися Богу. Свідоцтва про ту вічну правду видає православна Церква від початку виникнення християнства, тобто більше двадцяти довгих століть, і намагається їх донести «аж на самий край світу». Православ’я за сучасної доби пропонує, як це було і в усі попередні епохи, своєю покірною та одночасно ненасильною формою повідомлення про Ісуса Христа, закладеною на правдивому слові Божому, святих апостолів, святих мужів і жон усіх часів, шлях, яким можна здолати страшну атмосферу страху та ненависті, котра переважає у сучасному світі між людьми, народами та навіть цілими державами... Православна релігія свідчить про обожнювання людини завдяки милості Бога та у своїй суті веде людину до знаходження єдності зі своїм Творцем і досягненням дійсної любові, єдиним джерелом і початком якої є Господь Бог у Святій Троїці.

Ікона Пресвятої Богородиці Іверсько-Монреальської

Ікона Пресвятої Богородиці Іверсько-Монреальської

Після старанних і довготривалих наукових пошуків, зокрема в середині 20-го століття, в наш час можна стверджувати, що період, коли на Великій Моравії в 9-ому столітті вплив здійснювала візантійська місія під керівництвом св. Кирила та Мефодія, означав дуже революційний і дуже принциповий момент в історії слов’янських народів. Старослов’янська мова чи література, котра виникла на ґрунті зазначеної мови в результаті геніальної справи обох грецьких місіонерів, миттєво перенесла наших пращурів до сфери розвинених народів, які мали не лише свою мову, а й письмо.

Чеська православна церква, усвідомлюючи свою історичну місію та існування, свідома своїх сучасних завдань у суспільстві, із захопленням визнає та захищає значення св. Кирила та и Мефодія, як і їхню геніальну справу, котра стала культурною спадщиною нашого народу та історії його релігії. Цей факт безумовно певною мірою вплинув і постійно здійснює вплив на сьогоднішні місіонерські акції нашої церкви та її різноманітні прояви в чеському оточенні. Однак не дивлячись на первісно оптимістичну та, слід додати, позитивну присутність духовної та суспільної місії «Сходу» у другій половині 9-го століття, політична підтримка тодішнього «Заходу» поступово слабшала, що призвело до остаточної заборони слов’янської літургії та до подальшого вигнання вірних послідовників і прибічників слов’янської церкви, котрі відійшли до інших слов’янських народів (перш за все, до болгар, росіян, сербів та ін.) Отже, можемо констатувати, що після короткого розквіту православ’я на Великій Моравії та протягом наступного правління династії Пршемислівців в Чехії настала трагічна перерва на більше, ніж тисячу років, причиною котрої була насильна католізація чеського народу. Думка про повернення до святого Православ’я та його вчення багаторазово виникала на горизонті пізніших століть (Ян Гус, Ієронім Празький, Ян Амос Коменський ...), однак ніколи не була послідовно реалізована. Лише на початку 20 століття...

Лише наприкінці 19 - початку 20 століття після розпаду Австро-Угорщини, коли в Чехословаччині була обновлена Православна церква, на нашій території знову вільно зазвучали хорали та аутентичні свідоцтва про кирило-мефодіївську спадщину. Моравська столиця, місто Брно, розташоване безпосередньо в географічному центрі стародавньої місіонерської діяльності обох «святих братів». Саме тому не викликає здивування, що в нашому місті зібралось так багато чеських віруючих, котрі в 20-х роках 20-ого століття підтримували повернення до православ’я та охороняли його всередині чехословацького руху, або Чехословацької церкви, котра формально вважається православною, не дивлячись на те, що пізніше розвивалась у іншому напрямку. Незабаром після виникнення брненської православної парафії в 1924 році, був, крім усього, створений церковний хор, спочатку змішаний, пізніше - чоловічий (членами його були відомі особи тодішнього міста, напр., Карел Томеш, староста міста, разом зі своєю дружиною). Задля інспірації його члени ходили на церковнослов’янські богослужби російських емігрантів, котрі відбувалися на Сушилове вулиці. З православними росіянами брненських співаків зв’язували дружба та співробітництво: чеський і російський хори співали разом, зокрема на святкуванні Паски у 1926 році або під час освячення храму св. Вацлава в 1931 році. Деякі росіяни крім того були помічниками та надовго залишались у чеському хорі. Однак чеський хор намагався сформувати репертуар національною мовою й відповідно спочатку з’являлися переписи церковнослов’янських музичних творів російських або сербських, а з часом і власні оригінальні композиції.

Освячування символічного каменя /під час закладання/ 6. 7. 1930 – біскуп Горазд

Освячування символічного каменя /під час закладання/
6. 7. 1930 – біскуп Горазд

В 2004 році наша православна церковна парафія, створена навколо храму св. Вацлава в Брно, відсвяткувала своє 80-річчя. Безперечно, йдеться про прекрасний ювілей, якщо згадати хвилюючу історію нашої парафії. Безсумнівна заслуга в цьому святої пам’яті отця Вацлава Шевчика та святого мученика владики Горазда. Отець Шевчик, перший постійний духовний адміністратор нашої парафії, нам і наступним генераціям православних християн разом з тодішніми активними віруючими брненської парафії (особливої уваги в цьому випадку заслуговує сестра Правомила Студена), побудували прекрасний храм, який став уособленням православної віри та церкви у місті Брно.

Важким випробуванням для нашої православної церковної парафії була 2-а світова війна. Гестапо тоді закрило парафію, духовний отець Ярослав Росак був вивезений на примусові роботи в концентраційний табір, а багатьох членів нашої парафії було страчено в Коуніцових гуртожитках. Офіційне релігійне життя поновилось лише після закінчення війни, коли отець Росак повернувся із концентраційного табору та знову невтомно взявся за організацію духовного життя брненської парафії.

Віруючі однак довго не змогли радіти: у лютому 1948 року церква втратила свої релігійні свободи, настав занепад духовного життя, віруючі довгий час боялися брати участь у богослужіннях. Поступове оновлення церковного життя нашої парафії можна зафіксувати лише після 1989 року. Храм починає наповнюватися віруючими як чеськими, так і представниками інших національностей, а в парафію спонтанно приходять молоді люди, котрі тут знаходять перш за все інтенсивне духовне підґрунтя, живу віру й освячення. До значних будівельних зачинань початку 90-х років належить будівництво дзвіниці з баптистерієм, у котрому багато молодих і старших віруючих приймають святу таїну хрещення та стають православними християнами. І церковний хор знаходить нових членів, а порядок богослужіння поступово набуває своєї духовної краси. Свято Різдва – світлого Христова воскресіння – відкриває довгоприховану силу православ’я на нашій землі. На Паску віруючими наповнюється не лише храм, а й навколишня територія. Духовну радість відчуваєш у кожній віруючій людині, котра приходить у храм.

Брненський храм після реконструкції /грудень 2003/

Брненський храм після реконструкції
/грудень 2003/

При парафії була також заснована Святовацлавська музична школа, в якій досі навчалось більше, ніж 100 маленьких дітей під керівництвом досвідчених викладачів. Парафія почала працювати і в галузі літератури, а в галузі перекладацької діяльності парафія виявила зацікавлену молодь, яка заснувала брненський православний вісник під назвою Крім музичної та літературної діяльності слід згадати також і про діяльність православного кіноклубу, котрий перш за все на великі свята знайомить віруючих з багатющою красою православної духовності. Наприкінці 2003 року завдяки щедрим дарам віруючих була здійснена реконструкція зовнішньої частини храму, включаючи позолоту купола, а також був відремонтований церковний дім на Увозі 62. Наші парафіяни разом з нині діючим духовним наставником, отцем Йосифом Фейсаком і його родиною, систематично організовують паломницькі та пізнавальні екскурсії, до котрих належать поїздки, спрямовані на ознайомлення з православними святинями в Україні, Підкарпатській Русі, в Росії, Франції, Греції, а в останні роки, зокрема, в Святій Землі.

Завдяки тому, що наша парафія має значною мірою інтернаціональний характер, тому що її відвідують православні віруючі багатьох національностей (поряд з чеськими та словацькими віруючими знаходяться також росіяни, русини, українці, серби, греки, болгари чи православні араби), ця різнорідність окремих традицій позитивно впливає на загальне збагачення духовного життя нашої парафії. Однак не можна не згадати, що найбільш численною групою у православному Брно є група русинів (віруючі із західної частини України, котра в 1918-1919 рр. була частиною Чехословацької держави), котрі додатково формують колорит місцевої парафії та допомагають якісно збагачувати духовне життя. Зрештою не лише віруючі русини, але й одночасно інші народи, слов’янські й неслов’янські, їхні представники усвідомлюють себе частиною нашого храму та роблять свій внесок у створення позитивного образу святого православ’я в очах чеської спільноти.

Брненська православна парафія, як і наша церква, щиро вболіває за добросусідські відносини з іншими християнськими організаціями та релігійними товариствами в нашому місті, оскільки саме у співробітництві та взаємних зустрічах знаходимо необхідну основу для результативної реалізації євангелія Христова серед людей, а в перспективі – єдності серед християн.

Перед нами два знаменних ювілея: 80-річчя заснування православної церковної парафії в Брно та з ним пов’язана пам’ятна дата минулого року – 75-річчя освячення храму св. Вацлава. Можемо вигукнути разом з пророком Давидом: «Це день, який створив Господь, радуємося та веселимося!» (Пс. 118,24).

І, зрештою, з радістю бажаємо кожному, хто відвідає наш святий храм, щоб його в щоденному особистому житті супроводжувала справжня радість і благословення від нашого Господа.